FNoFF: Så fungerar vår Handlingsplan för ökad skolnärvaro

I vårt tredje blogginlägg kommer vi att fokusera på den modell som vi har tagit fram och som vi kallar för: HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD SKOLNÄRVARO. Ett delmål i projektet är just att implementera denna handlingsplan på två skolor.

Vi tar avstamp i att all frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig, så är det tiden i skolan som är det viktigaste. Giltig frånvaro övergår för det mesta till ogiltig frånvaro ju äldre barnen blir. I dagsläget finns ingen sammanställd statistik på hur mycket elever är frånvarande från grundskolan i Sverige. Men i Danmark ligger frånvaron på 5,6% och tittar man på den arbetsföra befolkningen i Sverige så är den 3,8%. Så vad är rimligt att elever i den svenska grundskolan är frånvarande? Många skolor reagerar på frånvaro först när en elev varit borta 15 procent eller mer – men är det rimligt att en elev kan vara borta så mycket?

Två delar

Enkelt kan man beskriva FNoFFs modell i två delar, den ena delen handlar om det FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE och den andra omfattar det ÅTGÄRDANDE.

De flesta skolor har sina egna handlingsplaner på hur de arbetar med närvaro och frånvaro. En del presenterar arbetet i form av trappor eller stegar och det kan finnas olika många trappor eller steg i modellerna. Vi har dock sett att det är vanligt att skolorna glömmer bort det främjande och förebyggande steget eller delen och att fokus ofta läggs på det åtgärdande steget där man beskriver olika insatser.

Det vi ändå ser är att alla skolor jobbar mycket med främjande och förebyggande arbete och att det kommer in som en regelbunden del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Det främjande och förebyggande arbetet kan egentligen bli hur stort som helst och det finns mycket att fundera kring och se till att det blir en levande del. Vill man som skola ha hjälp att identifiera och problematisera kring detta så kan vi rekommendera: Skolverkets Trygghet och studiero.

Fyra steg

Vår modell har fyra steg där det första innefattar det FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE arbetet och de andra tre stegen handlar om det ÅTGÄRDANDE arbetet.

0: Grunden är det främjande och förbyggande. Här handlar det om skolan har en gemensam samsyn och att rutiner och systematik är väl implementerat. Hur är skolklimatet, trivs alla? Kan alla känna sig trygga? Hur jobbar skolan med dessa saker? Finns tydliga rutiner kring frånvaro och är det tydligt vad som förväntas av elever, vårdnadshavare och personal på skolan?

1: Steg 1 handlar om första frånvarotillfället. Det är viktigt att skolan har rutiner att snabbt identifiera elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. För yngre barn är det en självklarhet att skolan reagerar snabbt om eleven inte kommer till skolan och inte är sjukanmäld, men hur är det med äldre elever? Vad ska och kan skolan säga till föräldrarna? Malin Gren Landell lyfter i sin bok Främja närvaro, vikten av att vara efterfrågad.

2: Nästa steg i modellen omfattar upprepad frånvaro. Aktuella frågor att reflektera kring här blir vad frånvaron står för? Behöver skolan göra en utredning om elevs behov av särskilt stöd? När blir skolan orolig och hur och när kopplas samarbetet med elevhälsan på?

3: Det sista steget i modellen handlar om fortsatt frånvaro. Här blir det ofta aktuellt med en fördjupad frånvaroutredning. Frågor kring anmälan till socialtjänsten och rapportera till huvudman behöver bedömas. Behöver andra insatser in och hur kan skolan samverka med dessa aktörer?

Vi kommer under våren anpassa och implementera handlingsplanen på två skolor i länet och ni kommer att få följa med på vår resa och dela våra erfarenheter och kunskaper under resans gång.

Välkomna att fortsätta att läsa vidare om vårt projekt och hur våra processer går vidare. Nästa gång vi bloggar här så kommer vi att presentera ett avsnitt om projektets tredje delmål som handlar om SAMVERKAN och hur skolan kan vara en aktiv processledare i de frånvaroärenden när det blir så där extra svårt. Vi ses snart igen!

/Cecilia Ljungström och Staffan Karlsson, specialpedagoger på Lotsen, Centralt skolstöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: