Bokblogg: Universell Design för Lärande – Ett inkluderande förhållningssätt

Pia Häggblom är en pedagog med 30 års erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling från grundskola till högskola. Pia har arbetat med att skapa utbildningar om konceptet Universal Design for Learning (UDL) sedan 2013 då hon var en av de första med detta i Sverige. Denna bok är en omarbetning av hennes kurs till bokform för den som vill lära sig att använda UDL samt utbilda andra.

Boken har skrivits för att ge lärare, specialpedagoger, speciallärare, pedagogiska utvecklare och skolledare ett hjälpmedel för att utveckla pedagogiken. Den kan även användas för den som utbildar sig till ett yrke inom dessa områden. Universell Design för Lärande (UDL) är tillämpningsbart inom utbildning från de yngsta åldrarna ända upp till vuxenutbildningar oavsett vad som ska läras ut.

Vad innebär då Universell Design för Lärande? Det är ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att öka måluppfyllelsen och bidra till färre särlösningar. Pia menar att i detta koncept tas inkludering och tillgänglighet på allvar genom att ha mångfald som norm.

”Det är mångfald som kännetecknar våra elever och studenter. Med UDL konkretiserar vi insikten och utgångspunkten att det är skolan som måste anpassas för att möta eleven, inte tvärtom.” (s.14)

Tillgänglighet och möjligheter måste finnas för alla elever i skolan för att utbildningen ska ges på likvärdiga villkor. Ett syfte med UDL är att synliggöra när det finns brister i arbetet med detta genom att ge pedagoger verktyg för att analysera, utvärdera och sedan utveckla sin undervisning, för att på så vis inkludera fler elever.

Tanken med konceptet är att olika sorters stöd ska vara tillgängliga för alla och att särlösningar på så vis kan minska. Detta genom att pedagogen funderar på hur en stödåtgärd kan användas så den blir tillgänglig för alla elever.

”Precis som att anteckningar kan delas ut eller göras tillgängliga för alla, och en ramp på ett museum kan användas av alla besökare, så skapar du en pedagogik som främjar allas individualitet.” (s.80)

Pia menar att UDL's ramverk av principer och riktlinjer kan och ska användas tillsammans med pedgogens individuella sätt att undervisa. Ramverket består av tre grundprinciper: att skapa engagemang och motivation, skapa alternativ för sätt att lära sig och alternativ för sätt att uttrycka det man lärt sig. Dessa tre huvudprinciper syftar till att öka tillgängligheten i lärmiljöerna, bygga in stödstrukturer som eleverna själva kan välja hur de vill använda, öka elevernas självständighet för att bli experter på sitt eget lärande, ökade tillfällen för kommunikation och ökat kamratlärande.

En ganska stor del av boken riktar sig till den som vill skapa egna utbildningar i UDL exempelvis i kollegiet. Detta avsnitt tycker jag dock är väldigt användbart även för den som inte avser att utbilda andra. Det ger många användbara tips på dels frågor som pedagoger kan reflektera över för att utveckla sin undervisning, dels konkreta tips på vad pedagoger kan göra för att göra sin undervisning mer inkluderande.

Dessa utvärderande frågor och tips är något som jag tar med mig i min praktik. Jag kommer använda mig av dem dels när jag planerar och genomför min undervisning, dels när jag utvärderar den. Detta eftersom jag anser att de tillsammans utgör ett mycket brett och relevant verktyg att använda för att utveckla min pedagogik!

Maria Norberg, Grundlärarstudent F-3, Örebro Universitet

Senast uppdaterad:

Publicerad: