Bokblogg: Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg, av Jenny Edvardsson

Den här boken fungerar som en inspirationskälla, en handbok för hur du kan arbeta med skönlitterär läsning i klassrummet och hur du kan organisera för givande boksamtal utifrån fyra olika samtalsmodeller. Den vänder sig genom sitt innehåll och koncentration kring skönlitterär läsning främst till svensklärare, men kan givetvis även läsas av andra ämneslärare som använder skönlitteratur i sin undervisning.

Författare är Jenny Edvardsson, legitimerad gymnasielärare i svenska och historia. Ni kanske även har stött på hennes blogg “Jenny på Wendes? Jenny ger dessutom några förslag på titlar att läsa, främst riktade mot gymnasielever, men tipsen och råden gällande arbetssätt eller modeller samt frågeställningar och de digitala verktyg hon lyfter fram passar givetvis även för arbetet med grundskolans elever.

Jenny kan inte nog understryka vikten av att skapa ett läsande klassrum, men också det värdefulla i att arbeta på djupet med litteraturen och inte bara läsa den för att därigenom möta skolans kurs- och ämnesplan i svenska. Hon beskriver hur hon ser på boken som både en spegel och ett fönster. En spegel “som speglar läsaren och skapar igenkänning”, samtidigt som det är “ett fönster som öppnar upp mot andra världar och andra tider”.

I det inledande kapitlet beskriver Jenny varför det är viktigt med litteraturläsning, vad den kan ge och hur just arbetet med skönlitterär läsning kan gå till. Hon lyfter styrkan med högläsning och vilka fördelar som följer med det samt vad det fördjupade samtalet kring litteraturen bidrar med. Hon ger sig även in i en liten kortare diskussion om vilken litteratur som "ska" läsas men att det viktigaste ändå alltid är att utgå ifrån eleverna som läraren har framför sig och särskilt, till en början, om de är läsovana.

Det kapitlet åtföljs sedan av fyra kapitel där Jenny, tydligt och på ett enkelt sätt, förklarar en samtalsmodell i taget: Chambers modell, hem- och expertgrupper, text och tanke samt sokratiska samtal och hur hon arbetar utifrån dessa. Hon beskriver dem närmare och exemplifierar med mallar och elevexempel samtidigt som hon lyfter in vilka digitala verktyg som hon anser kan underlätta arbetet både för eleverna och för henne som undervisande lärare och hur hon använder dessa verktyg. Jenny beskriver hur hon arbetar då eleverna läser samma titel eller då olika titlar läses samtidigt i grupperna. Hon lämnar även en hel uppsjö med förslag på diskussionsfrågor och ingångar till givande samtal till exempel genom att genomföra lässtopp under läsandets gång.

För mig som svensklärare fungerar boken verkligen som en inspirationskälla och en idébank för hur jag kan arbeta med skönlitterär läsning i klassrummen. Jag tar främst med mig hennes varierade upplägg kring läsningen och hur hon löser tidsaspekten gällande boksamtal i grupp kring det lästa med de digitala verktygens hjälp. Boken är tydlig och går fort att läsa, samtidigt som jag får med mig mycket matnyttigt kring att läsa och samtala om litteratur.

/Pernilla Gunnarsson, grundskollärare 4-9, svenska/tyska

Senast uppdaterad:

Publicerad: