Gå till innehåll
 • Start
 • / Digitaliseringen av förskolan och skolan handlar väldigt lite om teknik

Digitaliseringen av förskolan och skolan handlar väldigt lite om teknik

Den största framgångsfaktorn för att digitalisera förskola och skola är du som arbetar där. Din förmåga att organisera för en digitaliserad värld och ditt förhållningssätt till digitaliseringen är avgörande för hur du, tillsammans med dina kollegor ska lyckas.

Förskolans och skolans digitalisering har länge varit en utmaning. Antalet digitala verktyg har ökat dramatiskt i de flesta svenska kommuner. Men digitaliseringen är så mycket mer än datorer och lärplattor. Det handlar i grunden om förändrade arbetssätt.

 • Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen i förskola och skola?
 • Vilka förutsättningar behöver du för att på bästa sätt möta barn och elever i den digitala förskolan och skolan?

Digitaliseringen är inte längre ett sidospår utan ett naturligt uppdrag i verksamheterna vilket innebär ett nödvändigt utvecklingsarbete som bör vävas in i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Digitaliseringen ger möjlighet att interagera och kommunicera på nya sätt och den påverkar också synen på vad undervisning är samt hur den går till.

Lärande och undervisning är idag inte bundet till tid eller plats utan kan ske varsomhelst och närsomhelst. Det är dessutom svårt att ringa in vad som är viktig och nödvändig kunskap i framtiden. Det ställer stora krav på hur lärande leds och organiseras.

Förskolan och skolan behöver, enligt Skolverket, digitaliseras utifrån behovet att förbereda barn och elever för fortsatta studier och arbetsliv. Detta för att öka likvärdigheten och ge alla barn och elever samma förutsättning i vårt samhälle som idag innebär att vi lever i en snabb förändringstakt och med ett stort informationsflöde.

Redan idag påverkar den snabba utvecklingstakten förskola och skola som organisation men även undervisningen i våra verksamheter, vilket skapar helt nya möjligheter för både pedagogiken och lärandet men också ställer oss inför nya utmaningar som vi behöver hantera på olika sätt.

Barn och elever

Förskolan och skolan är till för barn och elever. De utgör själva kärnan i uppdraget och det övergripande målet för regeringens digitaliseringsstrategi är att den leder till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Barn och elever ska ha förmåga att använda digitala verktyg i sitt lärande och de ska också vara rustade att möta ett digitaliserat samhälle och yrkesliv.

Det kräver digital kompetens hos alla som arbetar inom skolväsendet.

Skolverket uppger att barn och elever ska utveckla sin digitala kompetens genom att:

 • Få förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället
 • Få stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och medier inklusive programmering
 • Få stärkt förmåga att ha ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till information
 • Få stärkt förmåga att lösa problem och omsätt idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I maj 2017 beslutade regeringen om en samlad digitaliseringsstrategi, som ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik för ett hållbart digitaliserat Sverige. Målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. För detta ändamål spelar förskolan och skolan en central roll och i oktober 2017 antogs en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Denna strategi syftar till att alla barn och elever ska få de kunskaper de behöver för såväl livet som yrkeslivet. Regeringens mål med strategin är att ”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.”

Nationell handlingsplan för skolväsendet

I syfte att realisera de övergripande målen i den nationella strategin, och i förlängningen av regeringens vision för skolväsendet, har Sveriges kommuner och landsting (SKL) brutit ner strategins mål och delmål till initiativ och aktiviteter i en nationell handlingsplan. Vi har som representanter för förvaltningen förskola och skola deltagit i arbetet, tillsammans med SKL och övriga aktörer i skolsverige.

Den nationella handlingsplanen har överlämnats till regeringen för beslut och kommer att bli ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet i Örebro kommun. I denna handlingsplan föreslås nationella insatser för att stödja huvudmännens arbete med att nå de digitala målen och det tydliggörs vilka fem ansvarsområden som ligger hos huvudmännen själva.

Lokala mål och strategier

Förutom ovanstående har vi också våra lokala mål och strategier att förhålla oss till. I Örebro kommun antogs i maj 2017 en Digitaliseringsstrategi, med mål att uppnå till 2020, där skolan utgör ett av fyra perspektiv. Här framhålls vikten av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att förbättra resultat och effektivisera verksamheten.

Satsningen Skolutveckling tillsammans Topp 25 2025 handlar om att Örebros skolresultat ska förbättras inom grundskolan och gymnasieskolan.

Satsningen omfattar även förskolan utifrån förskolepedagogikens roll för att stärka resultaten längre fram i åldrarna. Det övergripande syftet med Topp 25 2025 är att skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers lärande står i centrum

Arbetet i Örebro, förvaltningen förskola och skola

Ledningsgruppen på förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun beslutade under våren 2018 att en handlingsplan på huvudmannanivå ska upprättas, som ett komplement i arbetet med ovan nämnda strategier samt övriga styrdokument. Samordnare för digitaliseringen inom förskola och grundskola fick detta uppdrag.

En ny utvecklingsorganisation beslutades och nyckelpersoner identifierades. De tilldelades en strategisk roll i utvecklingsarbetet med digitaliseringen för att förankra, återkoppla och leda arbetet med kartläggning av nuläget. Syftet med organisationen är att tydliggöra roller och uppdrag för att skapa en lärande organisation som bygger på att ständigt utveckla och förbättra den egna organisationen utifrån egna lärdomar samt beprövad erfarenhet och forskning.

Utvecklingsgrupper med huvudlärspridare i förskola och skola utsågs och är tänkta att fungera som en länk mellan förvaltning och verksamheterna. I varje team utsågs två representanter för teamet att delta i och driva arbetet i teamet med digitaliseringen.

Uppdraget som huvudlärspridare innebär att:

 • Vara huvudansvarig och leda lärspridarna i ditt team.
 • Ha huvudfokus på det pedagogiska stödet som innebär att lära för att lära.
 • Driva de digitala frågorna och förenkla, förbättra och förnya metoder i samspel med dina kollegor.
 • Handleda, samordna och erbjuda kollegialt lärande för lärspridare i ditt team.
 • Uppdatera och hålla kontakten med lärspridarna i teamet och med verksamhetsutvecklare och samordnare i ESKA.
 • Hålla dig uppdaterad genom omvärldsspaning och forskning.
 • Förutom denna uppdragsbeskrivning ingår också uppdragsbeskrivningen för lärspridare.

Lärspridare ska leda lärande kring digitalisering på den egna förskolan eller skolan. Vidare ingår lärspridaren i ett team som leds av huvudlärspridare, där de för information mellan enheten och teamet.

Uppdraget som lärspridare innebär att:

 • Föra information mellan förskola/skola och teamet.
 • Delta i och bidra till utveckling på träffar och utbildningar.
 • Leda och utveckla det kollegiala, digitala lärandet på förskolan/skolan.
 • Ansvara för pedagogiska, digitala system på förskolan/skolan.
 • Medverka till goda rutiner kring arbetet med digitaliseringen.
 • Hålla dig uppdaterad genom omvärldsspaning och forskning.

Tanken är att arbetet med digitaliseringen ska drivas framåt med stöd av lärspridare och/eller huvudlärspridare i alla verksamheter.

Metod i arbetet

Som en metod i arbetet med att kartlägga nuläget och skapa effektmål, genomfördes effektkedjor med huvudlärspridarena. Vidare har workshops med ledningsgruppen, verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer genomförts. Underlaget har sammanställts i såväl effektkedjor som SWOT-analyser. Dessa utgör underlag för den handlingsplan som arbetats fram.

Övergripande målbild

Det här leder oss fram till den övergripande målbilden för arbetet med vår lokala handlingsplan för digitaliseringen.

2020 utifrån Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun

 • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att förbättra resultat och effektivisera verksamhet.
 • Lärandeformer och pedagogik utvecklas för att synliggöra digitaliseringens möjligheter.
 • En tydlig plan för fortbildning tas fram.

2022 utifrån den Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet

 • Digital kompetens för alla i skolväsendet
 • Likvärdig tillgång och användning
 • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

2025 utifrån Topp 25 2025

 • Att öka barn och elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun
 • Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs nio
 • Att fler elever ska fullfölja gymnasiet

Tankar framåt

Digitaliseringen i förskola och skola är i sin linda och det är idag oklart hur den digitala skolan kommer att se ut i framtiden och det är inte ett tidsbegränsat projekt utan en förändring som pågår över tid och medför nya möjligheter i takt med att tekniken utvecklas. Det handlar om att förändra processer och att hitta nya sätt att göra saker på, som är mer effektiva än de tidigare varit. Det är de förändrade arbetssätten som ger resultat och teknikens roll är att göra dessa arbetssätt möjliga. För att dra nytta av tekniken behöver arbetet i skolorna utvecklas och förändras. Tekniken kommer att ha stort inflytande över våra verksamheter oavsett vilken som väljs.

/Annika Walter och Jenny Tahvanainen

Samordnare för digitaliseringen

Förvaltningen förskola och skola

Referenser:

Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun År 2020–2025 Örebro kommun – med digitala förtecken”: https://www.orebro.se/download/18.16f404af1773f47655a2fb97/1613384771029/Digitaliseringsstrategi%20f%C3%B6r%20%C3%96rebro%20kommun%202020-2025.pdf

Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28): https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528 (2019-07-22)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se