Forskningsprojekt om barn- och elevhälsa

Just nu pågår ett praktiknära forskningsprojekt med barn- och elevhälsa i fokus. Örebro Universitet och Örebro kommun står bakom och syftet är att kartlägga, identifiera och studera barn- och elevhälsan vid två skolor. Projektet vill även bidra till en verksamhetsutveckling på skolorna bland annat genom forskningscirklar och erfarenhetsutbyte.

Karin Allard och Charlotta Pettersson, Örebro Universitet.

"Samverkan för en inkluderande elevhälsa" är titeln på det aktuella forskningsprojektet som just nu pågår på Rostaskolan och Lundbyskolan. Tanken är att de aktuella skolornas behov och dilemman inom elevhälsoområdet ska ligga till grund för hur forskningen utformas. Därför måste en ordentlig grund först läggas med en kartläggning där forskarna får en bred bild av skolornas arbete.

– Vi deltar i EHT-möten, gör intervjuer och observationer i olika miljöer, säger Karin Allard som är en av forskarna från Örebro Universitet, som driver projektet.

– Genom nära samverkan med skolorna vill vi skapa en modell där vi kan jobba praktiknära och möta verksamheternas behov, säger Charlotta Pettersson, projektledare.

Kontinuerliga möten i projektgruppen

En viktig del i förarbetet och kartläggningen har varit kontinuerliga möten med projektgruppen där bland annat skolornas rektorer funnits med.

Sinnika-Sterner-biträdande-rektor-på-Lundbyskolan

Sinnika Sterner, biträdande rektor på Lundbyskolan

Sinnika Sterner är biträdande rektor på Lundbyskolan och tycker att dessa möten har fungerat bra.

Vi har då fått information från universitetet och samtidigt kunnat berätta om våra förväntningar och om nuläget på skolorna.

Nästa steg är steg är att skolorna ska "verksamhetsutvecklas" inom barn- och elevhälsoområdet. Forskningscirklar kommer bland annat att erbjudas under vårterminen 2021. Målet är att den vetenskapliga kompetensen inom området ska stärkas. Dessutom har de båda skolorna haft ett ökat erfarenhetsutbyte med varandra, något som varit väldigt uppskattat.

Kommer också studenter till godo

Tanken är också att projektet ska komma studenter till godo, både på lärarutbildningen och på socionomprogrammet. Studenterna kommer närmare verkligheten och har kontinuerliga möten med elevhälsan på skolorna. De kommer också jobba med olika case i utbildningen som förankras i skolornas verksamhet.

– Det blir verkligen en win-win-situation. Skolorna utvecklar sin kompetens inom barn- och elevhälsoarbetet, samtidigt som vi stärker utbildningen genom att bli ännu mer verklighetsnära. För oss forskare blir det mycket fältstudier som stärker även oss i vår profession, säger Charlotta Pettersson.

Hon får medhåll från Sinnika Sterner på Lundbyskolan:

– Besöken från universitetet har mottagits positivt av personalen här på skolan. Det upplevs som meningsfullt att få berätta om hur vi jobbar och att samtidigt få ta del av aktuell forskning. Dessutom är studenterna som besöker oss kanske våra framtida medarbetare, så det känns jätteviktigt.

Bra att få tankar och idéer utifrån

Sinnika hoppas att projektet kommer leda till att skolans elevhälsa fortsätter utvecklas i rätt riktning:

– Ibland blir man lätt hemmablind, så det är bra att få lite tankar och synpunkter utifrån och diskutera hur vi kan utveckla vår elevhälsa till att bli ännu bättre. Dessutom är det intressant att få se hur våra kollegor på Rostaskolan jobbar. Vi får tips och råd och lär oss av varandra.

Projektet pågar fram till höstterminen 2021. Dock finns tankar både från forskarna och kommunen om ett fortsatt samarbete i dessa frågor.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Fakta: Projektets fyra områden

Inkluderande samverkan

- i samverkan mellan Örebro kommun och Örebro universitet utveckla elevhälsans utformning

– öka kunskapen om hälsofrämjande arbete utifrån ett lärande perspektiv.

Praktiknära forskning och verksamhetens behov.

– fördjupa förståelsen av elevhälsans arbete i skolväsendet för att öka elevernas måluppfyllelse

– att processer och resultat blir användbara i verksamheten samt att den främjar verksamheten på vetenskaplig grund.

Pedagogiska strategier

– utvecklande av pedagogiska strategier för universitetslärare på professionsutbildningar

– studenter utvecklar en handlingskompetens i samverkan över professionsgränserna.

Gemensam samverkansorganisation

– kompetensutvecklingsinsatser

– initiering av kommundoktorander och andra former av samverkan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: