Analys, rutiner och kompetensutveckling i fokus för kommunens centrala trygghetsteam

Örebro kommuns centrala trygghetsgrupp jobbar för att barn och elever ska känna trygghet och säkerställer också att trygghetsfrågorna, på ett systematiskt sätt, arbetas med ute i verksamheterna.

Trygghetsteamet i örebro

Delar av trygghetsteamet: Gustaf Brandell, Luaras Raci, RoseMarie Haraldsson, Tomas Hedlund och Åsa Svahn. Saknas på bilden gör Daniel Lundmark och Thomas Karlsson.

Gustaf Brandell leder arbetet med kommunens centrala trygghetsgrupp. En gång i månaden träffas gruppen som jobbar övergripande med trygghet -och värdegrundsfrågor i förskola och skola. Med sig har Gustaf rektorer och verksamhetschefer samt planerare och sekreterare från förvaltning förskola och skola. Gustaf Brandell förklarar gruppens arbete så här:

- Vi jobbar på en generell nivå med olika värdegrundsfrågor. Vi jobbar med rutiner kring det arbetet, vi analyserar statistik, enkäter och kränkningsärenden och erbjuder fortbildningsinsatser. Just nu har vi fokus på skolornas trygghetsplaner som vi samlar in och tillsammans jobbar med att utveckla.

Organisation och arbetssätt allt bättre

Gruppen jobbar mot verksamheterna på lite olika sätt. Förskolor, skolor och trygghetsteam kan höra av sig med frågor, gruppen själva kan identifiera verksamheter/områden som måste jobbas med och till slut kan ledningsgruppen i förvaltningen komma med direktiv. Utifrån detta skapar gruppen olika typer av stöd där man kan jobba mot en hel verksamhet i en specifik fråga. Det kan också utmynna i nätverksträffar för trygghetsteamen.

- Vi har blivit allt bättre på att sätta ord på vad vi ska göra. Vi har satt organisation och arbetssätt allt bättre, säger Gustaf Brandell som själv besökt 20-25 skolor i sin roll som ledare för trygghetsteamet.

Skolan har kommit lite längre i sitt arbete men även förskolan börjar nu få mer struktur och regelbundna möten kring trygghetsfrågorna. Skolan har sedan tidigare nätverksträffar och nu ska också gruppen träffa alla förskolerektorer för att prata trygghet och i ett första steg, gå igenom förskolornas trygghetsplaner.

- I och med att vi kan lyfta även förskolornas arbete, kan vi nu jobba ännu mer på att koppla ihop förskolan och skolans arbete i trygghetsfrågor, säger RoseMarie Haraldsson.

Arbetet i gruppen utgår från ett årshjul med två analystillfällen.

Arbetet i gruppen utgår från ett årshjul med två analystillfällen där också ESKA (enheten för systematiskt kvalitetsarbete) ingår. Utifrån brukarundersökningen har olika prioriterade områden vuxit fram - just nu har gruppen mycket fokus på arbetsro i klassrummen.

Gruppen som arbetat sedan 2016, syns allt mer ute i verksamheterna och är ett viktigt stöd för förskolor och skolor i det viktiga trygghetsarbetet.

- Det märks att vi verkligen gör skillnad. Många enheter behöver hjälp och stöd i detta arbete till exempel när det gäller trygghetsplaner och kränkningsärenden. Vi svarar också mot politiken i trygghetsfrågor så dom får en bild över läget, säger Gustaf Brandell.

- Det finns ett stort behov ute på skolorna i det långsiktiga trygghetsarbete och då finns vi som en hjälp att "hålla i och hålla ut" arbetet. En viktig del för oss är också att skapa en samsyn kring dessa frågor, säger RoseMarie Haraldsson.

- Vi säkrar upp att huvudmannen gör sitt uppdrag, avslutar Åsa Svahn.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Behöver din förskola eller skola stöd i trygghetsarbetet? Kontakta Gustaf Brandell, som leder trygghetsgruppens arbete.

Trygghetsgruppens syfte och mål

Vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det ska ske genom att:

  • Bidra med analyserade underlag till förvaltningens ledningsgrupp gällande de mål som ska följas upp
  • Utveckla trygghetsarbetet i Örebro kommun
  • Föreslå utvecklingsområden för huvudmannen
  • Ge kompetenshöjande generella insatser till skolenheternas trygghetsteam
  • Säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga trygghetsplaner

Senast uppdaterad:

Publicerad: