Kollegalyftet

Pärm och skolprylar

Det är mycket inspirerande, att presentera Sörbyängsskolans och Kryddgårdsskolans utvecklingsarbete som vi har döpt till Kollegalyftet. Skolutveckling har alltid varit en stor drivkraft i mitt läraruppdrag. Att leta efter forskning som kan hjälpa mig att se saker och ting ur ett annat perspektiv, för att sedan testa det praktiskt och därigenom omforma och förbättra undervisningen. Det är fantastiskt roligt. Extra inspirerande är det när vi nu gör det tillsammans inom ramen för det vi kallar Kollegalyftet.

Vi har format detta kollegiala arbete utifrån behov som syntes i vår senaste brukarundersökning. Undersökningen visade att speciellt en fråga avvek från de övriga. Det handlade om hur väl våra elever kände till kunskapskraven och hur de skulle göra för att nå de olika målen.

För att förändra elevernas kunskap om läroplanens kunskapskrav behövde vi ge våra elever ökade möjligheter att äga sitt eget lärande. Det innebär bla. att eleverna behöver känna motivation, ha förståelse för det som ska läras. De behöver få kunskap om hur självbedömning fungerar och att det är ett vinnande verktyg för den så viktiga metakognitionen. Det var då idén om Kollegalyftet föddes. Det var också givet att arbetet skulle handla om formativ bedömning eller som jag hellre benämner det formativt lärande. Att använda begreppet lärande i stället för bedömning visar att det är processen som är det absolut viktigaste för att utveckling och kunskapande ska ske.

Processledningsgruppeng (=PLG) som består av rektor, specialpedagog och skolornas tre förstelärare, träffades första gången i april 2015. Det var ett spännande arbete under vårmånaderna, där vi arbetade med att ta fram lämplig litteratur som skulle ge oss ökad kunskap kring ett formativt arbetssätt. Vi ville att vårt utvecklingsarbete skulle vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utifrån detta valde vi vår litteratur.


Bok
Bok
Bok


Eftersom jag var handledare inom matematiklyftet under samma period, såg jag fördelarna med den organisation för kollegialt lärande som finns inom denna satsning. Därför bestämde vi oss för att lägga upp våra träffar på ett liknande sätt som Matematiklyftets. Vår rektor såg också vikten av att ge alla pedagoger tid för läsning och reflektion både individuellt och i grupp.

Vi i PLG träffas 1 gång/vecka för att tillsammans reflektera och planera för kommande lärträff. Vi lyssnar och läser våra kollegors reflektioner som görs kontinuerligt, för att se om vi behöver stanna upp där vi är, göra en avstickare åt något håll, eller om vi kan fortsätta efter vår grundplanering.

När vi startade vårt utvecklingsarbete valde vi att använda föreställningskartor som en metod för att ringa in var i processen vi skulle börja. Detta verktyg användes sedan som en del av vår utvärdering i december –’15.

Föreställningskartorna med dess frågor och svar blev viktig information för oss. Här kunde vi se att höstens arbete har lett till en djupare och bredare förståelse hos all personal.

Pedagogerna fick även svara på en enkät, där vi mer tydligt ville få grepp om nya behov som dykt upp genom de nya/fördjupade lärdomarna. Enkätsvaren visade tydligt på ett viktigt fokusområde:

Att få mer kunskap om framtagande av och arbete med matriser, vilka ska tydliggöra målen för eleverna så att de själva kan bedöma sitt eget lärande.

I samtal med eleverna kan de beskriva att de är mer engagerade nu än tidigare och att de har en större kunskap om vad målet med undervisningen är, vilket vi tolkar som ett resultat av utvecklingsarbetet. Några kan också uttrycka att de ser att förändringen hänger ihop med pedagogernas användande av de nya verktygen.

Bok

Med bakgrund av ovanstående så har vi precis tagit ny fart med ett arbete där vi ska fördjupa oss kring lärandematriser. Vår baslitterur kommer att vara Johan Alms bok: Lärandematriser, att få eleven att förstå. Johan kommer även att finnas med som föreläsare och bollplank under våren och kommande höst.

Vi har tagit några steg mot målet som vi har: ATT HELA UNDERVISNINGEN SKA GENOMSYRAS AV ETT FORMATIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Med vårt Kollegalyft så tror vi att det kollegiala lärandet kommer att bli ännu starkare, vilket är en förutsättning för att vi ska utvecklas och lyckas!


/Agneta Hedlund Medin, Förstelärare och Kvalitetsutvecklare i Örebro kommun

 

Kommentera innehåll
Läs kommentarer (0 st)
Kommentera inlägget
Kommentera inläggetSenast uppdaterad:

Publicerad: