Gå till innehåll
  • Start
  • / Pedagogikens svar på Beyoncé och Rihanna - Jim Cummins och David Mitchell på besök

Pedagogikens svar på Beyoncé och Rihanna - Jim Cummins och David Mitchell på besök

De presenterades som pedagogikens svar på Beyoncé och Rihanna. David Mitchell och Jim Cummins är två av de ledande forskarna inom det pedagogiska området i världen. På måndagen besökte de Stockholm och Pedagog Örebro var på plats för att ta del av deras tankar och framtidsvisioner.

Jim Cummins och David Mitchell

De båda forskarna, som haft stor inverkan på synen på skola, pedagogik och inkluderande undervisning, delade broderligt på dagen när de berättade kring deras forskning och synen på det svenska skolsystemet satt i en global kontext.

Mitchell började och pekade först och främst på det komplexa att vara lärare när eleverna kommer till skolan med så olika förutsättningar som enligt forskningen påverkar deras skolprestationer. Det kan t.ex. handla om socioekonomiska faktorer, kön och etnicitet. Den faktor som väger tyngst är den socioekonomiska faktorn där mycket fokus bör ligga. För att förändra skolan krävs, enligt Mitchell, ett paradigmskifte och radikala åtgärder.

För att skolan ska lyckas och att fler ska nå målen krävs ett inkluderande synsätt där en viktig nyckel är lärarna i klassrummet. I väl fungerande system är lärarna högt utbildade och det är svårt att komma in på lärarutbildningen.

Citat från Mitchells bok "Mångfald i utbildningen"

Mitchell pekar också på följande framgångsfaktorer: forskningsbaserad undervisning, att undvika nivågrupperingar, satsa på kollegialt lärande med tvålärarsystem där båda lärarna undervisar hela gruppen, satsa på källkritik, sätt in åtgärder tidigt, öka lärarnas reflektionstid, ha ett tydligare ledarskap och individualisera lärpocessen för eleverna.

Jim Cummins tog vid där kollegan Mitchell slutade och lyfte också ojämlikheten och klyftorna i samhället som något vi måste hantera i skolan. Han menade att med språket kan vi överbrygga en del av det socioekonomiska gapet som finns. Här har skolan en jätteviktig roll och tillsammans med föräldrar är det viktigt att skapa en bra relation till språk och läsning tidigt.

Två språk är bättre än ett

Cummins fokuserade på hur språket kan användas för ökad likvärdighet och en bättre skola. Enligt forskaren är det viktigt att utnyttja alla språkkunskaper för att utveckla sig och lyckas bättre i skolan. Tvåspråkighet är något positivt och hemspråket ska användas i högre utsträckning för att lyckas i skolan. Han gick emot de OECD-rapporter som menar att mycket fokus ska ligga på det språk som pratas i det land man bor. Cummings menar istället att hemspråket ska användas för att utveckling ska ske. I OECD-rapporterna tas inte hänsyn till en mängd faktorer som Cummins också listar i sin bok.

Jim Cummins

Cummins tog också upp flera exempel där elever lyckas väldigt bra i skolan om de till större utsträckning fått använda sitt hemspråk och där lärarna till större del tagit hänsyn och lärt ut det akademiska språk som finns i många ämnen. Det kollegiala lärandet tas upp som en nyckelfaktor för att detta ska kunna genomföras på varje skola.

I den avslutande frågestunden togs den politiska situationen runt om i världen med stora migrationsströmmar och de utmaningar många länder ställs inför när det gäller skolan. I den kontexten blir Mitchell och Cummins forskning ännu viktigare.

Mitchell avslutar med att säga att det är av största vikt att lärare vill förändras och vill framåt. Det måste till radikala förändringar och då krävs det alla alla inom skolan ständigt utvecklas och ifrågasätter sin profession.

/Mikael Kindgren, redaktionen. Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se