Projekt ska göra att närvaron ökar i skolan

FNoFF (Främja närvaro och förebygga frånvaro) – så är namnet på det projekt som ska systematisera och göra det främjande närvaroarbetet mer likvärdigt i regionens skolor. Projektet tar sitt avstamp i fyra delar som alla ska hjälpa skolorna med både implementering av modeller och processledning i den komplexa frånvarofrågan.

Linda Gustafsson, Lars Risberg, Ewa Ottonius, Cecilia Ljungström och Staffan Karlsson driver projektet

Att elever inte går i skolan kan bero på en mängd olika saker. Tidiga insatser behövs för att få de så kallade hemmasittarna tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna och det behöver vara en likvärdighet för regionens alla elever.

FNoFF är ett projekt som finansieras av Region Örebro län. Målet är att skapa en systematik och likvärdighet i frånvarofrågan. Projektet vill sätta frågan högst på dagordningen och skapa modeller för närvaro som fler skolor kan ta del av.

Brinner för att öka närvaron i skolan

FNoFF-gruppen består av specialpedagoger och kuratorer med olika bakgrund inom bland annat socialtjänst, HVB hem, LSS, universitet och skola. De tillhör Centralt skolstöd och arbetar 20% i det regionfinansierade projektet. Tillsammans brinner de för öka närvaron i skolan och hoppas att deras arbete kommer leda till bättre systematik, bättre förståelse och gemensamma modeller när det gäller frånvaroproblematiken.

– Vi har redan idag några samarbeten på gång med några skolor. Drömmen är att fler vill hoppa på tåget och att vi får ännu mer samarbete med fler aktörer inom ramen för projektet, säger Staffan Karlsson, specialpedagog.

– Frågan är väldigt aktuell och vi ser ett jätteintresse för dessa frågor ute på skolorna. Projektet ger skolorna ett gyllene läge att ta chansen att jobba mer likvärdigt och systematiskt med dessa frågor, säger Lars Risberg, kurator.

Specialpedagoger och kuratorer på Lotsen (Central skolstöd, Örebro kommun) informerar om projektet FNoFF – Främja närvaro och förebygga frånvaro i filmen nedan.

Skolarna jobbar redan mycket med dessa frågor. Men efterfrågar också material om hur man mer konkret möter elever med stor frånvaro. Gruppens erfarenheter säger också att skolorna ligger på lite olika nivåer när det gäller det främjande närvaroarbetet och att det ibland saknas en systematik i arbetet.

– Jobbet behöver göras när eleven är i skolan. En nyckel är det förebyggande arbetet och tidiga insatser, säger Lars Risberg.

"Glapp mellan skola och mer omfattande insatser"

– Det finns också ett glapp mellan skola och mer omfattande insatser från andra aktörer. Här hoppas vi att vi i vår processledarroll kan minska det glappet och att alla aktörer kan samarbeta mer, säger Linda Gustafsson, kurator.

Under hösten kommer arbetet i projektet köra igång på allvar. Kartläggning ska göras, processer ska ledas, modeller ska testas och nätverk bildas. Gruppen ser mycket fram emot arbetet som förhoppningsvis sätter frågan ännu högre upp på dagordningen.

– Det finns så många osynliga barn, jag hoppas att vårt arbetet kommer bidra till att hjälpa fler, säger Cecilia Ljungström, specialpedagog.

– Viktigt för oss att frågan diskuteras mer och att vi kan få till ännu fler samarbeten med fler aktörer. För frågan är komplex och vi måste samarbeta för att nå alla barn och ungdomar, avslutar Staffan Karlsson

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

FNoFF-logga

Fakta: Det här vill FNoFF

– Kartlägga

Hur ser det ut i länet när det gäller frånvaron? Hur likvärdig är situationen, vilka rutiner finns? Hur mäter man frånvaro? Vilka insatser kan skolorna erbjuda? Vilka samarbeten med andra aktörer finns? Gruppen inleder en stor kartläggning i höst för att ta reda på dessa frågor

– Processleda

Att ta rollen som procesledare i två frånvaroärenden som kräver samverkan med fler aktörer än skolan. Många föräldrar upplever idag att de själva får vara processledare och många efterfrågar någon som styr processen och ser till helheten - något som också visat sig vara en framgångsfaktor i frånvaroarbetet.

– Implementera ett främjande och arbetsverktyg i två skolor

En egen trappstegsmodell har arbetats fram av gruppen som ett komplement till de som redan finns ute på skolorna. Modellen ska ses som ett implementeringsstöd - tanken är att skolornas egen plan ska processas mot den plan som utarbetats. Kanske behöver skolorna göra ett omtag i frånvarofrågan och då kan modellen vara till hjälp. Det handlar om att få in en systematik i frånvaroarbetet.

– Starta nätverk i regionen

Gruppen kommer jobba för att starta upp ett regionövergripande nätverk där man kan lära av varandra. Nätverket kan också hjälpa till att sätta frågan högre upp på agendan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: