Undervisningsutmaningar i fokus för förstelärare och rektorer

Det systematiska arbetet med undervisningsutmaningar tar nu nästa steg i Örebro kommuns grundskolor. Pilotprojektet är genomfört och nu kopplas nyckelpersoner som förstelärare, rektorer och en lektor in i arbetet. Som ett första steg bjöds dessa in till en föreläsning och workshop i syfte att öka handlingskompetensen i frågan.

Professor Inger Eriksson och kommunlektor Venla Luukkonen föreläste under förmiddagen.

Sju grundskolor i kommunen har deltagit i ett pilotprojekt om undervisningsutmaningar. Deras arbete presenterades på en slutkonferens i början av 2023. Nu är det dags för fler skolor att involveras i arbetet. Nyckelpersoner blir rektorer, förstelärare och lektorer som ska driva frågorna och stötta ute på skolorna.

Venla Luukkonen är nyanställd kommunlektor och kommer bland annat att tillsammans med förstelärarna skapa nätverk för att fokusera på just undervisningsutmaningar. Som ett första steg bjöds förstelärare och rektorer in till en föreläsning och workshop, ledd av professor Inger Eriksson och Venla, i syfte att fördjupa kunskaperna och få ökad handlingskompetens i frågan.

Eget ansvar för kunskapsutvecklingen

Inger Eriksson betonar vikten av att lärare tar kommando över sin egen kunskapsutveckling. För att systematisera sitt kunnande behöver lärare våga osäkra sin egen praktik och låta andra ta del av arbetet genom att dela goda exempel.

– Vi kan inte omprogrammera eleverna, men vi kan påverka det vi har makt över, nämligen undervisningen, säger Inger Eriksson.

Genom ett verktyg – SKU (Systematisk Kartläggning av Undervisningsutmaningar) – kan lärare hitta undervisningsutmaningar i ett ämne, precisera dessa via olika lärandeobjekt som på ett systematiskt sätt går att arbeta med i kollegiet. Undervisningen granskas, nya sätt testas, för att eleverna lättare ska förstå och ta till sig vissa moment i ett ämne. SKU-verktyget och arbetssättet togs emot väl i pilotprojektet, där många ansåg att det förde samtalet framåt på ett nytt sätt, att fokus hamnade på undervisning och ämneskunskaper. Samtalet i kollegiet har också fokuserat mer på uppdraget och blivit mindre kopplade till person.

"En av de saker som driver mig mest"

Katarina Arkehag

– Att skapa förutsättningar för förstelärare, lärare och skolledare att jobba med undervisningsutveckling är en av de saker som driver mig mest som skolchef. Att medverka till att vi tillsammans har fokus på det som är vårt absolut viktigaste uppdrag, att eleverna ska utvecklas och lyckas i skolan. Vi skapar nu sammanhang för nyckelpersoner, till exempel förstelärare och lektorer, för att ytterligare ta detta arbete framåt, säger förvaltningsdirektör Katarina Arkehag.

Venla Luukkonen presenterade hur Änglandaskolan som en av Örebros sju pilotskolor har arbetat med SKU-verktyget. Hon visade bland annat exempel på hur lärarna på skolan tillsammans har ringat in några olika förmågor som eleverna behöver stärka i ämnena matematik och slöjd.

Mia Aversjö, verksamhetschef för grundskolan, sammanfattar och blickar framåt:

– Jag är uppfylld över den här förmiddagen. Nu gäller det att koppla greppet om professionen och ge agens och handlingsutrymme för nyckelpersonerna. Förstelärarna är otroligt viktiga i arbetet och har fått en nyckelposition för att utveckla undervisningen. Nu ser vi fram emot att skapa fler arenor för vårt fortsatta gemensamma utvecklingsarbete.

Några deltagarröster

Edvin Svensson, förstelärare, Engelbrektsskolan

Edvin Svensson

– Intressant att sitta med andra och diskutera undervisningsutveckling. Idag saknas det former för samarbeta mellan förstelärare på olika skolor och det är viktigt att vi får till exempelvis nätverk och andra spridningskanaler. Vissa skolor har säkert kommit långt i någon fråga och kan vi dela med oss av goda exempel kan vi nå så mycket längre. Tycker också det var intressant att höra hur skolorna arbetat ämnesvis och hittat systematik när det gäller undervisningsutmaningar.

Ulf Nilson, förstelärare, Adolfsbergsskolan

Ulf Nilson

– Vi är på gång med en hel del av detta på vår skola och det ska bli intressant att väva in detta synsätt ännu mer. I vårt pågående arbete har vi frågat elever om undervisning och vilka delar vi kan utveckla. Tar också med mig att det kan vara användbart att använda matriserna som presenterades och hur de kan bidra till att fördjupa det arbete som pågår.

Rebecka Klots, förstelärare, Mellringeskolan

Rebecka Klots

– Jätteintressant att träffas i ett sånt här sammanhang! Det behövs. I min diskussionsgrupp konstaterade vi att det finns många olika typer av kartläggningsredskap ute på våra skolor, men att det inte bara får fastna i kartläggning. Det är viktigt att det också blir en analys och kommer en fortsättning, annars försvinner liksom syftet. Sådana här dagar kan också bidra till att det ser mer gemensamt ut i kommunen, att det spelar mindre roll vilken skola man går på eftersom alla jobbar på ett likartat sätt. Det kan vara bra för likvärdighetens skull.

Magnus Esbjörner, förstelärare, Almbro skola

Magnus Esbjörner

– En del är vi redan på gång med på vår skola. Vi förstelärare känner att vi har mandat att driva skolutveckling på vår enhet. Men det är spännande med den här systematiska modellen för att driva skolutveckling. Det ger ett nytt, mer översiktligt perspektiv på vad vi behöver bli bättre på.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: