Bokblogg: Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro

De tre författarna Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm har ett gemensamt intresse och en gemensam bakgrund inom lågaffektivt förhållningssätt och arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro. De valde att skriva denna bok i syfte att skapa en större förståelse för dessa barn och unga, och för att långsiktigt hitta lösningar som kan hjälpa.

I dagsläget är cirka 20 000 barn borta från skolan i långa perioder. Författarna menar att det är vanligt att man i skolan idag misstänkliggör vårdnadshavarna och vad som händer i hemmet samt att man lägger fokus på hur barnet själv behöver ändra sitt beteende. Boken väcker tankar kring hur man bör tänka för att hitta kärnan till varför vissa barn och unga ser skolmiljön som svår och utmanande att möta. Författarna ger en tydlig bild av olika förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Dessa kan man som yrkesverksam inom skolan ha stor nytta av.

Både teoretiska och praktiska tips

Boken innehåller både teoretiska och praktiska tips på hur man kan arbeta förebyggande med hjälp av lågaffektivt förhållningssätt i skolan för att göra skolan tillgänglig för alla. Lågaffektivt förhållningssätt är ett förebyggande förhållningssätt som utgår från att människor som kan uppföra sig gör det, och när det inte blir rätt är det omgivningen som behöver förändras så att det blir möjligt för individen att lyckas.

Boken ger både bra förslag och tankar kring hur man kan underlätta i skolan för elever med olika funktionsvariationer. Författarna beskriver även vad olika funktionsvariationer kan innebära för eleven och dess omgivning.

Boken kan förhoppningsvis användas som hjälp med att skapa ett gott samarbete mellan hem och skola och kan med fördel läsas av både lärare, elevhälsan och även vårdnadshavare till elever med problematisk skolfrånvaro. Som verksam inom förskolan kan jag även se en nytta av att rektorer och barnhälsan inom förskolan läser boken för att få en ökad förståelse för problematisk skolfrånvaro och för att kunna se och kartlägga tidiga signaler. Vi som arbetar inom förskola behöver bli bättre på att prata om och se problematiska skolfrånvaro och dess signaler. Vi behöver även bli mer aktiva i vårt främjande och förebyggande arbete kring dessa barn och unga. En vanlig start på problematisk skolfrånvaro är nämligen giltig ströfrånvaro, vilket vi ser även i förskolan men kan bli bättre på att följa upp och kartlägga.

Boken ger även praktiska förslag på hur man kan hantera olika situationer kring både kartläggning, uppföljning, utvärdering och återinskolning av arbetet kring elever som hamnat i problematisk skolfrånvaro.

Författarna hänvisar återkommande i boken till Bo Hejlskov Elvén som bland annat säger:

”Det är en nödvändig bok om vi ska lyfta oss från att problematisera och behandla elever, och istället skapa en skola som elever väljer att gå till. Alla elever.”

Han menar att det inte är skolans ansvar att behandla elever utan att skolan istället ska arbeta förebyggande bl. a genom att anpassa lärmiljöerna och undervisningen så att det passar alla elever. I boken finns Hejlskovs modell för PERMA-kartläggning som bl. a kan vara till hjälp för att öka elevers välmående och minska dess stressnivå.

Författarna hänvisar även till Sören Kirkegaards ord:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där”.

Tycker att detta citat är viktigt och något som borde vara en självklarhet inom skolans värld, att man möter eleverna där de befinner sig och utgår därifrån. Men frågor som väcks när man läser detta är om det är så att vi idag möter eleverna rent kunskapsmässigt men hur är det med att möta eleverna och dess syn på lärmiljöerna, trygghet, studiero, elevens syn på sina egna behov av anpassningar och elevens sociala relationer? Jag tänker att vi skulle kunna förebygga en del skolfrånvaro om vi redan från start involverade eleven mer i kartläggningen av elevens skolsituation, innan problem uppstår och självklart påbörjar ett aktivt arbete kring detta inom förskolan.

Kan absolut rekommendera denna bok!

Anna Mill
Rektor Lundby förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: