Skicka vidare! Anne Hallberg

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Anne Hallberg, förstelärare på Västra Engelbrektsskolan, som svarar på tre frågor från Veronica Österdahl.

Anne Hallberg, förstelärare på Västra Engelbrektsskolan

Anne Hallberg

Hej Anne! Berätta lite om dig själv.

Mitt namn är Anne Hallberg och jag är förstelärare i svenska som andraspråk på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Jag har varit lärare i 22 år och undervisar nu sva på 7-9 samt sva och engelska i förberedelseklassen där vi har nyanlända elever från årskurs 6-9. Som förstelärare ingår jag bland skolans lärledare vars uppgift är att driva kollegialt lärande på skolan. Under läsåret arbetar vi med en av Skolverkets moduler som handlar om att stimulera läsintresset hos eleverna – detta för att boosta språket hos alla elever!

1) Berätta hur du och dina kollegor arbetar med och utvecklar svenska som andraspråksundervisningen på Västra Engelbrekt.

Här på Västra Engelbrektsskolan har vi relativt många elever i behov av svenska som andraspråk, sva. Vi är tre legitimerade sva-lärare på skolan; en på 4-6 och två på 7-9 och det gör att vi har möjlighet att tillsammans utveckla sva och ”brygga” mellan stadierna. Bland annat har vi, under ett par år, jobbat fram kartläggningsmaterial för att lättare kunna se vilka elever som har behov av att läsa sva och det som ingår är läsförståelse, en skrivuppgift, ett digitalt grammatiktest samt en språkdomän-kartläggning med efterföljande muntlig intervju i de fall det behövs. Materialet används för alla elever i starten av åk 4 och 7 samt när nya elever kommer till skolan.

Vi sva-lärare har även bearbetat ledningen för att få ett eget klassrum. Tidigare har svenskundervisning bedrivits i klassens hemrum medan sva-gruppen haft sin undervisning i olika klassrum beroende på vilket som var ledigt men nu kan även eleverna i denna grupp känna sig trygga och prioriterade då de alltid vet var de ska vara på sva-lektionerna.

På skolan har vi under några år arbetat med bedömningsmaterial från Skolverket, Bygga svenska, som vi sva-lärare använder till de elever som ännu inte når kraven för E i sva. Tanken är att alla lärare som har eleven ska kunna hjälpas åt i detta för att ge en klarare bild över vilka färdigheter eleven är stark i respektive behöver arbeta med. I nuläget är det dock svårt att få till.

2) Finns det något särskilt i svenska som andraspråksundervisningen som du känner att du kan dra nytta av när du undervisar elever i engelska?

Sedan jag läste till sva i min utbildning tänker jag mer på att jämföra olika språk och ge exempel för eleverna. Det kan vara uttal, hur ord böjs eller meningsbyggnad/ordföljd. Jag har utökad kunskap om vad som kan vara svårt då elever med olika modersmål ska lära sig svenska och engelskan är ganska nära släkt med svenskan. Sedan jag fick min sva- utbildning är jag även mer lyhörd för att uttalet blir rätt och vi tränar mycket på det och hur munnen ska se ut vid uttal av olika ljud, speciellt när eleven precis har kommit till Sverige. Ju äldre man är desto svårare blir uttal av nya ljud.

Jag och mina kollegor använder ofta bildstöd och kooperativa strukturer i klassrummet som stöttning för de flerspråkiga eleverna, vare sig vi undervisar i engelska, svenska eller något annat ämne.

3) Berätta om en av de största utmaningarna du stått inför i ditt arbete som lärare. Har du några vägledande råd till en lärare som skulle kunna ställas inför samma situation?

En av mina största utmaningar var när jag för några år sedan fick en väldigt splittrad tjänst där jag skulle undervisa i flera olika ämnen i olika årskurser och därmed hade sex olika planeringar i gång samtidigt. Detta i kombination med andra arbetsrelaterade uppdrag gjorde att jag inte orkade göra ett så bra arbete som jag ville. Det fanns just då inga möjligheter att lösa situationen så jag bestämde mig för att söka en annan tjänst. Det gjorde att jag hamnade här på ”Bästa Västra”. Det finns förstås utmaningar här med men jag upplever verkligen att jag med min kompetens behövs på skolan och jag känner att jag oftast kan göra bra och inspirerande lektioner för mina elever. Om någon annan lärare skulle hamna i samma situation skulle jag råda hen att ta kontakt med sin rektor och om inte det hjälper, sitt fackliga ombud.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Elisabeth Sneitz på Lillåns skola 7-9:

  1. Hur gör du och dina kollegor på Lillåns skola för att årskurs 7-eleverna ska känna sig trygga på er skola när de börjar högstadiet?
  2. Hur gör du för att skapa läsintresse hos eleverna?
  3. Vilken är din favorit bland de skönlitterära böcker som ni arbetar med på högstadiet? Hur kommer det sig att det är just den?

Senast uppdaterad:

Publicerad: