Kvalitet behöver en trygg organisation

Som utvecklingsledare, förskollärare, skyddsombud och VFU-lärare, har jag en fantastisk möjlighet att tillsammans med min chef och mitt arbetslag påverka förskolans organisation för att utveckla bättre arbetsprocesser mot målen i förskolans läroplan, Lpfö 98/16. I det här inlägget tänkte jag dela med mig av Fåraherdens organisation, då den fungerar som ett ankare och trygghet för alla som arbetar för och i vår förskola.

Vår värdegrund handlar framför allt om: delaktighet, inflytande, kvalitét, samarbete och omtanke. Områden som är länkade i varandra för en bra verksamhetsutveckling är för oss, arbetsmiljö, organisation och kompetens.

Knappar på ljusbord

Som så många andra verksamheter brottas vi med hög arbetsbelastning och vikariebrist när det som bäst behövs. Trots detta håller vi hög kvalité och ser fram emot att gå till jobbet. Vi jobbar aktivt med lösningsfokus på problem och förebyggande arbete mot stress. Det gäller att fånga upp ”oroligheter” tidigt.

Hur då? Hur tänker vi?

 • Vårt team består av förskolechefen, alla förskollärare, barnskötare, övrig personal, studenter, barnen och så mycket som möjligt föräldrarna. Ömsesidig respekt och omtanke kring varandra genomsyrar vårat förhållningsätt. Återkommande övningar och diskussioner förankrar en gemensam värdegrund. Jag som utvecklingsledare ser till att alla har inflytande och leder sig själva mot gemensamma mål.
 • Vi är EN förskola med två avdelningar som har samma ansvar för samarbete och gemensamt förhållningsätt för både miljö, organisation och mål.
 • Tillsammans med min chef ser jag till att vi håller den ”röda tråden” och anpassar arbetsplatsträffarnas dagordning till behov och utvecklingsområden. Goda idéer på detta hämtas från hela laget. Dagordningen är ett förslag och lämnas ut i god tid så att alla kan ge synpunkter och tillföra viktiga frågor. De som inte kan närvara på apt, har möjlighet att skriva sina tankar som vi tar upp på mötet.
 • Tillsammans ansvarar vi för att ta beslut som rör vår egen organisation. Arbetsmiljö och pedagogiska prioriteringar, avhandlas alltid på arbetsplatsträffarna. Ingenting tas vid sidan av.
 • Örebro kommuns samverkansavtal är väl förankrat och ger alla inflytande över sin arbetssituation. Alla revideringar av planer, prioriterade utvecklingsområden, förändringar, uppdrag och scheman diskuteras noga innan beslut fattas på arbetsplatsträffarna. Detta ger trygghet.
 • Skyddsombud och chef tittar tillsammans på förslag för förändring innan förslaget diskuteras med alla medarbetare. ”Arbetsmiljöglasögonen ”är på. Förslaget kan göras om ett antal gånger på grund av smarta lösningar och önskemål som grundar sig på personliga förutsättningar och verksamhetens bästa. Alla diskussioner är kopplande till arbetsmiljö och måluppfyllelse. Utgångspunkten till att leverera hög pedagogisk kvalité är att alla mår bra på jobbet. Systematiskt arbetsmiljöarbete parallellt med systematiskt kvalitetsarbete möjliggör verksamhetens utveckling mot alla styrdokument och lagar. Systematiken ligger i att vi utvärderar varje månad för att komma vidare.
 • En frågeställning i smågrupper och ”laget runt” är ofta: På vilket sätt bidrar detta till att vi är på väg mot målen? Vad behöver just jag för att kunna bidra? Vilket stöd behöver jag och vilken roll kan jag ha i arbetet?
 • Vi har stresshanteringsplaner där vi inventerar risker i arbetsmiljön och arbetar med ett eller två områden samtidigt som är prioriterade av laget. Vi ligger ”steget före” och har handlingsplaner för att förebygga ohälsa.
 • Personalens personliga scheman är anpassat efter hemförhållanden, behov av anpassning och i viss mån önskemål. Alla har arbetslagsreflektion och egen utvecklingstid på schemat. Den personliga utvecklingstiden är förlagt så långt det är möjligt på den dagen man har det största arbetsbelastningen. Rast och pauser är självklara. Vi ser återhämtning som den största främjande friskfaktorn. Det personliga schemat ändras så lite som möjligt mellan terminerna. Detta för att ge trygghet, balans och kontinuitet mellan privatliv och arbete.
 • Vi arbetar i mindre barngrupper mellan ca 8.00-16.00. Alla förskollärare och pedagoger ansvarar för en varsin fast projektgrupp. Är någon personal frånvarande så har en vikarie ansvar för just den gruppen. Organisationen ska inte bli ”lidande” för att någon fast personal är frånvarande.
 • Arbetslagsreflektionen är på 1,5 h/veckan och den enskilda/personliga utvecklingstiden är 1h/veckan. Utöver detta har vi 2h/veckan för APT, avdelningsmöten, föräldramöten, kompetensutveckling mm. (Behovet är så klart större egentligen för att det ska vara optimalt. Detta är ett utvecklingsområde att arbeta för.)
 • Vår pedagogiska dokumentation är basen för reflektion, utvärdering och utveckling av förskolans arbete. Inför varje termin har vi analyserat utvecklingsområden och arbetar gemensamt med detta på hela huset.
 • Vi har en ”24h regel”, som handlar om att vi har max 24 h på oss att lyfta oklarheter i relation med kollega. Det ska vara lösningsfokuserat och respektfullt. Efter dessa 24 h har alla ett ansvar att ”släppa” tanken och gå vidare om man inte valt att ta upp det med kollegan det gäller, ”bakomryggenprat” är helt oacceptabelt.
 • Alla gemensamt fattade beslut och alla verksamhetsplaner är ”levande” och används i gemensamma diskussioner året runt. På detta sätt blir organisationen och arbetssätt väl förankrade hos alla.
 • Verksamhetsplanerna, och Lpfö/98/16 är grunden för verksamhetens arbete. Vi har gemensamma mål där alla bidrar utifrån erfarenhet och kompetens. Alla ska känna sitt värde. Uppdragsbeskrivningarna är tydliga utifrån utbildning och kompetens. Förskollärarna ansvarar för undervisningen och att alla i verksamheten följer förskolans uppdrag i sin helhet.
 • Vi har tydliga ansvarsområden för att verksamheten ska fungera.
 • Vi satsar på arbetslagsaktiviteter på arbetsplatsträffarna, där vi har rollspel utifrån aktuella scenarier, men även roliga samarbetsövningar där syftet är att stärka relationerna, sin positiva syn på sig själv och lagandan.

Till sist: Målet för Fåraherden är att all personal mår bra, för då levererar vi trygghet och kvalité till barnen. Hänsyn till att vi har olika förutsättningar och kunskaper är självklara. Vi ”brinner” även för olika områden som var och en måste få utveckla och vara en tillgång i.

Det är tillsammans vi kan bygga en bra verksamhet med hög kvalité. Därför är inflytande och delaktighet en självklar grund för detta.


/Jenny Lindahl, utvecklingsledare på Fåraherdens förskola i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: