Hurra – rapporten är klar!

Ni som har läst våra tidigare blogginlägg känner till att vi är ett gäng kuratorer och specialpedagoger på Centralt skolstöd, Lotsen som via Region Örebro län arbetar med projektet FNoFF – Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro. Som en del i projektet har vi haft i uppdrag att skriva en nulägesrapport kring hur länets alla kommuner arbetar med skolnärvarofrågor. Nu är rapporten äntligen färdig och redo att spridas! Den 4 maj hade vi projektets första nätverksträff där representanter från länets samtliga kommuner fanns med och vi fick möjlighet att presentera rapportens resultat. Nederst på sidan får du till gång till rapporten i sin helhet eller om du hellre vill läsa en kortare version i form av ett faktablad.

Rapporten som påbörjades hösten 2020 är en nulägesbeskrivning av det arbete som bedrivs gällande skolnärvaro och skolfrånvaro i Örebro län. Respondenter från länets samtliga tolv kommuner har bidragit med värdefull information om hur deras arbete utformas gällande:

  • Närvarorutiner
  • Insatser och samverkan
  • Systematiskt arbete och politiska mål
  • Skolpliktsbevakning

Utgångspunkten har varit att skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för psykisk hälsa. Vi vet att långvarig skolfrånvaro medför att elevers rätt till utbildning inte tillgodoses. Forskning visar också att skolfrånvaro inte enbart påverkar eleverna utan hela samhället, en elev som inte uppnår kunskapsmålen är en stor kostnad för samhället. Eleverna som inte lyckas i skolan får små möjligheter på arbetsmarknaden och riskerna för utanförskap och psykisk ohälsa är stora. Varje elev som stannar i skolan är en vinst för samhället.

Resultat från rapporten

Örebro län saknar samlad närvarostatistik. Detta gör att det är svårt att följa upp och utvärdera om det blir bättre eller sämre samt vilka åtgärder som fungerar eller inte. Det är också tydligt att det främjande och förebyggande närvaroarbetet inte prioriteras, skolorna hamnar fortfarande mest i det åtgärdande arbetet. Frågan om hur huvudmannen tar sitt ansvar framträder som ett tydligt utvecklingsområde vilket också kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och en likvärdig skola. Vidare visar rapporten att regionen har ett behov av att lära av varandra, att få ta del av goda exempel för att hjälpas åt att ge skolnärvarofrågorna den uppmärksamhet som behövs. Att närvaro får stå på agendan i flera nätverk och olika diskussionsforum blir viktigt inte minst utifrån de vågor som följer efter rådande pandemi.

Vår förhoppning är att vår rapport kan vara med och bidra till att generera ett ökat fokus på det främjande och förebyggande arbetet gällande skolnärvaro för länets kommuner. Varsågoda här nedan presenterar vi stolt vår rapport – ta del av den och hjälp oss att sprida budskapet!

/Lars Risberg & Ewa Ottonius, kuratorer på Lotsen, Centralt skolstöd

Här kan du ladda hem faktabladet om rapporten samt hela rapporten i fulltext

Klicka för att hämta nulägesrapporten och faktabladet. Faktablad Nulägesrapport

Senast uppdaterad:

Publicerad: