Bokblogg: Språklig mångfald i klassrummet 

Bok på ett skrivbord

Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I den här antologin visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med språklig mångfald i klassrummet. Dessa forskare är Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Jim Cummins, Anneli Wessman och Karin Allard. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs 1-6.

Syftet med boken är att lyfta fram olika sätt att använda elevernas hela språkliga repertoar som en resurs i klassrummet. Det som krävs är att använda sig av elevernas språkfärdigheter i skolarbetet så att dessa förmågor blir en tillgång i klassrummet.

Det centrala begreppet som används i boken är transspråkande.

Enligt Adrian Blackledge och Angela Creese (2010) innebär transspråkande som pedagogik, det vill säga samtidigt användning av elevers olika språkliga resurser i undervisningen, att elever tillåts använda hela skalan av sina språkliga repertoarer, vilka därmed värdesätts, inkluderas och inkorporeras i undervisningen.

En undervisningsform som lyfts fram är exempelvis, identitetstexter. Syftet med dessa är att utvidga elevernas skrivande genom att inkludera deras olika språk. Detta innebär att elever skriver två texter på olika språk som dem behärskar, läser upp dem och får respons från kamraterna. Dessa texter är identitetsbekräftande och ökar elevernas engagemang vilket bidrar till kunskapsutvecklingen.

Boken innehåller många exempel och bilder på hur arbetsmaterial kan se ut samt hur elever arbetar med skrivandet av samma text på olika språk som de behärskar. Det som boken även berättar om är exempel på lärare som endast behärskar svenska och engelska språket men ändå kan leda elever till förstärkt utveckling av olika språk.

Att kunna olika språk innebär att drömmar kan drömmas och att dörrar till världen öppnas, men elevernas skilda förutsättningar kan ge dem både medvind och motvind när man tillämpar transspråkande i klassrummet. Därför blir det viktigt för lärare att hålla i minnet att elevers skrivfärdigheter på sina språk är av central betydelse för deras möjligheter att ta vara på de vinster som transspråkande erbjuder och att nå abstrakt språknivå.

Dessutom innehåller boken olika exempel på hur lärare kan kartlägga elevernas olika språk samt fördelar med att utforska och använda sig av dessa i undervisningen. Dessutom är vikten av ett samarbete med vårdnadshavare otroligt viktigt i detta sammanhang. I boken finns exempel från olika skolor som har arbetat på detta sätt och involverad elevernas olika språk i undervisningen på ett aktivt sätt.

Olika framgångsfaktorer lyfts fram i boken som är viktiga att ta del av vid planeringen och genomförandet av arbetssättet. En trygg flerspråkig lärmiljö samt arbete i mindre grupper anses vara viktiga framgångsfaktorer. Värdefulla erfarenheter som samarbete med modersmålslärare och studiehandledare måste beaktas. Allt detta för att skapa förutsättningar till deltagande under lektionerna där elever kan påverka, reflektera och analysera på olika språk.

Avslutningsvis belyser boken även undervisningen i en skola där elever och lärare använder svenskt teckenspråk som undervisningsspråk. Både lärare och de döva och hörselskadade eleverna har en flerspråkig kompetens. Avsnittet handlar om olika språkutvecklande arbetssätt med teckenspråk och olika språkliga modaliteteter.

Flerspråkighet behöver därför diskuteras utifrån aspekter som inte enbart rör själva klassrumsmiljö utan också utifrån hur man utvecklar en flerspråkig kompetens. Pedagogerna behöver alltså både kunskap och verktyg för att möta en alltmer heterogen målgrupp elever med komplexa språkliga och kulturella bakgrunder.

/Majda Sadikovic, Lärare, Björkhagaskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: