Gå till innehåll

Barn och unga har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad i frågor som rör dem. Vi vuxna är skyldiga att göra det möjligt för alla röster att göra sig hörda. Barn och ungas tankar, erfarenheter och åsikter är viktiga byggstenar för att kunna utveckla en lärmiljö som fungerar för alla.

Vad? Information om barn och ungas rätt att uttrycka sin mening.

Hur? Läs och inspireras av innehållet på sidan. Välj det som blir viktigt för dig och ditt samtal med ett barn eller en elev.

Varför? För att öka möjligheten för barn och unga att få utrycka sig i frågor som rör dem.

Vad? Information om barn och ungas rätt att uttrycka sin mening.

Varför? För att öka möjligheten för barn och unga att få utrycka sig i frågor som rör dem.

Vem? Förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Barn och ungas åsikter behöver synliggöras i alla led – i planering av insatser, beslut, genomförande, uppföljning och utvärdering. Barn och ungas åsikter är grunden för vårt arbete i att skapa goda lärandemiljöer. Tillsammans med dem blir vi klokare.

Fundera över hur det ser ut i din verksamhet:

 • Hur upplever barnet eller den unga sin situation i förskolan eller skolan?
 • Hur tas barnets eller den ungas åsikter till vara i beslut?
 • Hur involveras barn och unga i insatser som beslutats?
 • Hur upplever barnet eller den unga att insatsen har fungerat?
 • Hur blir barnets eller den ungas åsikter synliga i dokumentationen?

Samtal med barn och unga

Som vuxen i samtal med barn och unga bär du ansvaret för att deras åsikter kommer fram och att barnet eller den unga känner sig sedd och lyssnad till. Det kan vara till hjälp att på förhand reflektera över samtalets innehåll och form.

Som ett stöd i detta arbete har Lotsen arbetat fram ett material som heter Barn och ungas röst – om rätten att få uttrycka sin mening Pdf, 176.6 kB..

Visuellt stöd i utforskande samtal med barn och unga

På våra förskolor och skolor går barn och elever som har behov av stöd i samtalet för att kunna göra sin röst hörd. Samtal kan vara känslomässigt utmanande för barn såväl utifrån barnets hela situation som samtalsämnet.

Barn och unga kan behöva stöd för att ta in, bearbeta och förstå informationen ges via det flyktiga talande språket. Barn och unga kan också behöva stöd för att kunna uttrycka sina åsikter, tankar och erfarenheter. Vissa har ett tal som är svårförståeligt, andra uttrycker sig sparsamt och fåordigt och för en del är svenska språket nytt. Ytterligare andra kan ha svårt att hålla en röd tråd i samtalet oh associerar lätt i väg.

För vissa barn och unga är visuellt stöd en nödvändighet för att kunna förstå och utrycka sig. För alla barn och unga kan visuellt stöd vara hjälpsamt. Det är först när barnet får en verklig chans att göra sin röst hörd och förstå samtalets innehåll som delaktighet blir möjligt.

Visuellt stöd i ett samtal kan hjälpa till att

 • förtydliga ord och innehåll
 • förklara och förstå helheten
 • reda ut och skapa samförstånd
 • skapa ett gemensamt fokus
 • hålla saker i minnet
 • uttrycka sig

Samtalsverktyg

Det finns olika sätt att visuellt stötta samtalet. Valet av samtalsverktyg beror på barnets eller den ungas förutsättningar och behov samt samtalets syfte. Tänk på att utgå från det barnet eller den unga redan är bekant med. Det kan vara befintliga bilder, tecken, appar med mera som redan används i lärmiljön eller ett anpassat innehåll för redan befintliga kommunikationshjälpmedel.

Visuellt stöd kan ha många olika former, här kommer några exempel.

Ritprat

Ta fram papper och penna så kan du börja ritprata. Att ritprata innebär att man ritar till det man pratar om. Man beskriver ett samtal med stöd av streckgubbar, pratbubblor och tankebubblor. Med hjälp av ritprat kan även olika tankekartor och ”mindmaps” ritas upp. Seriesamtal är att ritprata i form av en serie. Utgå ifrån en här-och-nu situation och rita händelsen i form av en serie och prata till den.

Skattningsskalor

Skattningsskalor hjälper barnet att gradera och nyansera sina känslor och åsikter. Olika skalor kan användas utifrån situation och barnets ålder.

Samtalsmatta

Samtalsmatta är en metod som ger barnet möjlighet att uttrycka åsikter och värdera aktiviteter, situationer eller annat. Samtalsmattan fylls på under samtalets gång utifrån de bilder ni pratar om. Utifrån barnets behov och samtalsämnet kan mattan göras med olika antal graderingar. Detta samtalsverktyg kan skapa en helhetssyn och ge en förståelse för vad ni behöver samtala vidare om. Antingen pratar ni mer om vad som går bra och varför det gör det eller så försöker ni få en gemensam förståelse för vad som blir svårt.

Flödesschema

Konsekvenskartor, på engelska Contingecy Maps, visar vilken konsekvens ett beteende får i en specifik situation samt ger förslag på en bra strategi att använda. Tidslinjer tydliggör händelseförlopp som har hänt eller ska hända, till exempel kring beslut som tagits som rör barnet.

Kommunikationskarta

Pekprat innebär att peka på bilder samtidigt som du pratar. Bilderna på en kommunikationskarta är på förhand bestämda av den vuxna utifrån vad vi tror att barnet kan vilja prata om.

Bilderna hjälper att stödja barnet att komma på innehåll eller förtydligar där egna begrepp saknas. Tänk på att ha en ruta för ”det är något annat jag vill prata om”.

AKK

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation. Om barnet eller den unga har ett kommunikationshjälpmedel eller använder tecken som alternativ eller kompletterande kommunikation behöver detta även användas i ett utforskande samtal.

Digitala verktyg

Om digitala verktyg är motiverande för barnet kan det vara ett alternativ att visualisera samtalet på en surfplatta eller dator. Flera former för visuellt stöd finns att använda sig av digitalt, som till exempel olika appar.

Som ett stöd i detta arbete har Lotsen arbetat fram ett material som heter Visuellt stöd – i ett utforskande samtal med barn och unga Pdf, 325.6 kB..

Samarbeta med Lotsen

Vill ni utveckla ert arbete gällande samtal med barn och unga? Vill ni fördjupa kunskapen om visuellt stöd i samtal eller bara ha hjälp att komma i gång? Då är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lotsen. Tillsammans med rektor och barn- eller elevhälsan kan vi forma ett samarbete som passar ert behov. På Lotsen arbetar specialpedagoger, logopeder och kuratorer som alla utifrån sin profession kan bidra i dessa frågor.

Lotsen symbol pratbubblor


Vill du veta mer om hur vi på Lotsen arbetar och hur vi kan vara ett stöd för er förskola eller skola?​

Läs mer om Lotsen här!
Eller mejla oss på lotsen@orebro.se​


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se