Att motverka rasism i förskola och skola

Under Lärarutbildardagen förra veckan höll Jan Jämte och Emma Arneback ett mycket intressant föredrag om att motverka rasism i förskolan och skolan. Ett viktigt uppdrag som klart och tydligt står inskrivet i våra styrdokument genom hela styrkedjan.

Jan Jämte och Emma Arneback är båda forskare vid Örebro universitet med detta ämne i fokus.

Föreläsning på Örebro Universitet

Externa och interna utmaningar

Föreläsningen inleddes med att konstatera att rasistiskt agerande i förskola och skola ställer personalen inför stora utmaningar. Det finns dock två olika typer av utmaningar, Externa och Interna. Externa utmaningar uppenbarar sig t.ex. i form av att högerextrema grupper söker tillträde till skolor för att mobilisera stöd, men också i form av att elever självmant organiserar motstånd mot rasism vilket utmanar skolans roll och uppdrag. De interna utmaningarna består i sin tur av de åsikter och strukturer som existerar i samhället och som kommer till praktiska och idemässiga uttryck i förskolan och skolan, t.ex. i personalrummet eller på skolgården. Det klargjordes i och med detta att rasism inte bara är något som begränsas till ett gäng högerextrema grupperingar utan är något som faktiskt genomsyrar vårt samhälle.

Men det finns hopp. Även om vi idag har sett några av vår tids största högerextrema grupperingar, så har vi även sett de största antirasistiska aktionerna.

Föreläsningen förtsatte sedan med en intressant genomgång av hur detta viktiga ämne har behandlats i skolans styrdokument genom historien. Här synliggjordes en positiv utveckling där uppdraget att motverka rasism idag är tydligt inskrivet i samtliga styrdokument för förskola och skola.

Fem arbetsätt för att motverka rasism i förskola och skola

Det lite mer matnyttiga och konkreta under föredraget bestod av Emma Arnebacks redogörelse av fem framgångsrika arbetssätt för att motverka rasismen i våra skolor.

  1. Normkritik. Förskolans och skolans uppgift är att synliggöra och utmana förtryckande normer.
  2. Interkultur. Förskolans och skolans uppgift är att arbeta interkulturellt för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande i såväl homogena som heterogena barn- och elevgrupper.
  3. Kunskapsutveckling och värdesocialisation. Förskolans och skolans uppgift är att utmana rasism genom att utveckla kunskjaper och värden som står i kontrast till rasism. Detta kan ske genom t.ex. källkritik och att synliggöra olika perspektiv.
  4. Relationella handlingar. Förskolans och skolans uppgift är att bry sig om barnen och eleverna, visa respekt och skapa en positiv gemenskap. Barn och elever som känner sig sedda och viktiga är mindre benägna att utföra rasistiska handlingar.
  5. Demokrati: diskussion och inflytande. Förskolans ocj skolans uppgift är att låta olika synsätt mötas och prövas mot varandra, ge inflytande och skapa delaktighet. Barnen och eleverna ska känna att deras röst är viktig. Man ska inte lägga "locket på". Ta vara på deras frågor och ta dem på allvar.

Dessa arbetssätt lämpar sig givetvis olika väll till olika situationer och miljöer, men vi behöver en bredd av didaktiska strategier för att hantera detta viktiga uppdrag.

Om ni någon gång ges tillfälle att lyssna på Emma och Jan, så rekommenderar jag att ni tar den chansen.

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: