Bokblogg: Förskolans yngsta barn- perspektiv på omsorg, lärande och lek

Bok på ett skrivbord

Detta är en mycket efterlängtad bok för mig som jobbar och har ett stort intresse för förskolans yngsta barn och deras tillvaro i förskolan. Boken är fylld till bredden av analyser av befintlig forskning, som gör att jag som läsare får stanna upp och fundera. Därför är det ingen bok man sträckläser på en kväll. Varje kapitel kräver tid till eftertanke och reflektion. Kanske beror det på att det finns så lite skrivet om de yngsta barnen i förskolan, att jag suger i mig allt som står.

För första gången i historien är mer än 50% av barnen i svensk förskola 3 år eller yngre. Även om vi har en läroplan som inte skiljer på barns olika åldrar så är det en väldig skillnad mellan att arbeta med ett- eller tvååringar och femåringar. Det är dessa två faktorer, expansionen av antalet små barn och läroplanens intentioner, som gör att vi bestämt oss för att skriva denna bok. Den är tänkt som en inspiration till förskolans förskollärare och annan personal och ska utmana att arbeta med de allra yngsta i riktning mot läroplanens intentioner (ur förordet)

Boken är uppdelad i tre delar omsorg, empati och fostran i förskolevardagen; fostrande omsorg och att hantera undervisning om förskolans innehållsfrågor. Under varje del finns flera kapitel. Kapitlen är författade av många olika forskare. Ewa Johansson, Ingrid Pramling, Agneta Jonsson, Camilla Björklund och Malin Broberg för att nämna några. Boken är skriven så att om man vill kan man läsa varje kapitel för sig. Då man som förskollärare sällan har tid i vardagen att läsa ny litteratur, så skulle jag vilja påstå att den här boken är värd sin tid. Bra är dock att läsa introduktionen för det hänvisas till den i några kapitel.

Jag fastnar speciellt för kapitlet om anknytningsteori/anknytningshierarki av Malin Broberg. I bruset av allt vi ska ta till oss i vårt yrke, återkommer detta ämne som är så viktigt. Broberg tar också upp olika sätt att introducera/skola in barn på förskolan i relation till anknytningsteorin. Ett annat kapitel jag fastnar för är kapitlet av Agneta Jonsson och Ingrid Pramling om undervisningsbegreppet. Vad innebär undervisning när det gäller 1-3 åringar? Jag inser när jag läser att det bekräftar mycket av det jag själv tycker, men att jag också får gå lite djupare in i detta ämne. Undervisning är ju ett begrepp som är högaktuellt i och med förskolans nya läroplan.

Vi vill i detta kapitel visa att om vuxna deltar i barns värld på ett för barn lustfyllt sätt och i ömsesidighet med dem, så menar vi att lek, lärande och undervisning kan integreras i arbetet med de yngsta barnen i förskolan ( Jonsson & pramling ur delen om lek, lärande och undervisning).

Författarna lyfter vidare hur viktig leken är för barnen. De poängterar på flera ställen i boken hur viktig ömsesidigheten är mellan vuxna och barn i leken. Författarna poängterar att barn inte skiljer på lek och lärande, det är de vuxna som gör det.

Jag kan varmt rekommendera denna bok till alla som arbetar i förskolan och hoppas att alla
förskollärarutbildningar tar med den på litteraturlistan.

 

/Camilla Mellgren, Fåraherdens förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: