Bokblogg: Knäcka sociala koden – verktyg för att bemötande beteendesvårigheter i skolan

Boken Knäcka sociala koden – verktyg för att bemötande beteendesvårigheter i skolan riktar sig till pedagoger inom skolan som vill stärka sitt sociala ledarskap. Bokens syfte är att läsaren ska knäcka den sociala koden och få förståelse att de själva är metoden i mötet med barn med beteendesvårigheter. Författaren bakom boken heter Jassim Ahmadi. Han är i grunden socionom och beteendevetare men arbetar idag med skolutveckling med fokus på trygghet och studiero.

Bokblogg

Författaren lyfter att skolan står inför en social utmaning där lärare brottas med disciplinproblem och konflikter i sin vardag vilket många pedagoger anser är krävande. Författaren upplevde att det inte fanns någon metod kring arbetet med den social biten i skolan så därför utvecklade han BVS-metoden.

Det finns helt enkelt olika sätt att se på utmaningen vi står inför, men en sak är säker: den kommer inte försvinna av sig själv och skolpersonal måste kompetensutvecklas för att möta detta på ett konstruktivt sätt.

BVS-metodens tre verktyg

I boken får du som läsare ta del av BVS-metoden som är en metod för arbetet med beteendesvårigheter. BVS-metoden utgår från tre verktyg; brandsläckaren, vattenkannan och sociala gymmet. Dessa verktyg ska verka åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande och vara användbara för att förstå och bemöta beteendesvårigheter. Bokens halva och sista del handlar om metoden och dess tre delar. Som läsare får du delvis ta del av den men tyvärr inte fullt ut då författaren menar att det krävs en utbildning för att kunna praktisera den i sin helhet. Det gör att jag får känslan av att författaren vill sälja på mig sin produkt vilket får mig att tappa lite intresse.

Fokus på den vuxnes svårigheter

Trots det blir jag genom att läsa boken stärkt i vilken viktig roll pedagogen har i arbetet med beteendesvårigheter och att vi inte kan lägga problemet på den enskilda eleven. Författaren belyser bemötandesvårigheter framför beteendesvårigheter. Där det handlar om den vuxnes svårigheter att bemöta ett barn istället för att barnet är bärande av problemet. Relationen lyfts som en avgörande faktor där pedagogen har ett ansvar att bygga relationen för att sedan bjuda in eleven. Genom pedagogens förhållningssätt skapas förutsättningar för positiva möten.

Författaren skriver liksom många före honom att elever lyckas när de kan. Med det som utgångspunkt så har vi i skolan ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för samtliga elever. Det är ett viktigt uppdrag trots vilken metod vi väljer att använda oss av.

Elenor Nordén Karlsson, rektor på Nya Karlslundsskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: