Bokblogg: Kris och potentiellt trauma – förstå och stötta utsatta barn i förskolan, av Anna Röst Riben och Céline Nordenhed

Den här boken är skriven till yrkesverksamma pedagoger i förskolan som vill förstå och stötta barn som befinner sig i utsatta situationer. Traumatiska händelser i livet är en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa hos barn under 10 år. Därför blir förskolan en viktig arena för att fånga upp och möta barn som tidigt i livet utsatts för en kris eller potentiellt trauma.

Författarna förklarar de olika begreppen på ett tydligt sätt. Begreppen illustreras sedan med flera praktikexempel genom hela boken. För att få ett gemensamt utgångsläge beskriver författarna lite kort de olika utvecklingsfaserna för barn 0-6 år, samt språkstörningar, ADHD, Autism, Tvångssyndrom och IF.

Vikten av goda och trygga relationer i mötet med alla barn är tongivande genom hela boken.

Grunden till allt arbete med barn är alltid förtroendefulla relationer. Det är i relationen till barnet du som pedagog kan upptäcka och förstå barnets beteende. När denna relation inger förtroende och barnet känner sig tryggt och lyssnat på kommer barnet också att visa och berätta om det hänt något (sid. 21).

Eftersom anknytning är en viktig del att förstå i mötet med barnen, får anknytningsteorin ett eget avsnitt.

Viktigt att upptäcka signaler

För att kunna möta barn som upplevt något traumatiskt behöver man som pedagog lära sig känna igen och upptäcka signalerna. Det kan tyckas att det borde vara lätt att märka om ett barn utsatts för något, men det är det inte. Klassiska tecken på posttraumatisk stress syns inte lika ofta på barn under sex år, ibland inte alls, och alla barn reagerar olika. Det man ska vara observant på är om barnets beteende ändras eller förändras. Författarna ger en punktlista för vanligt förekommande beteendetecken på potentiellt trauma, samt praktikexempel. De har även sammanställt en beskrivning av olika symtom som kan tolkas ur ett bredare perspektiv som NPF/ADHD, NPF/Autism samt Kris/Potentiellt trauma.

Trygg förskolemiljö en skyddsfaktor

Sist delen i boken utgår från bemötandet med barnet, där förskolan ska erbjuda alla barn en trygg förskolemiljö som präglas av goda relationer. Den blir en skyddsfaktor och har en kompensatorisk funktion för barn som lever i utsatthet. Omsorgsuppdraget förstärks med hjälp av både läroplanen och Barnkonventionen. Boken erbjuder flera olika checklistor och reflektionsfrågor man som pedagog kan använda för att kartlägga tryggheten på förskolan ur ett traumaperspektiv. Boken tar även upp ett avsnitt om olika metoder för att stödja barn i bearbetning och läkning, där leken ses som läkande och helande, och grunden till allt lärande.

Jag rekommenderar pedagoger i förskolan att läsa denna bok. Den är lättläst och tydlig, ger både kunskap och verktyg för att kunna möta barn som upplevt svåra händelser, kris eller potentiellt trauma.

/Jennie Niklasson, specialpedagog

Senast uppdaterad:

Publicerad: