Program om nyanlända elevers lärande både avslutades och påbörjades

Nyanlända elevers lärande är ett 3-årigt FoU-program från Ifous, där rektorer och lärare från Nikolaiskolan, Vivallaskolan och Odenskolan deltagit. Pedagog Örebro var på plats när det var dags för slutseminarium.
– Det är nu det stora arbetet börjar, säger Katarina Arkehag, biträdande förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun.

Delar av processgruppen: Ulf Aldén, Katarina Arkehag, Anders Carlsson, Maja Mustonen och Fredrik Karlsson.

Nästan 163 000 personer sökte Asyl i Sverige 2015. För skolorna innebar detta en stor utmaning när det gäller att möta och hitta vägar till lärande för de nyanlända. När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och möjligheter och frågan blev allt mer aktuell under 2015. Örebro ville lära sig och på ett mer strukturerat sätt jobba med frågan och hoppade därför på ett 3-årigt FoU-program från Ifous - "Nyanlända elevers lärande". Med i programmet fanns också forskare från Mälardalens högskola: Anna Ehrlin och Ulrika Jeppson Wigg.

Tre stycken skolenheter har deltagit i programmet där forskningscirklar, seminarium och workshops har stått på agendan under de senaste tre åren. Rektorer och lärare från de tre skolenheterna har funnits med, dock har en hel del bytts under arbetets gång. Nu har tre år gått och nu väntar rapportskrivning och det viktiga implementeringsarbetet ute på skolorna.

Katarina Arkehag är biträdande förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun, hon säger så här om programmet:

– Vi har fått med oss otroligt mycket lärdomar från programmet och det finns jättemycket lärande att sprida från de som deltagit. Nu börjar det stora jobbet med att sprida kunskaperna.

Ulf Aldén är verksamhetschef för grundskola i Örebro kommun:

– Det här arbetet stoppar inte nu. Vi är inte färdiga men har verkligen lyft blicken, inte bara kring frågan om nyanlända utan om frågor som rör barnets hela behov.

Nöjda med utfallet

Nikolaiskolan 7-9 är en av skolorna som deltagit i programmet. Rektor Maja Mustonen och läraren Matilda Eliasson är mycket nöjda med utfallet och ser nu fram emot att sprida tankarna än mer på skolan. Skolan har jobbat mycket med en checklista som fokuserat på övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass. Här har skolan tittat lite extra på den sociala tillhörigheten och hur den kan underlättas i övergångsskedet.

– Vi har fått med oss en hel del. Vi har haft stort fokus på arbetet med språkutvecklande arbetssätt. Vi har renodlat vårt utvecklingsarbete och det har blivit mycket tydligare och ett större fokus på det vi gör, säger Maja Mustonen.

– Mycket från programmet har vi kopplat till arbetet med språkutvecklande arbetssätt. Jag tar också med mig mycket till mitt dagliga arbetet där jag tycker att den tysta kunskapen kring dessa frågor inte är så tyst längre. Vi har en ökad medvetenhet och ett helt annat vetenskapligt förhållningssätt i frågor om nyanländas lärande, säger Matilda Eliasson.

Även på Vivallaskolan har man arbetat fram en handlingsplan och en checklista för att underlätta övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. Maria Furustam undervisar i förberedelseklass och är den enda från skolan som har deltagit i projektet under alla tre år som det har pågått.

– Jag tycker att det kompenserande arbetssättet borde spridas mer, det som Maria gör dagligen i förberedelseklassen, säger Anders Carlsson, ny rektor på Vivallaskolan, och fortsätter:

– Många som var med och startade den här processen har nu slutat på skolan. Vi har ju tappat väldigt många, och det har såklart inte varit kul. Men det innebär ju inte att arbetet med nyanländas lärande stannar av, men det får ju en annan form. Så är det.

Maria Furustam och Anders Carlsson från Vivallaskolan.

Tar med sig goda rutiner

Anders kommer närmast från Sveaskolan, en interkulturell skola där det talas 18 olika språk och där man har goda rutiner för hur man tar emot nyanlända elever.

– Det tar jag med mig, säger Anders. Jag tycker att det här är jätteviktigt! Genom det här projektet har vi fått syn på en hel del styrkor som vi har på Vivallaskolan. Nu har vi tagit fram en handlingsplan och sedan gäller det att hålla arbetet levande. Och då gäller det att engagera alla på skolan, säger han.

Fredrik Karlsson, rektor på Odenskolan, berättar att Odenskolan för tre år sedan stod inför en jätteutmaning när man skulle ta emot 30 nyanlända elever. I slutändan blev de inte fullt så många, men Odenskolan har ändå hållit sig kvar i projektet och Fredrik menar att vissa saker som har gjorts också har spillt över positivt på skolan i stort:

– Ett klockrent exempel handlar om rutiner för hur vi organiserar undervisningen. Det ser vi har gett en positiv effekt på hela skolan. Vi har även nosat lite på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och jobbat med vår mottagandeplan, som vi dock ännu inte har prövat i och med att det inte kom fullt så många nyanlända elever som det först var tänkt. Så det har hänt en del bra grejer, säger han och fortsätter:

– Vi var en skola som, lite klumpigt sagt, gick från enfald till mångfald. Och jag tror mycket av den input som vi har fått med oss här har liksom satt sig i hur vi bemöter utmaningar och olika sociala strukturer. Så det här har lärt mig jättemycket. Det vi behöver göra nu är fundera på hur vi på bästa sätt kan sprida det vi har kommit fram till här till kollegorna.

Vi på Pedagog Örebro kommer följa arbetet ute på skolorna under året som kommer.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Vill du veta mer om arbetet?

Kontaktperson: Jennypher Löfgren, samordnare
Enheten för systematiskt kvalitetsarbete, ESKA
Förvaltning förskola och skola Tel: 019-21 11 86 jennypher.lofgren@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: