Bokblogg: Lära för livet – Motiverande undervisning i särskolan av Marie Nilsson Nordfors

Marie Nilsson Nordfors har skrivit boken Lära för livet som främst riktar handlar om särskolan och elever med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Författaren arbetar som specialpedagog och förstelärare på gymnasiesärskolan Häggviks gymnasium i Sollentuna samt lärarfortbildare.

Boken beskriver på ett tydligt sätt i sin bakgrund bland annat diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och förklarar särskolan som skolform vilket ger en god inblick i sammanhanget, speciellt om man inte är insatt i funktionsnedsättningen och skolformen.

Vidare lyfter författaren fram vikten av goda relationer mellan lärare och elever och framhåller i boken att man som lärare ”kan inte få tillgång till elevernas hjärna om vi inte först fått tillgång till deras hjärta”. Jag tycker att det citatet fångar upp vad en stor del av dagens debatt kring skolan i allmänhet och arbete som lärare idag handlar om. Oavsett vilken skolform det handlar om.

Boken utgår från ett salutogent perspektiv och lyfter fram delaktighet, motivation och begreppet KASAM och dess delar Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet som centrala för lärandet i särskolan. I bakgrunden lyfts även begreppet kommunikation och vikten av att som lärare inte tala för mycket, utan att använda sig av förstärkande kommunikation på andra sätt. Främst genom att visualisera kommunikationen för eleverna.

I den bokens andra och tredje del berättar författaren främst om sitt konkreta arbete på gymnasiesärskolans individuella program. Att visualisera och konkretisera läroplanens abstrakta formuleringar och dela in dem i de fem förmågorna samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation menar författaren gör att eleverna upplever en större motivation i undervisningen. När eleverna förstår och upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i undervisningen genom de fem förmågorna menar författaren att de blir mer delaktiga och motiverade.

Jag tar som lärare på nationellt program på gymnasiesärskolan främst med mig bokens första del där författaren på ett tydligt sätt beskriver och problematiserar diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, kopplingen till hur hjärnan fungerar och olika centrala aspekter som delaktighet, relationer och kommunikation. Jag tar även med mig tankar kring de fem förmågorna som ledstång i undervisningen som komplement till kursplaner och betygskriterier, som på nationellt program jämförelsevis är än mer detaljerade. Boken visar på sätt att få alla läroplanens mål den egna undervisningen, vilket är en utmaning att som lärare hela tiden utveckla och förändra beroende på vilka elever du möter.

/Henrik Holmström, lärare på Gymnasiesärskolan, Virginska Gymnasiet

Senast uppdaterad:

Publicerad: