Gå till innehåll

Att organisera en mindre undervisningsgrupp

Står er skola inför att starta upp eller att utveckla en mindre undervisningsgrupp? På den här sidan presenteras ett förslag på hur denna process skulle kunna se ut.

Vad? Introduktion i arbetet med att starta upp en mindre undervisningsgrupp.

Varför? Innehållet på sidan hjälper dig att tänka och reflektera kring hur en mindre undervisningsgrupp kan planeras och organiseras.

Vem? Grundskola, gymnasieskola

På de flesta skolor finns ett antal elever, vars behov av stöd, skolan inte alltid klarar av att möta upp inom ramen för ordinarie undervisning trots att skolan har arbetat med ledning och stimulans, extra anpassningar och provat att ge eleven särskilt stöd i den ordinarie undervisningsgruppen. För en del av dessa elever kan det vara gynnsamt med undervisning i ett mindre sammanhang. Denna undervisning i mindre grupp kan ske under hela eller delar av skolveckan och vara aktuellt under en kortare eller längre period.

Ansvar och arbetsfördelning

På skolan behöver man utse en arbetsgrupp där rektor och representant från elevhälsa finns med och tar ansvar för att bygga upp den mindre undervisningsgruppen. Det kan vara så att denna arbetsgrupp kommer att formas om beroende på hur långt man har kommit i processen. När behoven är kartlagda och man har tagit beslut om vilken personal som ska arbeta i undervisningsgruppen kan man med fördel göra även dom delaktiga i processen.

Kartlägga

Inför uppbyggnaden av en mindre undervisningsgrupp (även kallad särskild undervisningsgrupp) är det viktigt att kartlägga den egna verksamheten för att synliggöra vilka behov som finns. I detta arbete är det bra att konkretisera hur skolan arbetar med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd i den ordinarie undervisningen för att tydliggöra vilken funktion en mindre undervisningsgrupp ska fylla.

Det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i varje skolas egna förutsättningar, erfarenheter och behov. Det finns ingen mall som passar alla skolor utan skollagen ger betydande frihet åt skolorna att själva utforma kvalitetsarbetet” (Skolverket).

Analysera

När kartläggningsarbetet är gjort ska en analys av det som framkommit göras. Skolinspektionens granskningar visar att det oftast är analysarbetet som brister i skolornas arbete. I analysen undersöks vilka möjligheter och hinder som framkommer för att kunna möta upp de behov som finns på skolnivå, gruppnivå och individnivå. I analysen framkommer vilka förutsättnignar som finns i dagsläget och vilka förutsättningar som behöver skapas.

Syfte och mål

När analysen är gjord formuleras syfte och mål som ska ligga till grund för planeringen av den mindre undervisningsgruppen. Målen bör vara konkreta och utvärderingsbara.

Planera och genomföra

I planeringen av den mindre undervisningsgruppen är det många frågor man bör ta ställning till då den ska visa på hur arbetet ska genomföras, följas upp och utvärderas. Det bör framgå vad som ska göras, när och hur det ska genomföras och vem som har ansvar för de i olika delarna i arbetet.

Utvärdera

När insatserna väl är genomförda är det viktigt att se vilka effekter de haft. Skolverket menar att resultaten ska utvärderas utifrån målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna. När arbetet är utvärderat utifrån uppsatta mål görs en ny analys som blir ett underlag för nya utvecklingsområden och mål.

Skolverket använder begreppet särskild undervisningsgrupp när en elev undervisas i en annan undervisningsgrupp större delen av skolveckan, än den som eleven normalt tillhör. I denna introduktion har vi valt att använda begreppet mindre undervisningsgrupp för att belysa att det inte behöver handla om en fast grupp av elever. Hur arbetet i den mindre undervisningsgruppen organiseras kan vara flexibelt. För en elev som ska få del av eller all sin undervisning i en mindre undervisningsgrupp ska det finnas en utredning av elevs behov av särskilt stöd och ett åtgärdsprogram.

Att få undervisning i en mindre undervisningsgrupp är ett särskilt stöd. Det är bara rektor som har rätt att ta beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram ska upprättas. Inför att ett beslut om att en elev ska få ta del av undervisning i en mindre undervisningsgrupp är det elevens bästa som utgör utgångspunkt vid beslut om stödåtgärder och det betonas i både barnkonventionen och skollagen.

Oavsett hur skolan bestämmer sig för att organisera sin mindre undervisningsgrupp menar Skolverket att det är viktigt att skolan alltid strävar efter att eleven ska kunna återgå till ordinarie undervisning. För att möjliggöra detta behöver den ordinarie undervisningen fortsätta att utvecklas utifrån bland annat generella och individuella extra anpassningar. Detta för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Skolverket menar att det finns en risk att det inte ställs tillräckliga krav på de anpassningar som görs i de ordinarie undervisningsgrupperna när mindre undervisningsgrupper finns att tillgå på skolan.

I den mindre undervisningsgruppen är det viktigt att ge eleverna strategier som ska leda till att eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig ordinarie undervisning och bli mer självständiga. För att möjliggöra en återgång till ordinarie undervisning är det även viktigt att kontakten mellan elev och ordinarie klass och klasslärare/mentor bibehålls. Det är också viktigt att det finns ett nära samarbete mellan klasslärare/mentor och personal i den mindre undervisningsgruppen. Skolverket betonar att en elev inte ska vara i den mindre undervisningsgruppen under fler lektioner eller under längre tid, än vad elevens behov motiverar.

Skolverket uppmärksammar bland annat följande i arbetet med att använda och organisera mindre undervisningsgrupper.

  • Att elevens bästa utgör utgångspunkt vid beslut om stödåtgärder, så som barnkonventionen och skollagen anger.
  • Att anpassningar inom ramen för elevens ordinarie undervisningsgrupp prövas i tillräcklig utsträckning innan placering i särskild undervisningsgrupp ses som en lösning för att tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Anpassningar kan handla om lärares kompetens, miljön i klassrummet, såsom avskärmande och ljuddämpande åtgärder och tillgång till alternativa verktyg, lärartäthet och klasstorlek.
  • Att elevens rektor ser till att särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Beslut om placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
  • Att det alltid är rektorn på den skola eleven går då stödbehovet uppmärksammas, som har ansvar för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, liksom för uppföljning och utvärdering av stödåtgärden. Det är också elevens rektor som har ansvar för att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses skyndsamt, vilket inte är förenligt med att elever ställs i kö till särskilda undervisningsgrupper i andra verksamheter.

Särskilda undervisningsgrupper - Skolverket

Samarbeta med Lotsen

Ett samarbete med Lotsen kring uppbyggnad eller utveckling av mindre undervisningsgrupp kan utformas utifrån vart din skola befinner sig i processen. Kanske vill ni bolla tankar inför uppstart av detta arbete? Eller så har ni kommit en bit på vägen men vill ha stöd i enskild fråga? Vi kan också finnas med som process stöd genom hela eller delar av arbetet.

Lotsen symbol pratbubblor


Vill du veta mer om hur vi på Lotsen arbetar och hur vi kan vara ett stöd för er förskola eller skola?​

Läs mer om Lotsen här!
Eller mejla oss på lotsen@orebro.se​


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se