Bokblogg: Uppdrag lärare

Skrivbord med bok, kaffekopp glasögon m.m.

Uppdrag lärare (2012) är en antologi utgiven av Leif Mathiasson, chefsredaktör för Pedagogiska magasinet, som handlar om läraryrket i stort och smått. Boken behandlar relevanta frågor för verksamma och blivande lärare som exempelvis status, yrkesskicklighet och bedömning. I boken tas även andra frågor upp som inte rör den enskilda läraren specifikt utan snarare skolväsendet i stort så som skolans styrning, den negativa bilden av skolan, synen på barn och ungdomar och även olika "spekulationer" kring framtidens skola och samhälle. Egentligen skulle jag kunna skriva något om nästan varje artikel, men det ska jag försöka låta bli.

Många, om inte samtliga, av de medverkande författarna verkar alla på olika sätt vara viktiga röster inom skolsverige och pedagogikforskningen. Några av dessa är Folke Vernersson, Dylan William, Christian Lundahl och Ninni Wahlström.

Något som är allmänt känt och som konstateras i boken är den negativa bild av skolan som finns i samhället. Den svenska skolan, och därmed lärarutbildningen är underkänd i mångas ögon och jag har själv flera gånger varit tvungen att stå upp för och försvara mitt yrkesval. En del av den kritik som riktas mot skolan handlar om skolans undermåliga kvalitet. Folke Vernersson skriver om skolans kvalitet i artikeln "den svårfångade kvaliteten" och har med hjälp av sin forskningsstudie om kvalitet försökt beskriva begreppets betydelse och innebörd. Han kommer fram till att det är ett väldigt komplext och svårdefinierat begrepp. Vad menas egentligen när en talar om kvalitet? Vernersson utgår från tre olika synsätt för att kunna definiera begreppet kvalitet och menar att det första synsättet handlar om tydliga och definierbara egenskaper i undervisningen som exempelvis att alla elever får godkänt i ämnet. Det andra synsättet handlar om den mellanmänskliga kontakten mellan skolledare, lärare och elever. Det tredje synsättet är ett holistiskt synsätt där kvalitet kan tolkas på olika sätt beroende på det givna sammanhanget. Här är skolans förutsättningar, processer och måluppfyllelse i fokus.

Jag tycker det är viktigt att lärare och andra verksamma inom skolan tar plats i debatten istället för de som har för lite insyn i skolan. Det känns därför betryggande att läsa Uppdrag Lärare där insatta personer belyser skolvärldens utmaningar och möjligheter. Som nyexaminerad lärare uppskattar jag denna bok då den berör flera viktiga aspekter av läraryrket och skolan. Artiklarna är inte enbart beskrivande utan har även en problematiserande utgångspunkt där flera av författarna har en kritisk underton, vilket jag tycker är uppfriskande.

Något som jag tar med mig i mitt eget arbete är just frågan om kvalitet. Vad är kvalitet i förhållande till undervisningen och hur uppnår jag hög kvalitet i min egen undervisning? Dessa olika perspektiv och förhållningssätt kring kvalitet är vad vi lärare förhåller oss till dagligen i vårt arbete. Och det är det som gör läraryrket till ett så mångfacetterat och givande yrke. Avslutningsvis vill jag dela med mig av ett citat av Vernersson som jag tycker sammanfattar diskussionen kring skolan och dess kvalitet på ett bra sätt:

Önskar vi förbättra kvaliteten måste vi rimligtvis ha en väl grundad uppfattning om vad vi menar med kvalitet och vad vi egentligen strävar efter. Vår resa måste både ha en färdriktning och ett urskiljbart mål (s. 193).

Jag rekommenderar denna bok till alla blivande och verksamma lärare, rektorer och andra som på något sätt har ett intresse för eller koppling till skolan.

 

/Hodan Ibrahim Botan, Lärare i svenska som andraspråk, Språkintroduktionsprogrammet på Alléskolan (Kartläggningspedagog på Perrongen - tjänstledig) 

Senast uppdaterad:

Publicerad: