Brukarundersökningen – viktigt verktyg för ökad kvalité

De flesta inom förskola och skola i Örebro känner till den årliga brukarankäten. Men hur används egentligen svaren och vad är viktigt för att få till en hög svarsfrekvens? Vi frågade några rektorer och ansvarig på förvaltningen förskola och skola.

Fakta: Örebro kommuns brukarundersökning

Brukarundersökningen genomförs årligen i syfte att få en bild av elevers och vårdnadshavares uppfattning om förskolans och skolans kvalitet. Bakom undersökningen står programnämnd Barn- och utbildning. Undersökningen riktar sig till:

  • Elever i årskurs 3, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare.
  • Elever i samtliga årskurser i den kommunala gymnasieskolan och elever i åk 2 i fristående gymnasieskolor.
  • Föräldrar till barn födda 2016-2019 i förskolan.
  • Elever i åk 2 inskrivna på fritidshem samt deras vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavare och elever i grundsärskolans samtliga årskurser (fler årskurser än tidigare år) och elever i gymnasiesärskolan.

Undersökningen 2022 genomfördes i form av en webbenkät till både elever och vårdnadshavare. Enkäterna skickades ut och besvarades under mars månad. Resultaten är ett viktigt underlag för respektive rektor i förskola och skola.

Undersökningen är obligatorisk för kommunala enheter. Även fristående enheter erbjuds svara på enkäten.

Ni har förhållandevis hög svarsfrekvens på era brukarenkäter. Vad tror du är orsaken till att ni sticker ut på ett positivt sätt?

Stina Bågenvik, rektor Dylta förskoleområde

Stina Bågenvik

Stina Bågenvik, rektor Dylta förskoleområde:

– Anledningarna till att vi tror att vi har förhållandevis hög svarsfrekvens kan vara flera. Vår verksamhet bygger på ett genomgående gott samarbete med våra vårdnadshavare. Vi arbetar mycket med trygghet och då tänker vi trygghet både för barnen och vårdnadshavarna där goda relationer står i fokus.

Vi har en nära dialog med våra vårdnadshavare och är behjälpliga med att informera på olika sätt utifrån de olika förutsättningar som finns. Vi påminner, uppmanar och belyser vikten av att brukarenkätens resultat är viktig för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi värnar om att vårdnadshavarna ska känna att deras delaktighet är betydelsefull. Kanske är det enklare på en liten enhet än på en större.

Anna Andersson, rektor Mariebergsskolan:

– Jag tänker att en hög svarsfrekvens speglar vårdnadshavares engagemang i skolan och fritidshemmet. För vårdnadshavare kan det inte vara helt enkelt att svara på frågor i brukarundersökning, eftersom man inte har en heltäckande bild av verksamheten. Och för att skapa engagemang och kunskap om vår verksamhet krävs det att vi har ett stort driv, engagemang och kommunicerar med vårdnadshavare.

Det gör vi genom skolans sociala medier där vårdnadshavare dagligen kan följa aktiviteter som barnen gör på rasten och fritidshemmet. Vi kommunicerar också via vår lärplattform och självklart i möten med vårdnadshavare som sker dagligen. Det är roligt att svarsfrekvensen är hög och det visar på att vårdnadshavare vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår skola.

Vilken hjälp har ni av enkäten i ert systematiska kvalitetsarbete?

Anna Andersson, rektor Mariebergsskolan

Anna Andersson

Anna Andersson:

– Brukarundersökningen är en del av flera underlag som vi utgår ifrån inom ramen av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi använder brukarundersökningen när vi följer upp och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar vi och utvecklar utbildningen.

Brukarundersökningen är ett bra underlag för att vi ska få syn på vad vi gör, varför vi gör det vi gör och vad det leder till. På vår skola har vi en god snurr på kvalitetsarbetet och det stödjer oss i framtagande av ett nuläge i förhållande till de nationella målen – och det är avgörande för att utveckla och förbättra skolan och fritidshemmet och genom det främja alla elevers utveckling och lärande.

Stina Bågenvik:

– Brukarenkätens resultat är en viktig del i arbetet när vi diskuterar och formulerar nya mål i vårt kvalitetsarbete. Eftersom vi värdesätter och värderar samarbete med hemmet högt blir det en naturlig fortsättning på vårt kvalitetsarbete. Vi får möjlighet att se på vår verksamhet med andra glasögon utifrån vad våra vårdnadshavare belyser och det ger oss möjlighet att förtydliga hur vi tänker och varför vi gör som vi gör. Vi får också möjlighet att utifrån resultaten få fatt på vad vi behöver utveckla i samarbetet med vårdnadshavare vilket vi ser som positivt.

Är det något i utformningen av enkäten eller arbetet kring den som du skulle vilja förändra, så att den skulle kunna ge ännu mer stöd till verksamheten?

Stina Bågenvik:

– Nej inte vad vi kan komma på i dagsläget, vi tycker den belyser det vi behöver.

Anna Andersson:

– Frågorna i brukarundersökningen anser jag är ett heltäckande underlag. Det ger oss en god temperaturmätare kring elevers och vårdnadshavare nöjdhet i skolan och fritidshemmet i de årskurser brukarundersökningen genomförs. Det som skulle kunna ge ännu mer heltäckande underlag är fler årskurser genomför brukarundersökningen.

Hur använder ni resultaten i brukarundersökningen på förvaltningsnivå?

Jens Andersson, verksamhetsutvecklare på ESKA (Enheten för systematiskt kvalitetsarbete) Örebro kommun

Jens Andersson

Jens Andersson, verksamhetsutvecklare Enheten för systematiskt kvalitetsarbete (ESKA) förvaltningen förskola och skola:

– Resultaten i brukarundersökningen använder vi i våra förvaltningsövergripande analyser och våra rektorer arbetar på olika sätt med det utifrån sina behov. Resultaten är underlag som finns med i våra sambandsanalyser. Vilka områden som analyseras kan ju se olika ut beroende på vilka utmaningar respektive enhet står i. Ett underlag som kan användas på olika vis i förskola och skola.

– Viktigt att tänka på att siffrorna svarar på de frågor som ställts och de grupper som har svarat. Det är vårdnadshavares i förskola och skola (och elever i skolan) nöjdhet och inte en generell kvalitetssiffra som vi får fram här.

/Jonas Gunnarsson, Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: