Bokblogg: Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet

Sara Persson är grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning. Hon är även ICDP-handledare och handledare i läslyftet. Sara arbetar på Skogshagaskolan i Västervik där hon undervisar både nyanlända elever och flerspråkiga elever som kommit längre i sin andraspråksutveckling.

Bok på ett skrivbord

Hon föreläser och skriver i sin blogg om nyanländas lärande, flerspråkighet och läs- och skrivundervisning. Hjärtat är också namnet på Skogshagaskolans mottagandeklass. Hon är aktiv i sociala medier och skriver då under namnet @frksarapersson. Hennes bok Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet kom ut förra året och tar upp olika strategier, arbetssätt och förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever ska lyckas i skolan och tillägna sig ett skolspråk som fungerar i inlärningen av kunskaper och förmågor i skolans olika ämnen. I boken finns många undervisningsförslag på hur elever kan utveckla sitt andraspråk parallellt med att de lär sig nya kunskaper. Boken vänder sig till pedagoger som arbetar i år 1-6 och undervisar flerspråkiga elever, men innehållet går utmärkt att använda sig av även om man undervisar äldre elever.

Boken är indelad i sju kapitel: Mottagande, Flerspråkighet, Stöttning, Tala, Läsa, Skriva samt det avslutande kapitlet Frågor jag ofta får. Kapitlen går in i varandra och alla delar ovan är förstås viktiga för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan. Kapitelindelningen gör dock att läsningen underlättas och att man som pedagog snabbt hittar inspirerande elevexempel och konkreta undervisningsförslag. Boken passar också att läsa tillsammans i ett arbetslag eftersom det efter varje kapitel finns frågor att utgå ifrån för samtal och reflektion. Väljer man att läsa den i ett arbetslag tror jag säkert att det går att komma långt i utvecklingsarbetet med nyanlända och flerspråkiga elever.

Boken är drygt 180 sidor och både formen och språket är tydligt och lättillgängligt. Perssons undervisningsexempel bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Hon kopplar hela tiden sin undervisning till LGR11 och styrdokument. Boken är rik på bilder och exempel från olika undervisningssituationer från verksamheten på Skogshagaskolan och det bidrar till att boken känns levande och verklighetsnära. Jag tycker boken passar att läsa för pedagoger som arbetar med helt nyanlända elever men även för pedagoger som har flerspråkiga elever i sitt klassrum som förstår svenska, men som skulle behöva mer stöttning. Sara återkommer ofta till att när vi tar emot nyanlända elever så blir vi också bättre lärare för alla våra elever. Det är något som jag verkligen instämmer i!

Allt det här som vi nu provar och försöker utveckla i vår undervisning för att de nyanlända eleverna ska lära sig så bra som möjligt, det är bra för de svenska eleverna också. Så när vi tvingas tänka till kring vår undervisning för att de nyanlända eleverna ska lära sig så bra som möjligt, det är bra för de svenska eleverna också. Så när vi tvingas tänka till kring vår undervisning för att de nya eleverna ska kunna lära och förstå, då blir vi samtidigt bättre lärare för alla våra elever. sid.11

Jag har ganska lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever men hade ändå stor behållning av boken. Jag fick t. ex nya kunskaper om hur man kan utgå från skönlitteratur och hur man kan välja, variera och anpassa läsundervisningen. I boken finns många exempel på hur Sara har arbetat med Astrid Lindgrens böcker. Boken har gett mig ingångar till hur jag kan arbeta med Astrid Lindgrens texter till samtal om livsfrågor tillsammans med eleverna. Jag och eleverna har fått många bra och tänkvärda textsamtal om vad det innebär att vara människa.

Kanske kommer vi nu igång med att allt mer bygga förförståelse inför det eleverna ska läsa och skriva om och kanske läser och skriver vi mer gemensamt när vi har nyanlända elever i gruppen. Om vi inte tidigare har använt oss av textsamtal och läsförståelsestrategier, gör vi det helt säkert nu. sid. 11.

Jag tycker verkligen att Perssons bok ger hjälp och stöd i undervisningen och i det praktiska arbetet i klassrummet. Det här är en bok för pedagoger som efterfrågar information, undervisningsråd och konkreta lektionstips. Boken ger handledning i hur man ska stötta, undervisa och utmana nyanlända och flerspråkiga elever. Jag skulle själv gärna ha fått den här boken när jag började undervisa nyanlända och flerspråkiga elever.

/ Linda Malmqvist, Lärare på Navets skola 7-9

Senast uppdaterad:

Publicerad: