Vi vill vända frånvaro till närvaro med FNoFF!

Här på Centralt Skolstöd, Lotsen, är vi några kuratorer och specialpedagoger som brinner för elever med problematisk skolfrånvaro. Vi har fördjupat oss kring dessa frågor och framför allt hur man kan arbeta för att vända frånvaro till närvaro. Desto mer insatta vi blivit i frågor som rör skolfrånvaro och främja närvaro har vi insett hur komplext fenomenet är.

Vi har mött elever som mår väldigt dåligt och för stunden helt saknar förmågan att ta sig till skolan. Vi har träffat vårdnadshavare som gjort allt och lite till men där orken börjat ta slut. Vi har sett skolor som på olika sätt arbetat kring dessa elever men att de till slut kommit till vägs ände. Vi har också sett att skolorna haft olika möjligheter, olika tankar kring lösningar och olika kunskap om problematisk skolfrånvaro.

Till slut blir den stora frågan – vad ska man egentligen göra då skolan och vårdnadshavare testat allt, men eleven fortfarande inte får sin skolgång tillgodosedd?

Dyster fakta – men situationen går att förändra

När man grottar ner sig i aktuell forskning och läser litteratur kring ämnet framkommer en hel del trista fakta:

  • Bara 8 av 10 elever klarar grundskolan med godkända betyg. En av 10 elever hoppar av gymnasiet eller tar aldrig sin examen. Att misslyckas i skolan ökar risken markant för ett liv med psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till missbruk, arbetslöshet och svårigheter med att försörja sig. Att inte ge elever förutsättningar för att lyckas i skolan innebär att vi som samhälle sviker dessa barn.
  • Forskning visar att frånvaro i skolan är den enskilt största riskfaktorn för psykisk ohälsa.
  • Det finns även tydliga samband mellan skolnärvaro och måluppfyllelse i skolan. Att vara i skolan ger alltså bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen – kanske inte så konstigt. Tyvärr ser vi en negativ utveckling i Region Örebro län gällande måluppfyllelse i årskurs 9, vilket alltså på sikt ger dessa barn och ungdomar sämre förutsättningar för vidare utbildning, arbete och ett hälsosamt liv.

Det finns alltså en hel del som verkar gå åt fel håll. Men samtidigt finns en hel massa samlad kunskap och erfarenheter om att det går att göra någonting åt detta – vi kan både främja närvaro och förebygga frånvaro. Vi kan alltså vända detta och ge bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Så vi bestämde oss för att börja skissa på ett projekt!

Förstora bilden

Detta är FNoFF

Projektet fick namnet FNoFF – Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro. Vi beviljades projektmedel från Örebro Region län och projektet startades nu i augusti 2020.

Projektet utgår från att närvaro i skolan är en skyddsfaktor som bidrar till psykisk hälsa och ger barn och ungdomar förutsättningar för en god framtid. Alla barn har rätt till en fungerande skolgång och närvaro är en förutsättning för detta.

För alla kommuner i Örebro län

Projektet riktar sig till kommuner i region Örebro län som vill utveckla sitt systematiska arbete för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. Inledningsvis kommer kommunernas handlingsplaner och riktade insatser vid skolfrånvaro att sammanställas och analyseras, syftet är att få en bild av vilket arbete som pågår och vilka insatser som ger positivt resultat. Utifrån detta är tanken att bygga upp ett nätverk där regionens olika aktörer deltar för kunskapsutbyte.

Som bakgrund till projektet finns en önskan om att minska psykisk ohälsa hos barn och unga i regionen genom att de får en positiv och fungerande skolgång. Genom att elever kommer till skolan och deltar i undervisning är förhoppningen att elevernas måluppfyllelse ska öka. Tanken är att projektet ska generera ett ökat fokus på främjande och förebyggande arbete kopplat till skolnärvaro i kommunerna i Region Örebro län.

Projektet bygger på fyra delmål och ni kommer att få följa vårt arbete här i bloggen.

Spännande – eller hur!

Hoppas ni följer med på vår resa mot en ökad jämlikhet för regionens alla elever!

/Ewa Ottonius & Lars Risberg, kuratorer på Lotsen, Centralt Skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: