Skapa goda relationer från början!

Att skapa goda relationer är grunden för allt lärande. När man i början av ett läsår tar emot en ny klass är det viktigt att skolan bjuder in elever, föräldrar, mentor/lärare och SYV för enskilda samtal där elevens tidigare erfarenheter får ventileras och samtidigt får eleven uttrycka tankar om den framtida utbildningen.

I samtalet är läraren tydlig med utbildningens mål samt att läraren och eleven skapar gemensamma mål för utbildningen. Föräldrarna ges också möjlighet att skapa en relation till och vara delaktig i skolan och sitt barns utbildning. På så sätt skapas en relation till eleven och till föräldrarna redan från start. Den här relationen byggs sedan vidare under de år eleven finns i utbildningen.

Ju mer tid man spenderar med varandra, ju bättre brukar relationerna bli. En tidig satsning på relationsskapande lönar sig i längden och gynnar det fortsatta lärandet för eleven.

Vid skolstart kan man jobba med att både bygga relationer mellan den enskilde eleven och läraren och relationerna mellan eleverna i klassen. Relationerna mellan elev och lärare är lika viktig som relationen mellan elever i en klass, exempelvis kan en “hajk” vara positiv för att skapa relationer i en grupp. “Hajken” främjar samarbete utanför skolmiljön och elever samt lärare får se andra sidor av varandra än vad som vanligtvis visas i klassrummet.

I klassrumssammanhang kan gruppdynamiken stärkas av att läraren bestämmer arbetsplatser, som inte nödvändigtvis måste vara bestående under hela läsåret och på så sätt får alla elever känna tillhörighet i en grupp och får lära känna varandra i hela klassen.

Det tar tid att jobba upp trygga relationer och bibehålla dem. Det kräver ärlighet, trygghet och respekt. Relationer är sårbara och därför behöver man jobba med gruppaktiviteter hela året. Några månader in på första terminen märker man som lärare ofta att klassdynamiken kan förändras och då är det viktigt att jobba med aktiviteter för att främja gemenskapen i klassen. Exempelvis kan temadagar och brytdagar användas där eleverna får samarbeta i nya grupperingar.

Aktiviteter utanför skolans väggar kan påverka relationer och roller i klassen positivt. Eleverna kan få möjlighet att visa kunskaper/talanger som de annars inte får visa i skolans miljöer. Motivation och engagemang kan stärkas och därmed kan måluppfyllelsen bli högre ur många olika aspekter.

Som sagt, en relation tar tid att bygga upp, men samtidigt kan den raseras på ett ögonblick och kan då vara svår att återuppbygga. Om man som lärare vågar “hålla i" och försöka att skapa en bra relation igen, så kan en dålig relation vändas och bli väldigt bra.

Det är viktigt att fortsätta att se eleven och visa intresse för eleven även om det finns en konflikt eller oenighet. Konflikten ska inte stå i vägen för vår professionalitet som lärare. På så sätt visar man som lärare en ärlighet, trygghet och att man tror på relationen. Det visar också på att vi som lärare finns där för att stötta eleven i kunskapsutvecklingen och målen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skapa relationer tidigt är grunden för ett bra lärande, måluppfyllelse, mående, trivsel och gemenskap. Våga ge tid åt relationerna i klassrummet!

/Anna-Karin Hedlund, Alenka Horvat, Weronika Höglund och Sara Selling

Senast uppdaterad:

Publicerad: