Månadens forskare: Ricardo Goncalves

Månadens forskare Ricardo Goncalves forskning behandlar en minoritetsgrupp i våra verksamheter – män i förskolan. Just nu ligger fokus på fysisk beröring i mötet mellan manliga förskollärare och barn i förskolan. En av slutsatserna av forskningen är att beröring bör integreras som en varaktig pedagogisk handling.

Enligt Skolverkets statistik arbetar det fyra procent män på landets förskolor. Tittar man på specifikt förskollärare är siffran ännu lägre. Siffrorna har legat stadigt på dessa låga nivåer sedan 90-talet då debatten om pedofili och sexuella övergrepp inom omsorgen var intensiv. Det påverkade tydligt söktrycket till utbildningen och sedan dess har antalet män i förskolan varit lätträknade.

Ricardo Goncalves ville veta mer om de bakomliggande orsakerna till detta. Hur kan det vara så få män i förskolan i ett av världens mest jämställda länder och vad blir konsekvenserna att det ser ut så här?

Fysisk beröring en utgångspunkt

Fysisk beröring blev en utgångspunkt för Ricardos forskning. En känslig fråga utifrån debatten om sexuella övergrepp men samtidigt en viktig del i det dagliga mötet med barn och det pedagogiska arbetet. Män är en minoritetsgrupp i förskolan och barn har behov av närhet och fysisk beröring. Maskulitetsnormen - hur påverkar den fysiska beröringen med barnen i förskolan?

I sitt forskningsprojekt studerar Ricardo relationen mellan manliga förskollärare, barn och fysisk beröring i förhållande till barnens omsorg och lärande i förskolan. I studien behandlar han frågor som rör män som är en minoritetsgrupp i en könssegregerad förskoleverksamhet och fysisk beröring som pedagogisk handling.

För att undersöka valde han en deltagandeobservation på tre förskolor där det jobbar män. Anteckningar, filmer och intervjuer legat till grund för insamlingen av data. Arbetet har flutit på bra och just nu pågår ett intensivt analysarbete av materialet.

– Det jag sett är att könet inte får mycket betydelse när det kommer till beröring i förskolan - både utifrån barnet och förskollärarens perspektiv. Man använder beröring till exempel vid tröst, vägledning och för att skapa deltagande men även i rent pedagogiska situationer som till exempel att hjälpa till att måla. Manliga förskollärares beröring sker på samma sätt som kvinnors och ur barnens perspektiv spelar det inte någon roll om det handlar om en man eller kvinna. Däremot är det andra faktorer som kan
villkora manliga förskollärares handlingar, till exempel barnens ålder och
språknivå, förskollärares arbetslivserfarenheter, personalsammansättning
samt även det pedagogiska arbetet som bedrivs i förskolan, berättar Ricardo Goncalves.

Beröring viktigt

Tidigare forskning har visat på att beröring är viktigt för att hantera känslor, sänka stressnivå, förbättra koncentrationsförmåga och hjälpa till för att skapa sociala relationer. Utifrån det är det viktigt att män också kan använda beröring som ett verktyg eller pedagogisk handling i förskolan. Ricardos forskning är därför positiva nyheter utifrån den aspekten, däremot finns undantag.

– I vissa fall leder integrationsarbete att beröring ifrågasätts och att beröring inte används lika mycket. Arbetet kan också påverka männen möjligheter att utöva sitt yrke på ett professionellt sätt då en försiktighetsnorm gäller. Män och kvinnor måste kunna utföra sitt jobb på lika villkor, säger Ricardo Goncalves.

Ricardo hoppas att hans forskning ska leda till att männens jobb i förskolan synliggörs och breddas. Forskningen syftar också till att visa vilken yrkeskunskap som behövs på förskolan så att rätt förutsättningar kan ge för ett effektivt och bra lärande. Slutligen hoppas Ricardo att fler män söker sig till yrket.

– För det behövs och är viktigt. Barnen ska få möjlighet att möta olikheter som
finns i samhället. Omsorg ar inte kopplat till kön. Det finns många vinster för framtiden om barnen får möjlighet att möta mångfalden i förskolan, menar Ricardo.

Han avslutar med skicka med några råd till förskolor:

– Integrera fysiskt beröring som en varaktig pedagogisk handling. Beröring behövs och är viktigt för barnets välmående och lärande. Det är väsentligt att skapa en balans mellan det integritetsarbete som sker och barnens behov av fysisk beröring i förskolan.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Tips till dig som jobbar i förskolan: Den 5/12 är det dags för förskoledidaktiskt nätverk inom RUC (Örebro universitet). Här kommer Ricardo Goncalves berätta mer om sin forskning och diskutera och reflektera över vilka funktioner fysisk beröring fyller i mötet mellan förskolepersonal och barn, samt i vilken utsträckning könsblandade arbetslag kan främja jämställdhetsuppdraget i förskolan.

Sista anmälningsdag är den 25/11.

Läs mer och anmäl dig här.

Om Ricardo

  • Legitimerad förskollärare och doktorand i Pedagogik vid Örebro universitet
  • Kommer från Brasilien och har levt 14 år i Europa varav de senaste 9 åren i Örebro. Har en bakgrund som förskollärare i Örebro.
  • Forskningsprojektet "Fysisk beröring som pedagogisk handling i mötet mellan manliga förskollärare och barn i förskolan" är femårigt ( fram till 2024)
  • Han undervisar i förskollärarprogrammet och är också medlem i forskargrupperna: ReCEL (Reasearch on Children, Education and Learning) och HOME (Brazilian Research Group on Men, Masculinities an Education)

Läs mer om Ricardos forskning här!

Senast uppdaterad:

Publicerad: