Bokblogg: Låt leken främja språket av Margareta Öhman

En bok som riktar sig till dig som arbetar i förskolan, förskollärare, specialpedagog etcetera. Boken är särskilt viktig i områden där barn inte har samma förutsättningar att ta till sig ett rikt språk (det vi kallar särskilt utsatta områden) och behöver stöd i leken och samspelet. Boken behandlar aspekter av olika typer av lek som kan leda till språkutveckling. Det handlar om pedagogens roll och ansvar att kunna ge barn stöttning eller utmaning i leken för att främja språkutveckling hos barn.

Boken är skriven av Margareta Öhman som har arbetat som psykolog i många år mot förskolan och sedermera psykologkonsult. Hon har varit en förespråkare för barns vikt av att leka för att kunna ta sig an världen. Leken behövs för att kunna utforska, uppleva och undersöka sin omgivning, skriver hon.

Lek och språk hör ihop som syskon, de utvecklas tillsammans och parallellt (Öhman, 2022, sid.7)

Författaren beskriver vikten av att leken är vägen in i språket och speciellt för barn med ett annat modersmål eller som är nyanlända.

Min grundsyn är att det är i samspelet som lek och språk får förutsättningar att utvecklas och att vi alltid måste ta oss an samspelsklimatet och lekandets villkor för att kunna arbeta språkfrämjande i förskolan (Öhman 2022, sid.10)

Rigga för lek som är språkutvecklande

Boken är indelad i sex kapitel. Det handlar dels om lek -och-språkutveckling och hur lek och språk hänger samman. Barn lär sig språk genom språk och att leka genom att bli lekta med samt hur låtsaslekande och komplext lekande är språkutvecklande.

Författaren använder sig av exempel från hennes besök i förskolan och växlar parallellt mellan barn som har svårare att ta sig an lek och språket och barn som har lätt för att leka avancerad lek och att prata med ett rikt språk. Hon tar även upp kulturella skillnader i hur vi leker med våra barn beroende på var i världen man kommer ifrån och hur barn tar sig an språket.

Författaren skriver också om pedagogens viktiga roll att rigga för lek som är språkutvecklande i förskolan.

Enligt min mening ska alla mötesplatser för lek och lekmaterial impregneras med lek. Då måste vi vara nära barnen, samspela med dem, ställa nyfikna frågor, be barnen berätta, beskriva och förklara, tillföra relevanta ord och begrepp och samtidigt värna om deras egen förmåga att leka själva (Öhman, 2022, refererad i Sandell Ring, 2021, sid 215)

Boken kan man läsa för att få inspiration, ideér och tankar om hur förskolans miljö kan utformas för att möta barns behov av en god lekmiljö som främjar språkande och lekande.

Leker pedagoger för lite med barnen i förskolan?

Ja kanske ibland. Som pedagog behöver en vara medveten om att finnas med och stötta eller utmana i leken vid behov.

Jag har fått inspiration av boken i mitt arbete som specialpedagog till att uppmuntra pedagoger att leka mer med barnen. Boken är lättläst och du som läsare kan välja ut kapitel att läsa utifrån intresse.

Varför inte läsa den tillsammans med dina kollegor och diskutera vad just ni behöver på er förskola?

Trevlig läsning!

/Ulrica Taflin, specialpedagog Varberga förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: