Bokblogg: Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan, av Anna Bengtsson och Ida Necovski

Som specialpedagog i förskolan blir jag mycket inspirerad och stärkt av innehållet i denna bok trots att boken tydligt riktar sig till specialpedagoger som arbetar i skola. Författarna Anna Bengtsson och Ida Necovski är båda lärare och specialpedagoger och är ute efter att ge en ny och mer modern syn på det specialpedagogiska uppdraget.

När vi får frågan vad vi arbetar med och svarar just specialpedagoger, får vi ofta någon av följande två reaktioner. Den första är att det blir tyst. Det kommer inga fler frågor. Förmodligen för att den som undrat tror sig veta vad det innebär att arbeta som specialpedagog […] Den andra reaktionen är en arsenal av frågor med fokus på hur det är att arbeta med individer som har en diagnos.

Anna och Ida beskriver ett specialpedagogiskt uppdrag som kommer till nytta i hela organisationen – på både operativ individnivå och strategisk nivå. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet med tillgängliga miljöer för alla, ett uppdrag som bidrar med utvecklingsarbete på alla nivåer samt har en tydlig yrkesidentitet.

Vikten av att utforska specialpedagogens uppdrag

I det inledande kapitlet talar författarna om vikten av att utforska specialpedagogens uppdrag genom att reflektera kring frågeorden: Varför – vad är syftet med den specialpedagogiska kompetensen? Var – var används den specialpedagogiska kompetensen i organisationen? När – vid vilka tillfällen, situationer och forum ska kompetensen användas? Vem – vem riktas kompetensen mot och vem innehar kompetensen? Hur – hur används den kompetens som specialpedagogen besitter? Vad – vad ska den specialpedagogiska kompetensen användas till i vår organisation?

Genom att se över dessa frågor skapas en samsyn i organisationen kring hur en specialpedagog ska arbeta och för att minska risken till att specialpedagogens arbetsuppgifter enbart riktas mot individen och det åtgärdande arbetet.

Konkreta exempel på en specialpedagogs arbete

I de resterande kapitlen av boken ger Anna och Ida flera konkreta exempel på hur en specialpedagog kan arbeta, hur rollen kan se ut, vad arbetet kan innehålla samt hur organisationen kan möjliggöra och skapa förutsättningar för att effektivt och strategiskt få ut mer av den specialpedagogiska kompetensen.

I enlighet med examensordningen har specialpedagoger kompetens att bedriva och leda utveckling och lärande på en skola. Här platsar alltså specialpedagogen, inte istället för utan som medspelare tillsammans med övriga professioner med samma uppdrag.

Författarna beskriver den specialpedagogiska processkompetensen och det processinriktade arbetets olika delar och strategier utifrån ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Att med olika medel och strategier – som exempelvis tona in, rama in, medskapa, kontextualisera och utmana - starta upp processer som leder till utveckling.

Mallar och stödstrukturer

I boken finns det en hel del mallar och stödstrukturer samt konkreta exempel som är direkt kopplade till skolans arbete och struktur. En del av dessa kommer jag kunna översätta till och använda i förskolans kontext annat är skolspecifikt. Varje kapitel avslutas dessutom med reflektionsfrågor att begrunda.

Jag är övertygad om att det skulle gynna barn och elever i skolor och förskolor om barn- och elevhälsoteam läste åtminstone det första kapitlet tillsammans för att sedan reflektera och skapa en samsyn över hur den specialpedagogiska kompetensen på bästa sätt skulle kunna användas för att flytta fokus från individ till utveckling av lärmiljöerna.

/Anna-Maria Gustafsson, specialpedagog, Vivalla förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: