"Det bästa är att få träffa eleverna!"

Rött äpple i handen

När jag kom till jobbet den där augustimorgonen hade jag ingen aning om vad som väntade mig. Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag några timmar senare skulle stå på scenen i Conventum och ta emot 2017 års pedagogiska pris i kategorin grundskola. Min planering för denna dag innefattade bl.a. inskolning av nya förskoleklasselever samt ett möte med skolans rektor. Vi hade bestämt att vi skulle träffas tidigt eftersom jag hade många andra saker som jag skulle hinna med. Efter mötet bad rektorn mig att hämta mina ytterkläder, då hon förklarade att alla som var nominerade till det pedagogiska priset skulle vara på Conventum. Jag hade inte anmält mig till denna lärardag och hade därför heller ingen tanke på att åka dit, trots rektorns övertalningsförsök. Det var med andra ord nära att jag inte kom iväg!

I samband med prisutdelningen sa jag att det bästa med mitt jobb är att få träffa eleverna. Det är de som motiverar och utmanar mig varje dag på jobbet. Ingen dag är den andra lik, både jag och eleverna utvecklas hela tiden tillsammans. Det är ett fantastiskt år att få ha dem i förskoleklass och få följa deras resa mot att bli ”skolbarn”. Det viktigaste för mig är framförallt att skapa en relation med barnen så de kan känna sig trygga.

I min motivering till priset står det bl.a. att:

Genom att synliggöra styrdokumenten och skapa fungerande rutiner för överlämningar skapar du kvalité i det dagliga skolarbetet. Du gör skillnad för så många.

Det känns inspirerande att vi äntligen fått ett eget avsnitt i läroplanen. Vi har nu ett viktigt arbete framför oss då det gäller att sätta sig in i läroplanen, bryta ner den och därefter göra den till vår egen. På skolan finns det idag tre förskoleklasser, som detta läsår arbetar närmare varandra än tidigare, både geografiskt och kollegialt. Tanken är att vi ska genomföra detta arbeta tillsammans och på så sätt kan vi ta tillvara på varandras kompetenser och även uppnå en utveckling som fortgår. Jag har under lång tid arbetat för att försöka uppnå en röd tråd från förskoleklass och vidare upp i skolans tidigare år. Jag är övertygad om att den nya läroplanen kommer vara ett bra redskap i detta arbete, då den på lång sikt ger alla elever en chans till en likvärdig utbildning.

I läroplanen för förskoleklass lyfts lekens betydelse under de tidiga skolåren fram som viktig för elevernas utveckling. Det står att eleverna genom leken ska ”ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera”. Eleverna måste ges ordentligt med tid för lek och vi planerar därför in länge lekstunder. Leken måste planeras, genomföras och utvärderas. Lek kan genomföras på olika sätt, då den kan vara både fri och styrd av oss pedagoger, beroende på verksamhetens mål. I början av terminen lägger vi mycket tid på styrda lekar (om gruppen kräver detta), vilket innebär att vi pedagoger bl.a. kan styra vad eleverna leker samt med vem eller vilka de leker. Oavsett om det är fri- eller styrd lek är det viktigt att jag som pedagog är lyhörd och att jag vägleder eleverna i deras samspel med varandra. För att också kunna nå läroplanens alla kunskapsområden har jag och mina kollegor under många år arbetat tematiskt. För oss innebär det att;

  • Vi lär oss något nytt
  • Vi räknar
  • Vi skriver
  • Vi läser
  • Vi skapar

Genom att arbeta tematiskt anser vi att undervisningen blir mer begriplig för eleverna och vi behåller den röda tråden under hela läsåret. Vid läsårsstarten och det första temaarbetet lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet för att skapa en trygg grupp. På så sätt kan vi i de nästkommande temaarbetena lägga mer tyngdvikt på de andra kunskapsområdena. Detta stämmer bra överens med skolans vision som är; ”Lika-unika, stolta barn och vuxna tillsammans, för trygghet, glädje och lärande”.

Jag är glad över att mitt arbete lyfts fram som viktigt, men vill samtidigt uppmärksamma alla kollegor jag har runtomkring mig. Utan dem skulle arbetet inte vara lika spännande och roligt och utan dem skulle bli svårare att utvecklas och nå framgång. Detta pris är ett bevis på att det jobb jag, mina kollegor och ledningen lägger ner är på rätt väg!

 

/Helena Löwdahl, fritidspedagog, Adolfsbergsskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: