Klottra med digitala verktyg

Under de senaste åren har det kommit in många nya digitala verktyg på förskolan. I somras skrevs det också in i vår läroplan för förskolan Lpfö-18 att vi ska ge barnen ”Adekvat digital kompetens”. När det kommer till undervisningen med barnen i förskolan så tror jag att det är viktigt att barnen får ”klottra” med verktygen i början. 

Jag brukar likna det vid när vi ger barnen lera eller färger för första gången. Där låter vi barnen prova, experimentera och undersöka på olika sätt. Samma sak gäller med de digitala verktygen. Ofta har jag dessutom upplevt att jag lärt mig nya saker tillsammans med barnen tack vare att de vågar trycka och prova nya saker som jag inte ens tänkt på.

När jag introducerat Greenscreen-teknik med barnen, så är det oftast inte den färdiga bilden som fascinerar och intresserar dem i början. I appen Green Screen by Do Ink, som finns på App Store, kan man enkelt flytta runt sig själv i bilden och göra sig mindre och större. Detta brukar fånga barnens intresse länge och ibland vill de inte ens spara någon bild. Men när de fått testa detta, ibland flera gånger, och andra funktioner så blir de mer och mer intresserade av att skapa bilder och filmer med tekniken. Då är det också enkelt att använda det i de projekt man jobbar i.

Min senaste upptäckt är hur barnen tagit till sig Wi-Fi-pucken (samma funktion som webb-ägget). När jag sett pedagoger upptäcka webbmikroskop, så har det mest intressanta varit när de tittat på naturföremål och fått syn på hur naturen är uppbyggd. De har också varit frustrerade när de ibland inte får bra skärpa.

Roboten kan enkelt integreras

Wi-Fi-puck

Likadant har det varit med Programmering med BlueBot-roboten. Först är det mest intressant att trycka på alla knappar och se vad som händer. Men efter ett tag vill barnen kunna styra roboten och börjar då tänka på vilka knappar som gör att roboten kommer att gå åt det håll de vill. Då kan roboten enkelt integreras även i andra sammanhang i undervisningen.

För barnen var det funktionen att kunna ta bilder i appen, som var viktigast i kombination med att de hämtade olika saker som fanns på avdelningen och undersökte. Om bilden var suddig eller skarp spelade ingen roll och detaljer var spännande ibland. Mitt mål med webb-mikroskopet är att det ska finnas tillgängligt för barnen och att de ska veta vad man kan göra med det. Då kan de också på eget initiativ undersöka saker de hittar lika naturligt som att de sätter sig och ritar med pennor som finns framme och som de vet hur de används. Men för att det ska bli så, måste barnen få undersöka själva tekniken klart först.

Om barnen får kunskap om olika digitala verktyg som finns på förskolan, så kommer de också själva att kunna efterfråga och använda verktygen när de vill skapa något. Detta tror jag är en del i att ge barnen ”Adekvat digital kompetens”.

Adekvat digital kompetens – hur?

Men om vi ska kunna ge barnen detta så måste också vi som arbetar i förskolan ha en adekvat digital kompetens och hur får vi det?

För många av oss är de digitala verktygen något helt nytt och kan skapa mycket stress och osäkerhet om man inte själv har ett eget intresse av att utbilda sig i detta. När språk, matematik och naturvetenskap skrevs in i läroplanen, hade vi alla lite kunskap med oss från vår egen skoltid, men den digitala tekniken utvecklas snabbt och det kommer hela tiden nya verktyg som få har kunskap om innan de dyker upp på förskolan. Därför tror jag det är viktigt att vi som ska utbilda barnen i detta också får tid att prova och lära oss verktygen själva. Jag tror att vi också behöver ”klottra” mycket precis som barnen och utifrån detta upptäcka och lära oss nya saker som digitala verktyg kan användas till i undervisningen. Ibland själva eller med kollegor och ibland tillsammans med barnen.

Under 2019 har jag haft ett uppdrag i min tjänst att utbilda pedagoger i Ängens förskoleområde i digitala verktyg. Utbildningen har bestått av handledning och workshops där innehållet varit både den praktiska kunskapen hur tekniken fungerar och kopplas, hur man kan använda verktygen i undervisningen och ett erfarenhetsutbyte mellan de som deltagit.

Pedagogerna har i efterhand uttryckt att det har varit mycket positivt att få prova själva utanför barngruppen, få tips från andra, kunna ställa frågor, komma tillbaka till förskolan med nya kunskaper och idéer och få en större förståelse hur och varför man ska använda digitala verktyg.

Flera givande workshops

Vi har också vid några tillfällen på vår förskola haft workshops i till exempel Programmering, Greenscreen och QR-koder för alla pedagoger. Ibland med externa utbildare och ibland med den kompetens som finns på vår egen förskola. Detta har varit både roligt och lärorikt och har givit oss en gemensam grund att fortsätta bygga på. Vi har också försökt att köpa in teknik efter att vi ser ett behov och inte bara för att vi tycker det verkar häftigt. Det är lätt att dras med i Wow-känslan med digital teknik. Det är viktigt att tänka till hur och när tekniken ska användas och leta på rätt verktyg utifrån det.

Tänk på att de digitala verktygen ska tillföra och/eller underlätta undervisningen i förskolan, inte användas istället för andra verktyg som vi redan använder.

/Maria Högberg, Äventyrets förskola i Örebro
Utbildad förskollärare och IKT-pedagog
Finns också på instagramkontot @digitalkreativitet

Senast uppdaterad:

Publicerad: