Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Så kan en pedagogisk handledare, bidra till högre kvalité i förskolans utbildning

Så kan en pedagogisk handledare, bidra till högre kvalité i förskolans utbildning

Förskolorna centralt väster, har satsat på en pedagogisk handledare för att nå högre kvalitet i utbildningen genom ökad reflektion och ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Här skriver Lina Ärnsved om sina tankar kring tjänsten, vad den innehåller och hur hon bidrar med det viktiga "utifrån -perspektivet" på verksamheten.

Tjänsten som pedagogisk handledare är en del i vår organisations satsning på att nå högre kvalitet i utbildningen genom ökad reflektion och ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Tjänsten tillsattes på 50 % i mars 2017. När det sedan fanns möjligheter att söka medel via Topp 25 2025 och organisationen beviljades medel för en 50% tjänst under 2018 utökades tjänsten till 100% under 2018. I dagsläget har jag fortfarande tjänsten på 100% för att det bedömdes rymmas i budgeten, men min fasta tjänst är som förskollärare.

Mina dagar består kortfattat i att jag träffar arbetslagen i reflektion och i barngrupp för att reflektera tillsammans med dem kring utbildning och undervisning på olika sätt, genom att:

  • handleda utifrån behov - vara diskussionsledare
  • koppla arbetet till våra styrdokument
  • förstärka ett positivt förhållningssätt - tillföra teorier och vetenskap
  • vara ett bollplank
  • vara en inspiratör

Syftet med handledarrollen är att synliggöra och utveckla undervisningen samt höja kvaliteten i utbildningen.

En del av mitt uppdrag är även att tillsammans med förskolecheferna göra våra planer och reflektionsmaterial användarvänliga. Detta sker genom omarbetning av materialet men även genom konkret handledning. Det ingår också att följa upp, analysera och utvärdera tillsammans med förskolecheferna för att planera och genomföra kommande insatser.

Hur känner att ditt arbete bidrar?

Jag ser att medvetenheten hos flera förskollärare och barnskötare höjs då de använder vårt reflektionsmaterial kontinuerligt varje vecka. Förståelsen av att systematiskt dokumentera utbildningen ger en högre kvalitet genom att vi lättare kan utvärdera och analysera vår utbildning och undervisning i det dagliga arbetet. Det är först när vi gör en ordentlig analys som vi kan sätta in rätt insatser.

Jag jobbar mycket med att skapa en förståelse kring att allt vi gör hänger samman. Ofta kan man som förskollärare och barnskötare bli stressad av alla papper som ska fyllas i och all dokumentation som ska göras, det är då viktigt att sakta ner på tempot och förstå varför vi gör det vi gör. Så att vi inte upplever att vi ”tar tid” från barnen när vi går ifrån barngrupp för att ha reflektion. Som en pedagog sa: ”Nu när vi kommit igång med att jobba med veckoreflektionen ser vi hur mycket det ger tillbaka till barnen.”

Jag ser också att handledarrollen bidrar till ökad reflektion kring den egna undervisningen och de val som görs. Genom att tillsammans reflektera kring utbildningen kopplad till läroplan, teorier och vetenskap hjälps vi åt att sätta ord på det som pågår och kan på så sätt utmana och stimulera barnen i deras utveckling och lärande.

Citat från pedagoger i vår utvärdering:

Handledningen hjälper oss att få syn på och sätta ord på det vi gör.

Handledningen ger oss en tankeställare och hjälper oss att se vad vi behöver utveckla.

Hjälp och handledning kring vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att få ett gemensamt fokus och tydlighet.

Är det här något som andra förskolor borde prova? – kan du ge några tips?

Jag tror att alla som jobbar inom förskola anser att vi har för stora barngrupper och för lite tid. Det kan vara lätt att bli hemmablind och fastna i dessa tankar om tid och förstora barngrupper. Då är det positivt med en pedagogisk handledare i organisationen som är en person som är väl insatt i arbetssätt och organisation, men som ändå kan komma med ett utifrån-perspektiv. En person som hjälper till att hitta och hålla fokus. Vi MÅSTE ta oss tid till dokumentation, reflektion, utvärdering och analys för att kunna erbjuda barnen den utbildning de har rätt till.

Det är vårt sätt att kunna utvärdera hur vi tillgodoser barnen möjligheter att utvecklas i enlighet med läroplanen, det vill säga hur vi jobbar med vårt uppdrag. Om vi inte når målen måste vi analysera orsaker – ibland är det åtgärder eller förändringar som arbetslaget själva kan genomföra, ibland behövs hjälp av förskolechef och ibland kan det behövas hjälp från andra instanser. I detta arbete måste vi våga titta närmare och kritiskt granska oss själva och den undervisning/utbildning vi bedriver, då kan det ibland behövas en utomstående som vågar vara lite obekväm och ställa de där frågor vi kanske inte alltid ställer till oss själva.

/Lina Ärnsved, pedagogisk handledare och förskollärare, Förskolor centralt väster

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se