Gå till innehåll

En elev som har rätt att läsa enligt anpassade grundskolans läroplan kan få sin utbildning i en anpassad grundskolegrupp eller som individintegrerad i grundskolan. Individintegrering innebär att eleven läser enligt anpassade grundskolans läroplan men har sin skolplacering i en klass på en grundskola. När en elev går individintegrerad i grundskolan finns det saker som ni på skolan behöver tillgodose för att eleven ska få den utbildning hen har rätt till.

Vad? Information om vad som är viktigt att tänka på inför och under en individintegreringsplacering. 

Hur? Läs igenom det innehåll på sidan som är relevant för dig.

Varför? För att säkerställa den individintegrerade elevens delaktighet och rätten till anpassad utbildning.

Vad? Information om vad som är viktigt att tänka på inför och under en individintegreringsplacering.

Varför? För att säkerställa den individintegrerade elevens delaktighet och rätten till anpassad utbildning.

Vem? Grundskola, anpassad grundskola

Vad är anpassad grundskola?

Anpassade grundskolan är en egen skolform för elever som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i grundskolan för att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassade grundskolan har två kursplaner ämnen och ämnesområden. Det är elevens förutsättningar att nå kunskapskraven i respektive kursplan som avgör vilken kursplan som eleven till största del ska läsa.

Vad innebär individintegrering?

Individintegrering innebär att eleven läser enligt anpassade grundskolan läroplan men har sin skolplacering i en klass på en grundskola. Det innebär att läraren planerar undervisningen utifrån dubbla läroplaner.

Beslut om placering som individintegrerad

När elevens vårdnadshavare har tackat ja till anpassade grundskolan skolform skrivs eleven in i anpassade grundskolan. Om vårdnadshavarna i skolansökan önskar att deras barn ska gå individintegrerad fattas beslutet i samråd mellan rektor och verksamhetschef för anpassade grundskolan. Skälet för individintegrering ska vara att det gynnar elevens kunskapsutveckling. Rektor och verksamhetschef ser över den aktuella skolans förutsättningar att ge eleven den anpassade utbildning hen har rätt till. Om förutsättningar finns fattas beslut om individintegrering.

Att tänka på vid en individintegrering

När det är aktuellt att ta emot en individintegrerad elev finns det olika delar att se över och förbereda.

Rektor ansvarar för att ...

... eleven görs delaktig och blir lyssnad på i planeringen av hens skolgång. Vill du ha stöd i detta kan du läsa mer på Lotsens infoteksida "Barn och ungas röst".

... undervisande lärare får den kompetensutveckling som krävs för att utföra sitt uppdrag. Läraren behöver kunskap om anpassade grundskolans kursplaner samt elevens funktionsnedsättning och dess påverkan på lärandet.

... ge tid och förutsättningar för lärare att, enskilt och tillsammans med andra lärare och elevhälsopersonal, kontinuerligt planera, följa upp och anpassa undervisningen så att elevens kunskapsutveckling gynnas.

... eleven följer anpassade grundskolans timplan. Rektor kan behöva göra justeringar i timplanen. Viktigt att tänka på är att eleven får den undervisningstid som krävs för att nå målen samtidigt som det tas hänsyn till elevens delaktighet i gruppen.

... följa upp elevens skolsituation och se till att undervisningen utvärderas och utvecklas.

... eleven läser enligt rätt kursplan och i rätt skolform. Pedagogiska uppföljningar ska göras i årskurs 3, 5 och 8.

Elever som går i anpassade grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterande undervisningstimmar. Timplanen är stadieindelad. Det finns en timplan för elever som läser ämnen och en timplan för elever som läser ämnesområden.

Som rektor har du möjlighet att göra anpassningar i timplanen för att tillgodose elevens delaktighet men också rätt till utbildning. Här kan man behöva vara lite kreativ och fundera på om delar av utbildningen kan tillgodoses inom fritidsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemkunskap där anpassade grundskolans timplan har fler timmar i detta ämne.

I Örebro kommun finns det en gemensam fördelning av timplanens timmar. Ladda ner Örebro kommuns timplan för anpassade grundskolan här Xls, 29.7 kB..

Har du som rektor frågor vad gäller anpassade grundskolans timplan är du välkommen att höra av dig till Örebro kommuns samordnare för anpassade grundskolan, Malin Skyrman Kindervall: malin.skyrman.kindervall@orebro.se.

Timplan för grundsärskolan (Skolverket)

Anpassade grundskolan är en egen skolform med en egen läroplan och egna kursplaner, ämnen och ämnesområden. Vilken kursplan eleven läser i huvudsak beslutas av verksamhetschef för anpassade grundskolan och informeras i beslutet om rätten till skolformen.

En elev som är individintegrerad i en grundskoleklass läser alltså enligt grundsärskolans läroplan men går i en klass med elever som läser enligt grundskolans läroplan. Det innebär att lärarna planerar undervisningen utifrån dubbla läroplaner.

En elev kan läsa en kombination av flera kursplaner. Har eleven förutsättningar att nå kunskapskapskraven i något eller några ämnen i grundskolan ska hen få möjlighet att läsa och få betyg i dessa ämnen.

Elever som är mottagna i anpassade grundskolan ska följas upp kunskapsmässigt i årskurs 3, 5 och 8 för att säkerställa för att eleven läser efter rätt kursplan och är inskriven i rätt skolform. De anpassade grundskolorna i Örebro kommun håller på att utforma en gemensam mall för denna pedagogiska bedömning.

Läroplan och kursplaner för anpassade grundskolan (Skolverket)

Elever som läser kursplanen ämnen kan få betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygsstegen går från E-A, betyget F kan inte sättas. I grundsärskolans ämnesområden sätt inga betyg.

När eleven slutar årskurs 9 ska hen få ett intyg om sin utbildning. Eleven kan även få ett allmänt studieomdöme om eleven eller vårdnadshavarna begär det. Eleven söker inte in på anpassade gymnasieskolan på betyg.

Det finns bedömningsstöd för anpassade grundskolan i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Det finns inga nationella prov för elever som läser i anpassade grundskolan.

Bedömning och användning av undantagsbestämmelsen (Lotsens Infotek)

När eleven får sin undervisning som individintegrerad elev ska planeringen av undervisningen utgå från både grundskolans och anpassade grundskolans kursplan. Den pedagogiska planeringen syftar bland annat till att ge eleven förutsättningar till delaktighet, vilket kan vara en utmaning vid individintegrering.

För att kunna göra en pedagogisk planering utifrån dubbla läroplaner behöver lärarna:

 • God kunskap om båda läroplanerna
 • Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och förståelse för elevens förutsättningar
 • Gott om planeringstid

Planeringen ska täcka in relevant innehåll från båda läroplanerna. Jämför syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven i respektive kursplans ämne. Vilka likheter finns? Vilka skillnader finns? När likheter och skillnader har identifierats görs den pedagogiska planeringen. Fundera även över om eleven behöver anpassade läromedel och hur eleven ska kunna visa sina kunskaper.

Vill du veta mer om intellektuell funktionsnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det kan innebära för undervisningen titta gärna på följande föreläsning av Peter Gröndal, lärare och läromedelsförfattare, på UR. Intellektuell funktionsnedsättning och undervisning (29 min)

Dessa reflektionsfrågor (hämtade från Skolinspektionens rapport Integrerade elever, 2016) kan vara relevanta att ställa sig:

 • Hur säkerställer lärarna att integrerade elever får förutsättningar att öva på de förmågor som eleven ska utveckla enligt anpassade grundskolans kursplaner?
 • Läser eleven något eller några ämnen enligt grundskolans kursplan? Om ja, hur har bedömningen av elevens förutsättningar att göra det gjorts? Har lärare fått stöd i denna bedömning om behov funnits?
 • Om en resurs finns kopplad till elevens undervisningssituation, vad är den personens uppdrag i undervisningssituationen? Vilken möjlighet har lärare och resurser att mötas och diskutera sina roller gällande undervisningen för eleven?
 • Hur kan kunskap om elevens starka sidor spridas mellan lärare och tillvaratas av alla undervisande lärare i samtliga ämnen?
 • Hur utvärderar lärare och rektorn undervisningen för integrerade elever?

Integrerade elever – stödmaterial (Skolverket) – s. 30-35
Om pedagogisk planering för dubbla läroplaner (SPSM) – 05.14 min
Hitta läromedel (SPSM)

För elever som är mottagna i anpassade grundskolan gäller samma regler gällande extra anpassningar och särskilt stöd som för elever i grundskolan. Om eleven befaras att inte nå kunskapskraven i sin kursplan, eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska en utredning om elevs behov av särskilt stöd göras. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven i sin kursplan ska åtgärdsprogram utformas.

Arbetar du i Örebro kommun, använd kommunens gemensamma Vägledning för utredning av elevs behov av särskilt stöd.

På anpassade gymnasieskolan finns det nationella och individuella program. Inför val av nationellt program på anpassade gymnasieskolan har eleven rätt att göra praktik på de olika programmen. Rektor ansvarar för att sista läsåret i anpassade grundskolan ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på anpassade gymnasieskolan för att planera denna praktik. Det är elevens förutsättningar och intresse som sedan ligger till grund för val av program.
Studie- och yrkesvägledning Örebro kommun

Inför mottagande i anpassade gymnasieskolan ska en målgruppsprövning göras och skickas in till Myndighetsverksamheten. Den pedagogiska utredningen som görs i årskurs 8 används som underlag för prövningen. Om en elev har en ospecificerad intellektuell funktionsnedsättning ska denna fastställas inför mottagande i anpassade gymnasieskolan.
Rutiner för prövning av mottagande i anpassad grundskola och målgruppstillhörighet inför anpassad gymnasieskola

Samordnare för anpassade grundskolans rektorer är Malin Skyrman Kindervall. Om du är rektor och har en elev som är eller kommer att bli individintegrerad är du välkommen att höra av dig till Malin i frågor som rör anpassad grundskola och individintegrerade elever.

Malin Skyrman Kindervall
Rektor vid Brickebackens anpassade grundskola
malin.skyrman.kindervall@orebro.se

Reflektionsfrågor

Dessa reflektionsfrågor (hämtade från Skolinspektionens rapport Integrerade elever, 2016) kan vara relevanta att ställa sig:

 • Vilka insatser behövs för att stärka ämneslärarnas kompetens kring anpassade grundskolans kursplaner i syfte att utveckla undervisningen för integrerade elever?
 • Hur kan elevhälsans kompetens användas i arbetet med undervisningen för integrerade elever?
 • Hur kan samverkan organiseras så att lärare och annan personal kan delge varandra goda exempel och erfarenheter gällande planering och genomförande av undervisning samt bedömning enligt två kursplaner?
 • Hur får lärare kunskap om elevens funktionsnedsättning och hur funktionsnedsättningen påverkar lärandet? Har även lärare som undervisar eleven enligt grundskolans kursplan (om eleven gör det i något/några ämnen) den kunskapen?
 • Hur tar samtliga undervisande lärare ett gemensamt ansvar för att se till att eleven får undervisning enligt rätt kursplan och dessutom undervisning anpassad efter sina behov?
 • Vilken information behöver rektorn samla in för att ta reda på om eleven tillgodogör sig undervisningen och vilka arbetssätt som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling?

Samarbeta med Lotsen

Har du fler frågor eller vill bolla tankar kan Lotsen vara behjälplig. Vi på Lotsen kan även ha konsultationer, handleda pedagoger tillsammans med skolans elevhälsoteam samt ge kompetensutveckling.

Lotsen symbol pratbubblor


Vill du veta mer om hur vi på Lotsen arbetar och hur vi kan vara ett stöd för er förskola eller skola?​

Läs mer om Lotsen här!
Eller mejla oss på lotsen@orebro.se​


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se