RUC: Att leda forskningsbaserad skolutveckling – regional lärprocess för rektorer 2024

Örebro universitet satsar genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum på regionens skolledare genom att skapa långsiktigt hållbara strukturer för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning. RUC erbjuder därför en regional lärprocess för rektorer under 2024. Syftet är att utveckla deltagarnas förståelse och praktik av pedagogiskt ledarskap och av att leda forskningsbaserad skolutveckling.

Satsningen leds av Christian Lundahl, professor i pedagogik och Mari Rex, universitetsadjunkt i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet. Den omfattar två halvdagsträffar och ett tvådagarsinternat under våren, tre heldagsträffar under hösten och avslutas med att deltagarna delger erfarenheter från lärprocessen vid Regional skolledarkonferens i slutet av året.

Satsningen vänder sig till rektorer och biträdande rektorer i Örebro läns förskolor och skolor. För kommunala skolhuvudmän regleras deltagande och finansiering av Samverkansavtal om RUC-Regionalt utvecklingscentrum. Detta innebär att varje samverkanskommun har ett på förhand bestämt antal platser.


Har du frågor? Kontakta Urban Haglind, 019-30 30 43, RUC.lararprogram@oru.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: