Bokblogg: Studiehandledning för flerspråkiga elever - Kunskapsutveckling genom modersmålet

Bok på ett skrivbord

Boken är skriven av Karin Sheikhi och Tamar Ucar. Karin Sheikhi arbetar på Mälardalens högskola där hon forskar om klassrumskommunikation. Tamar arbetar som modersmålslärare och studiehandledare i Örebro kommun och har flerårig erfarenhet av att jobba i svensk skola.

Boken ger dig som arbetar med flerspråkiga elever en god bild av hur studiehandledning kan organiseras i skolan. Den riktar sig till lärare på alla stadier. Den ger en tydlig och bra bild av vad studiehandledning är och lyfter fram vikten av en studiehandledares arbete i klassrummet och på skolan i stort.

Studiehandledning beskrivs som ett viktigt redskap i arbetet med flerspråkiga elever där syftet primärt är att stötta och stödja eleven på elevens modersmål så att eleven når kunskapskraven i de olika ämnena. Boken ger tydliga fakta om studiehandledningens innehåll och former.

Boken visar på vikten av att ha en fungerande kommunikation mellan skola och hem och hur man kan samarbeta med studiehandledaren för att nå framgångar inom detta område. Författarna skriver att studiehandledaren är en viktig person både vad gäller att visa på skillnader och likheter i olika skolsystem men även olika kulturella skillnader i olika skolsystem exempelvis vad gäller föräldrars medverkan i svensk skola. Boken ger dig som arbetar med flerspråkiga elever viktig information så att du kan förstå exempelvis varför inte alla vårdnadshavare kommer till skolan vid ett utvecklingssamtal. Den förtydligar också vikten av att skapa bra relationer mellan skola och hem och hur studiehandledaren där kan finnas med som en länk och förtydliga förväntningar och skillnader i svensk skola jämfört med vad man tidigare har erfarenheter av.

I boken ges flera praktiska exempel på hur en skola kan organisera studiehandledningen med elevens bästa i fokus. Boken tar även upp hur studiehandledaren kan medverka i kartläggningsarbetet av en nyanländ elev.

Boken belyser även svårigheter som får mig som arbetat tillsammans med många studiehandledare att dra på smilbanden. Bland annat så beskriver Tamar en skolas rutiner för betalning av kaffe. Att jobba som studiehandledare kräver att du kan samarbeta med många olika lärare på flera olika skolor kanske under en och samma dag vilket ställer höga krav på studiehandledarens förmåga att anpassa sig till olika regler.

Boken avslutas med författarnas goda råd för att organisera en lyckad studiehandledning.

Jag tycker boken speglar hur viktig roll studiehandledarna har för oss lärare och våra flerspråkiga elever i skolan och att inte bara den nyanlända eleven kan gynnas av studiehandledning. Den är mycket läsvärd och borde läsas av alla som vill veta mer om studiehandledning eller kommer i kontakt med en studiehandledare.

/Carina Hellström, Lärare, Mellringeskolan F-6

Senast uppdaterad:

Publicerad: