Gå till innehåll

Kollegial Örebromodell med KLÖS!

I samarbete mellan skola och Örebro Universitet har en modell vuxit fram när det gäller kollegialt lärande. KLÖS (kollegialt lärande i Örebro skolor) finns idag på Almbyskolan och fokus har legat på att få fram en modell som är beständig och hållbar över tid.

tre personer pratar inför publik

Per Nilsson, Victoria Holmgren och Anna Teledahl

Forskningen visar att det är skolans inre arbete som påverkar resultaten i skolan mest där lärarnas kompetens och förmågor spelar en central roll. Lärares gemensamma och kontinuerliga analyser och utvärderingar av samband mellan undervisning och elevernas kunskapsutveckling är viktiga redskap för att utveckla och stärka kvaliteten i skolan. Mot bakgrund av detta, samt med avstamp i den stora mängd internationell forskning som lyfter fram kollegialt lärande som resultathöjande nyckelfaktor, fanns goda skäl att ta reda på vad kollegialt lärande kan innebära för ökade resultat och hur det kan fungera i en ”Örebrokontext”.

"Projektet ska växa inifrån"

Vi lyssnar på Per Nilsson, vetenskaplig ledare, Anna Teledahl, projektkoordinator och Victoria Holmgren, rektor Almbyskolan under deras seminarium på Örebro kommuns kvalitetskonferens "Mycket bättre tillsammans" i oktober. De berättar om sitt gemensamma arbete med att få fram en Örebromodell för kollegialt lärande.

- För oss har det varit viktigt att få fram något beständigt och hållbart under tid. Projektet ska växa inifrån och få ordentligt fäste för att kunna finnas långsiktigt. Att ha en tydlig målbild och ta med oss lärdomar från t.ex. Läslyftet och Mattelyftet har också varit viktigt, berättar Per Nilsson.

Arbetet på Almbyskolan har fortskridit under 2017 och 2018 med bland annat kartläggningar, forskningssammanställningar och olika typer av stöd till personalen. Ett flertal insikter på lärarnivå har dykt upp under arbetets gång:

  • Oklarheter kring begreppet kollegialt lärande
  • Relativt mycket tid läggs på kollegiala aktiviteter men lite tid ägnas åt ämnesdidaktiska diskussioner
  • Lärarna diskuterar frågor som väckts i undervisningen men detta sker inte systematiskt utan på "uppstuds"
  • Stort fokus på görande i kollegiala aktiviteter. Begränsat undersökande förhållningssätt och systematisk uppföljning

Anna Teledahl berättar hur en arbetsdefinition av begreppet arbetades fram och hur arbetet lades upp för att ovanstående erfarenheter skulle landa i mer kollegialt lärande och inte kollegialt görande som leder framåt och mot de uppsatta målen.

- Lärandet ska var gemensamt och systematiskt organiserat. Arbetet ska bestå av innehållsfokuserade, undersökande, skapande och prövande kommunikativa processer. Lärandet ska sedan förändra gruppens och de enskildas deltagarnas yrkesutövning, berättar Anna.

Har använt en cyklisk modell

I processen är det också viktigt att det finns en systematik och att målen ska handla om undervisningen och vara konkreta samt vara utvärderingsbara. Resultaten ska ägas kollektivt av de inblandade.

Forskarna har använt en cyklisk modell för att visa på den pågående processen. Till sin hjälp har också lärarna två verktyg - ett mer allmänt och ett mer inriktad mot ämnet matematik.

Hjulet om kollegialt lärande

- Tanken är ju nu att vi ska jobba oss ut ur projektet. Verktygen finns och är på plats, säger Anna Teledahl.

Rektor Victoria Holmgren är mycket nöjd över hur projektet har utvecklats och jobbar nu vidare med frågorna på Almbyskolan, där klassrumsbesök och observationer blir en viktig del. Även lärledarteam finns för att utveckla verksamheten ytterligare. Kommunens kvalitetsutvecklargrupp har också knutits till projektet.

- Vi kör på för fullt och det är verkligen fullt ös med med KLÖS, ler Victoria Holmgren.

Satsningen på Örebromodellen är också en del i Örebro kommuns övergripande arbete "Topp 25 2025 - skolutveckling tillsammans" och går helt i linje med den framtagna strategin där kollegialt lärande lyfts fram som en viktig del.

- Den här satsningen ligger helt rätt i tiden och har väckt stort intresse i vårt organisation. Det ska bli spännande att fortsätta följa arbetet, säger Marie-Heléne Andersson, projektledare för Topp 25.

Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se