"Alla är saknade när de inte är på plats"

Tom stol

Du vet väl att Örebro kommun har en handlingsplan vid ogiltig frånvaro i grundskolan? Skolan är, enligt skollagen, skyldig att ge stöd till elever som behöver det. En snabb reaktion på frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver. Tidiga insatser vid ogiltig frånvaro har visat sig vara en framgångsfaktor. Det visar forskningen men också olika projekt i andra kommuner och erfarenhet från skolorna, enligt SKL.

Faktorer som främjar närvaro

  • Ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare.
  • Tidiga insatser redan vid sen ankomst och ströfrånvaro har visat sig ge goda resultat för att före-bygga frånvaro i skolan.
  • Höga förväntningar på elevens prestationer och uppförande.
  • Känsla av samhörighet och meningsfullhet för eleven.
  • Goda relationer mellan lärare och elever som bygger på förtroende.
  • Skolans och undervisningens kvalitet är central, oavsett elevens bakgrund.
  • Effektiva stödinsatser. Rätt stöd kan förebygga ogiltig frånvaro och kan hjälpa eleven efter en längre tids frånvaro.

Åtgärdstrappan vid ogiltig frånvaro

1. Första oanmälda frånvarotillfället:
- Skolan ska kontakta vårdnadshavare samma dag.
- Skolan tar reda på orsaken till frånvaron och motiverar till närvaro.
- Skolan informerar om följderna vid fortsatt frånvaro.

2. Ogiltig frånvaro:
- Ansvarig lärare samtalar med elev/vårdnadshavare och kartlägger orsak.
- Arbetslaget formulerar vilka insatser som ska göras på skolan för att främja elevens närvaro.
- Ansvarig pedagog informerar rektor/elevhälsan om frånvaro.

3. Upprepad ogiltig frånvaro (Frånvaro högst 3 sammanhängande dagar eller högst 5 enstaka tillfällen, eller när ett mönster av frånvaro framträder.)
- Ansvarig pedagog informerar rektor och elevhälsa om frånvaron.
- Rektor kallar till möte med vårdnadshavaren och eleven.
- Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
- Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.

4. Fortsatt ogiltig frånvaro.
- En fördjupad utredning kan omfatta medicinska, psykologiska, psyko- sociala samt specialpedagogiska insatser.
- Åtgärdsprogram med beslut om fortsatta insatser upprättas.
- Skolan fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med eleven och vårdnadshavaren.
- Vid utebliven förväntad effekt av skolans insatser samt oro för elevens utveckling och hälsa kontaktas socialtjänsten för konsultation och eventuell anmälan. Anmälan ska även göras till huvudman.


/Stefan Karlsson, Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: