Bokblogg: Uppdrag Omsorg – en förskola på barnens villkor, av Gunilla Niss

Boken är skriven av Gunilla Niss, psykolog med lång erfarenhet av arbete med barn och unga. Hon arbetar som föreläsare och handledare i skola och förskola och har skrivit flera böcker om det pedagogiska uppdraget, böcker som beskriver och lyfter fram hur pedagoger kan arbeta kring barnen och hur förskolan i samverkan med hemmet kan ge barnen en bra start i livet. I denna bok vill Gunilla lyfta fram hur viktig omsorgen är för lärandet i förskolan och också vad detta innebär i praktiken. 

Boken är strukturerad med en bra blandning av vetenskapliga teorier och fakta. Varje kapitel har ett tydligt fokus som hon kopplar till Läroplanens olika mål. Hon ger många konkreta exempel runt barn i behov av extra stöd och ger också förslag på hur pedagoger kan arbeta runt dessa. Varje kapitel avlutas med reflektionsfrågor som kan dikuteras i arbetslaget. I boken tar hon förutom forskning om omsorg upp dagliga rutiner, samarbete med föräldrar och pedagogens förhållningssätt kopplat till omsorg.

Begreppet omsorg

Gunilla börjar boken med att beskriva hur vi kan se på begreppet omsorg. Hon skriver:

När jag skriver omsorg menar jag den positiva, empatiska omsorgen som får barn att känna sig omtyckta, bekräftade och trygga (s. 6).

Gunilla menar att lärande och omsorg går hand i hand och att relationen till barnet är oerhört viktigt för att skapa goda förutsättningar. Omsorgen finns hela tiden i verksamheten, det är framför allt de praktiska sysslor/stunderna vi har tillsammans med barnen och de fungerar som hon beskriver det som ett kitt som håller ihop de olika delarna i det pedagogiska arbetet. Det är därför viktigt att förstå att den är en viktig del av utbildningen och påverkar barnet och barnets lärande framöver i livet. Hon beskriver begreppet omsorg med hjälp av vetenskaplig forskning såsom bland annat ICDP, anknytningsteorin, behovstriangeln med flera.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö 18, s.7).

Många tips och idéer

I den andra delen av boken så beskriver Gunilla verksamheten och alla de situationer som pedagoger och barn går igenom. Ett kapitel är ägnat till barn som behöver mer och ett kapitel till samarbete med vårdnadshavare. Hon ger förslag på vad som kan ligga bakom ett behov, vilken utmaning detta skapar för verksamheten och också många tips och idéer på hur vi kan hantera situationen och få med oss föräldrarna.

Gunilla avslutar boken med att komma tillbaka till en förskola på barnens villkor. Här hänvisar hon till Barnkonventionen och menar att sparkrav i förskolan inte ger en likvärdig förskola men att med rätt förutsättningar så går det att skapa en förskola på barns villkor.

När pedagogerna har utbildning och får rätt förutsättningar att genomföra läroplan, skollag och lagen om barns rättigheter har förskolan den höga kvalitet som krävs för att Sverige ska ha en förskola på barnens villkor, s. 114.

Något för alla pedagoger i förskolan

Jag tycker Gunilla Niss har skrivit en bok som behövs i dagens förskola. Alla vi som arbetar inom förskolan vet hur det ser ut, stora barngrupper, brist på stöd vid behov med mera. Den här boken ger ett tydligt budskap och jag tror att alla pedagoger i förskolan kan hitta något i den som ger dem stöd i sin yrkesroll.

/Åsa Stensrud, Norrgårdens förskola, Vintrosa

Senast uppdaterad:

Publicerad: