TekAway - Teknikpedagogisk hämtmat – enkelt, gott, nyttigt och billigt!

Teknik

Teknik är ett ämne som många lärare känner sig otrygga med. Skolinspektionens rapport Teknik – gör det osynliga synligt visar bland annat att teknikämnet i grundskolan lätt kommer i skymundan, att undervisningen inte fångar elevernas intressen eller knyter an till barnens vardag samt att lärare saknar kunskap och metoder för att kunna arbeta enligt Lgr 11.

För elevernas skull är det viktigt att möta upp lärarnas behov eftersom teknik, i sin bästa form, är spännande, kreativt och kan, i förlängningen, leda till spännande och viktiga jobb! För att lyfta och bibehålla elevernas intresse måste vi anlägga ett entreprenöriellt förhållningssätt till sättet att undervisa. Med ett entreprenöriellt förhållningssätt menar vi att skolan ska fokusera på metoder och lärprocesser som stimulerar och utvecklar elevens företagsamma förmågor. Ett entreprenöriellt lärande är tematiskt och sker i samverkan med samhället utanför skolan. Det får eleverna att känna att skolan är på riktigt vilket skapar motivation och lust att lära. I ett entreprenöriellt lärande finns många svar och många frågor men inga facit. Det är ett lärande där eleven får träna på att ta ansvar för sitt eget lärande. Det är ju trots allt bara eleven själv som kan lära sig. Vi kan bara skapa de bästa tänkbara förutsättningarna. När tekniken sätts in i ett sammanhang i skolan bidrar ämnet också till att skapa förståelse för och mening med andra ämnen som matematik, språk, kemi och fysik. Vi kan nå dit genom att ge alla eleverna en likvärdig chans att vara delaktiga, att pröva, testa och laborera med teknik som tilltalar dem, en undervisning som utmanar dem på ett intressant, relevant, kreativt och entreprenöriellt sätt.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

LGR11 – Skolans värdegrund och uppdrag

Lära – pröva - lära

Ett av kvalitetsutvecklaruppdragen i Örebro kommun fokuserar på tematiskt och entreprenöriellt arbetssätt. Under läsåret 15/16 har KomTek, kvalitetsutvecklarna och Rostaskolan utvecklat och provkört ett pedagogiskt material för grundskolan åk 1-6, TekAway, vars syfte är att hjälpa Örebros skolor att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten inom ämnet teknik. Materialet, som hittills består av fem teknikteman från åk 2-6, ska möta pedagogernas behov av material, vardagsanknytning, läroplanskoppling, dokumentation, bedömning, progression och ämnesintegrering.

Arbetsgången för konceptet är Lära – pröva – lära:

Lära: Pedagogerna går en halvdagskurs på KomTek kring temat för lådan och får med sig nya tankar, material och metoder.

Pröva: Med fortbildningen som bas genomför, dokumenterar och bedömer pedagogen en elevaktiv och entreprenöriell undervisning.

Lära: Efter genomförd undervisning kommer pedagogerna tillbaka till KomTek för reflektion, utvärdering och kollegiala utbyten.

Konceptet bygger på fortbildning kring utprövade lektionsupplägg och metoder för dokumentation och bedömning. Just bedömningsbiten är avgörande. Många pedagoger uttrycker en stor osäkerhet när det gäller att bedöma de enskilda elevernas lärprocesser och kunskaper i ett entreprenörellt arbetssätt. När 25 elever är inne i ett kreativt lärande så är det inte lätt att se allt som händer och alla kunskaper som skapas, därför måste vi skapa metoder att utvärdera dessa. Metoder som pedagogerna kan ta med sig direkt till klassrummet.

Ibland behöver man borra många gånger

Första temat som provades på Rostaskolan var ”Mekanik i kubik” med tre klasser entusiastiska 2:or. Genom lekar och laborativt material utforskades området mekanik. Barnen fick träna på att göra skisser och att göra kopplingar mellan modeller och vardagliga tekniska föremål som vindrutetorkare.

Teknik

TekAway ska inte vara ”färdiga” kitt utan det entreprenöriella perspektivet, elevernas delaktighet och process utgör en central del. Det är inte färdiga produkter som är målet. Att lära sig att göra fel är en viktig lärdom. När 2:orna på Rostaskolan arbetade med mekanik fick de till exempel borra alla hål i sina konstruktioner själva. Detta medförde att de ibland fick borra ganska många gånger. De fick förutsättningar att reflektera och upptäckta att de behövde tänka om för att få sina byggen att fungera i praktiken. Deras skisser fick omarbetas och eleverna fick möjlighet att pröva och ompröva i sin lärprocess, vilket är en viktig och central del i teknikämnet.

Temat för åk 4 handlade om att utforska betong som material. Var finns det betong? Eleverna fick bland annat gjuta i betong och undersöka hur de kunde göra betongen starkare med hjälp av olika slags armeringar. De fick även reflektera kring fördelar och nackdelar med betong.

”Jag skulle vilja ha längre lektoner”. (Lektionerna var 4 timmars pass).
”Det var kul för att man utmanade sej sjelv och var kreativ” (Elevreflektioner åk 4)

Tekniska system är ett område som många lärare tycker är svårt att angripa. Trots att vi dagligen är beroende av massor av tekniska system i vår bekväma vardag. Tänk om avloppssystemet slutade fungera. Eller om mobilnätet stängde ner. Eller elnätet! Femmorna på Rostaskolan byggde en skalenlig modell av Örebro där de synliggjorde hur olika centrala tekniska system som vatten, avlopp-biogas, fjärrvärme, mobilnät, internet och el ser ut och hänger samman, såväl i Örebro som med övriga Sverige och världen. Det handlar om att få barnen att förstå att många människor arbetar varje dag med att se till att vi får vatten som går att dricka - rätt ut ur våra kranar. Det går inte av sig självt.

elever och teknik

"När min pappa var liten hade de ingen mikro!"

I åk 6 arbetade eleverna med elektronik och konstruktion av ett rum (tvättstuga, badrum eller kök) i skokartonger. Teknikutvecklingsarbete utifrån människors behov var i fokus och eleverna fick reflektera utifrån ett historiskt perspektiv kring hur deras rum förändrats över tid. De fick bland annat intervjua äldre personer och höra hur kök, tvättstuga alternativ badrum såg ut när de var barn, och om det överhuvudtaget fanns det när de var små. 

Skräp är det som är kvar när fantasin är slut.

I samtliga teman finns ett tydligt fokus på återbruk. Att jobba med återbruk, material som annars skulle ha åkt med sopbilen, har flera poänger.

  • Det är gratis.
  • Det är resurssmart att använda sakerna en gång till innan vi skickar dem till återvinningen i stället för att köpa nytt material.
  • Det är entreprenöriellt. Eleverna blir engagerade och får vara med att leta bra material till projekten.
  • Det tränar kreativiteten - vad kan vi använda som hjul? Burklock? Mjölkpaketslock? Tom tejprulle? Hur ska vi fästa hjulet (när det inte finns ett färdigt hål i rätt storlek)

Med sikte på målen

De utvärderingar som genomförts på Rostaskolan visar att både elever och personal uppskattar arbetssättet och önskar fortsättning. Elevutvärderingarna visar lika resultat oavsett om det är kvalitetsutvecklarna och KomTek som extern aktör som genomför lektionerna med eleverna eller om det är pedagogerna själva på skolan som ansvarar för lektionerna. Detta är en viktig parameter, då tanken är att pedagoger i Örebro kommun själva ska kunna arbeta med materialet.

Till hösten 2016 lägger samarbetsprojektet i nästa växel i arbetet med TekAway. Då ska testgruppen utökas med ytterligare tre skolor: Hagaskolan, Björkhagaskolan och Stora Mellösa skola.

Målet är att alla Örebros skolor ska kunna utnyttja TekAway men blir du nyfiken och vill veta mer redan nu så kommer vi att ha en workshop på augustidagen den 10 augusti, där får du en försmak!


/Niklas Jarl och Charlotta Hallman, Kvalitetsutvecklare i Örebro kommun och teknikpedagoger på KomTek Örebro


Kommentera innehåll
Läs kommentarer (0 st)
Kommentera inlägget
Kommentera inläggetSenast uppdaterad:

Publicerad: