Integrerad modersmålsundervisning i skolan

I Sverige talas det ca 150 olika modersmål och på Brukets skola, som är en mångkulturell F-3 skola med 110 elever, talas det ca 24 olika modersmål. Skolan är belägen i Markbackens bostadsområde på väster i Örebro.

Under läsåret 17/18 önskade Brukets skola ett samarbete med kvalitetsutvecklarna (KU) för att b.la utveckla elevernas språkkunskaper inom både svenska och modersmål. Enligt skolverket ”har undervisning på modersmålet positiva effekter för invandrarelevers identitet, sociala mognad, inlärningen av svenska och andra ämneskunskaper” (Skolverket, 2010: 29).

I dialog med skolans rektor och modersmålsavdelningen organiserade och planerade KU modersmålsundervisningen på förskoleklassen.

Före läsårsstart

Tillsammans med rektor och förskolepersonal genomförde KU ett möte där man planerade hur samarbetet mellan skolan och modersmålsavdelningen skulle se ut. Man kom fram till att:

  • Arbetssättet mellan skolan och modersmålslärarna kallades för ”modersmålsstöd” och inte modersmålsundervisning eftersom förskoleklassen har en egen läroplan med egna mål och syften för undervisningen där modersmål inte är ett ämne.
  • Modersmålsstödet skedde varje måndag mellan 09.40-10.40 under mattelektionen.
  • De elever som inte har modersmålsstöd av olika anledningar arbetade tillsammans med klassens ordinarie personal.
  • Förskoleläraren planerade lektionen och tog fram material till modersmålslärarna. När modersmålslärarna blev klara med materialet fick de jobba med annat som de själva hade planerat utifrån sina elevers språkutveckling.
  • Första måndagen varje månad sammankallade KU modersmålslärarna och förskoleläraren till ett planeringsmöte där förskoleläraren visade och berättade vad eleverna skulle arbeta med under de kommande lektionerna.
  • KU dokumenterade samarbetet och utvärderade det med föräldrar, elever och personal.

Efter planeringsmötet tog KU kontakt med chefen på modersmålsavdelningen och berättade hur vi tänkte att samarbetet skulle se ut.

Tillsammans med rektorn träffade KU samtliga modersmålslärare som undervisade eleverna på Brukets skola och informerade om arbetssättet. Förslaget för samarbetet togs emot på ett positivt sätt av modersmålslärarna. Även föräldrarna fick information om arbetssättet via veckobrev och föräldramöte.

Stapeldiagram

Under läsåret

KU närvarade på förskoleklassens första föräldramöte och informerade om arbetssättet som skolan hade valt att arbeta med under läsåret. Föräldrarna var mycket positiva och förväntansfulla inför det arbetssättet.

KU och förskoleläraren träffade samtliga modersmålslärare regelbundet och visade vilket material eleverna skulle arbeta med. Förskoleläraren förtydligade sina tankar kring samarbetet. Första måndagen varje månad träffades modersmålslärare, KU och förskolelärare ”i mån av tid” och samtalade om hur samarbetet kring eleverna skulle se ut under kommande veckor.

Positiva effekter

Under modersmålsstödet undervisade modersmålslärarna eleverna i mindre grupper, vilket skapade trygghet hos eleverna så att de vågade tala och tänka på sitt respektive modersmål. Samtidigt skapades möjligheter för eleverna att utveckla sina förmågor i samarbete med kamraterna i språkgruppen. Likaså hade modersmålslärare i samarbete med förskoleklassläraren möjlighet att identifiera elevernas styrkor och kunde därmed konstatera deras behov i god tid.

Efter utvärdering med elever, föräldrar, förskolepersonal och modersmålslärare kom vi fram till att arbetssättet hade hjälpt eleverna att bygga upp och utvidga sitt ordförråd inom både svenska och modersmålet. Samtidigt stimulerades elevens språkutveckling och lärande, vilket resulterade i att eleverna utvecklade grundläggande begrepp inom matematik på svenska och modersmålet. Arbetssättet lockade flera elever på skolan att vilja läsa ämnet modersmål och underlättade för modersmålsläraren att upptäcka elevernas behov och informera skolan om behovet i tidigt skede. Förskoleläraren fick mer tid att arbeta med de elever som inte hade en modersmålslärare och hjälpte de med svenska.

Arbetssättet bidrog till att samtliga lärare på Brukets skola önskar organisera modersmålsundervisning under skoltid och arbeta parallellt med modersmål och svenska. Nöjda elever och föräldrar från förskoleklassen önskar att arbetssättet ska fortsätta även under det kommande läsåret.

Våra slutsatser

Bra organisation, kommunikation och samarbete mellan skolan, föräldrar och modersmålslärarna är nyckelorden till vårt lyckade arbetssätt, vilket resulterade i högre måluppfyllelse hos eleverna. Därtill skapar arbetssättet förutsättningar för både förskoleläraren och modersmålsläraren att kunna upptäcka elevens styrkor och svagheter samt vidta åtgärder. En annan viktig aspekt är rektorsstöd och engagemang under samarbetet och arbetssättet.

Det här arbetssättet rekommenderar vi till alla årskurser och ämnen i skolan.

På Youtube kan ni se en lektion där modersmålslärarna är med i klassen.

 

/Tamar Ucar, studiehandledare, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun och Rania Sahdo modersmålslärare/studiehandledare, kvalitetsutvecklare i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: