Bokblogg: Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – En introduktion till ELSA-modellen, av Ann Nordberg och Karin Rönnerman

Språket behövs för att man ska kunna bli en del i ett demokratiskt samhälle och det är en viktig del i vårt livslånga lärande. Förskolan har idag ett stort fokus på att stimulera och utveckla barnens språk, ge stöd och bidra till att barnen får ett rikt språk tidigt i livet. Att som pedagog vara medveten om hur man kan stödja och hjälpa barnen i förskolan på bästa sätt, vilka insatser som gör stor skillnad och vad man kan förbättra i verksamheten bidrar i stor utsträckning till att barnen får sin språkutveckling tillgodosedd på ett bra sätt.

Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner

I boken Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning får vi följa forskarna och författarna av boken, Karin Rönnerman och Ann Nordberg. De har tillsammans med två förskolor bedrivit aktionsforskning och utvecklat och arbetat fram ett material och arbetssätt, ELSA-modellen, som står för Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner. Aktionsforskning används när man prövar sin verksamhet i syfte att förändra den mot ett tydligt mål, man undrar vad som sker i den egna verksamheten, samlar information och reflekterar och analyserar informationen tillsammans med kollegor för att sedan pröva något nytt.

För att förändra något som inte riktigt fungerar som man önskar, behöver man ställa frågor för att fånga in vad som sker.

Verktyg för att medvetandegöra sin egen språkanvändning

Materialet och arbetssättet med ELSA–modellen hjälper pedagogerna att identifiera, observera, diskutera och förbättra sitt arbete med språkstödjande undervisning i förskolan. Med hjälp av materialet får pedagogerna ett verktyg för att bli medvetna om hur de själva använder språket och hur de kommunicerar med barnen i specifika situationer. Med hjälp av detta observationsmaterial, reflektioner och kollegialt lärande så skapar de nya språkstimulerande situationer.

Steg-för-steg-exempel för ett språkutvecklande arbetssätt

Boken innehåller många exempel från verksamheten, forskarna delger läsaren sin forskning och pedagogerna är generösa med sin egen utvecklingsresa. Som läsare får jag en tydlig bild av hur aktionsforskning kan bedrivas i förskolan och hur materialet ska användas. De beskriver tydligt ELSA–modellen steg för steg och boken blir en handbok för de som vill utveckla sitt språkstödjande arbetssätt på förskolan. De beskriver tydligt hur de har identifierat pedagogernas språkliga agerande i en vald situation för att därefter genomföra en kartläggning av barnens språkliga förmågor utifrån ett givet schema. Sedan påbörjas förändringen av de mönster man kunnat se i kommunikationen med barnen och pedagogerna förändrar sitt arbetssätt eller sitt sätt att kommunicera med barnen. Därefter upprepas kartläggningen av pedagogernas agerande och barnens språkliga förmåga efter cirka åtta veckor. Med hjälp av dessa två observationer kan man se barnens språkliga utveckling eller förändring men även pedagogernas nya förhållningssätt blir belyst. I boken finns också de olika observationsprotokollen med som bilagor att använda för ditt eget arbetslag.

Lyfter också svårigheter

I boken får läsaren ta del av hela deras utveckling av materialet vilket innebär att boken innehåller både saker som varit lätta men också svårigheter de stött på. Pedagogerna delger läsaren sina erfarenheter med att arbeta med ELSA–modellen och det är inte bara hos barnen som de kan se resultat.

Häftigt att se att man blir medveten, att man utvecklas som pedagog när man blir medveten om sina handlingar och att det blir så synligt när man filmar sig själv. Man tror att man gör saker och så visar det sig att man inte gör det. Man hittar nya saker hos sig själv som går att utveckla, det är så man lär sig.

Även pedagogerna har blivit mer medvetna om hur de agerar som ett stöd i barnens språkutveckling, och arbetslaget har fått en större förståelse för kollegialt lärande men också för behovet av att samtala och stötta varandra för att utveckling ska kunna ske. Kapitlen i boken avslutas med några frågor till läsaren att reflektera över tillsammans med sitt arbetslag. Frågorna handlar om vilka tankar läsaren stött på angående aktionsforskning, kollegialt lärande, språkstöd i vardagssituationer, hur den egna förskolan skulle kunna använda sig av ELSA–modellen till exempel.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Boken bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och passar verkligen alla som vill utveckla sitt språkstödjande arbetssätt i förskolan. Boken är en handbok för att starta upp ett arbete med språkstödjande aktiviteter i förskolan. Jag känner att det har ett stort värde om du vill utveckla ditt språkstödjande arbete och kan absolut tänka mig att observera situationer på min egen förskola som skulle kunna bli mer språkstödjande för barnen.

/​Camilla Ehrlin, förskollärare och utvecklingsledare, Björkhaga förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: