Ett utvecklingsarbete kring språk

Språkutveckling är ett område som alltid är aktuellt inom förskolans värld. Läroplanen för förskolan betonar vikten av att stimulera barnens språkutveckling i svenska men även att barn med annat modersmål skall få förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans uppdrag handlar om att erbjuda barnen en rik och varierad språklig stimulans i lustfyllda sammanhang via olika uttrycksformer.

Som personal inom förskolan behöver man ständigt arbeta med, reflektera kring och diskutera språk och språkutveckling. Det är utifrån denna bakgrund som kvalitetsutvecklarna fick möjlighet att samarbeta med Vivalla förskoleområde under två år. I processledningsgruppen ingick förskolechefer samt specialpedagoger och tillsammans beslutade vi att det var utvecklingsledarna från alla förskolor kvalitetsutvecklarna skulle arbeta med.

Första halvåret handlade om att tillsammans kartlägga och inventera både hur man redan arbetar med språk och kommunikation samt få syn på utvecklingsområden. Analysen av kartläggningen visade att man redan har stor kunskap om ämnet och att det pågår ett arbete på förskolorna kring begreppet språk. En djupare analys synliggjorde två spår för kvalitetsutvecklarna att arbeta vidare med för att ge personalen ökad kompetens. Det ena spåret handlade om att vidareutveckla personalens förhållningssätt, barnsyn och värdegrund. Det andra spåret handlade om ett behov av att utveckla en praktisk del med exempelvis Tecken som stöd (TAKK), bildstöd (AKK), digitala verktyg med mera. Tillsammans i processledningsgruppen kom vi fram till att kvalitetsutvecklarnas fokusområde skulle handla om spår ett; förhållningssätt, barnsyn och värdegrund utifrån språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt. Parallellt med detta skapades en idébank med material tillgänglig för all personal.

Resterande terminer arbetade kvalitetsutvecklarna tillsammans med specialpedagogerna och utvecklingsledarna med att öka kompetens kring språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt. Målet var att efter avslutad insats ha stärkt kunskapen hos utvecklingsledarna för att sedan kunna ta med sig den till den egna praktiken samt fortsätta utvecklingsarbetet på förskolorna.

Innehållet på lärträffarna blandades med artiklar, övningar, filmer, litteratur, diskussioner, reflektioner samt egna praktiska exempel. Det kollegiala lärandet har bidragit till många intressanta diskussioner och reflektioner och även gett möjlighet att reflektera kring mer komplicerade situationer och dilemman man kan möta i förskolans verksamhet.

Utvärderingen kring kvalitetsutvecklarnas insatser visar att utvecklingsledarna har fått en ökad kunskap och förståelse samt lyfter fram viken av att hålla arbetet kring språk och kommunikationsutvecklande arbetssätt levande. De framhåller även vikten av att all personal i Vivallas förskolor regelbundet får erövra ny kunskap, diskutera och reflektera både utifrån sitt eget och hela områdets arbete med språk och kommunikationsutvecklande arbetssätt.

När kvalitetsutvecklarna avslutar sin insats så fortsätter arbetet i Vivalla med språk, kommunikation och kunskapsutvecklande arbetssätt. Idébanken kommer fyllas på och framtiden handlar om att fortsätta utvecklingen av Vivalla förskolors arbete för en gemensam värdegrund och förhållningssätt kring språk och kommunikation.

 

/Helena Yourston, kvalitetsutvecklare och specialpedagog i Örebro kommun och Anna Eklöf, kvalitetsutvecklare och pedagogista i Örebro kommun

 

Referenser

Lpfö 98/2010

Rigmor Lindö (2009). Det tidiga språkbadet, studentlitteratur, Lund

Senast uppdaterad:

Publicerad: