Bokblogg: Att vända en skola – en rektors erfarenheter, av Linnea Lindquist 

Denna bok är i första hand riktad till rektorer, skolledare samt utbildningsförvaltning. Jag tror dock även att många pedagoger kan tillgodogöra sig innehållet då mycket är direkt kopplat till verksamhet.

I den här boken har författaren försökt att beskriva hur hon gått tillväga för att vända en skola i ett särskilt utsatt område, Hammarkullen i Göteborg. Hon har också försökt att förklara hur skolsystem och skolans innehåll samverkar och varför vi alla inom skolan måste arbeta klokt samtidigt som skolsystemet enligt henne måste bli mer likvärdigt och kompensatoriskt i sin konstruktion.

Författaren ger först, genom ett förord samt en bakgrund, en bild av vad som drev henne till att arbeta så hårt för skolan. Här tar hon även upp skolsegregation samt boendesegregation och hur hon ser starka kopplingar mellan dessa två.

Fokus på genomförandet

Övervägande del av boken handlar om själva genomförandet – att vända en skola. Här är det tydligt uppdelat i kapitel med fokus på olika områden. Genomgående oavsett vilket fokusområdet det handlar om är att det finns ett starkt personligt och bitvis forcerat engagemang. Ett exempel på det, är när hon berättar om hur hon drev Skolledarupproret 2019 som ett svar på lärarupproret. Här framhåller hon att ”Som skolledare sitter vi med budgetansvar på flera miljoner kronor och det är vi som måste hantera politikernas krav på att bli billigare men med bibehållen, helst ökad, kvalitet.”

De olika kapitlen var intressanta att läsa och författaren vågar sticka ut hakan både vad gäller finansiering samt innehåll och form för insatserna. Hon tänker många gånger utanför den så kallade boxen. Hon problematiserar och får fram nya perspektiv på hur vi kan se på skolan, dess struktur och utveckling. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet skriver hon: "Jag tror att problemet är att systematiskt kvalitetsarbete ofta sker i konferensrummet i stället för i klassrummet, om lärare får den tid de behöver för att för– och efterarbeta undervisningen kommer resultaten att förbättras."

Hon skriver vidare att hon "ser det som en viktig uppgift för skolledare att vara en skyddsmur mot pedagogiska trender som riskerar att förstöra lärarnas viktiga arbete med att utveckla sin undervisning.”

Diskuterar mötesstruktur

Författaren diskuterar även mycket kring mötesstruktur och här finns, tycker jag, en hel del att fundera över. Linnea Lindquist utgår från att hon ger lärarna den tid de behöver till för- och efterarbete kring sin undervisning. Blir det tid över kan de lägga in lärarmöten. Även studiedagar används till att utveckla undervisningen samt att lärarna ges frihet över sin arbetstid. Författaren särskiljer även på högintensiv arbetsuppgift (arbete i helklass) och lågintensiv arbetsuppgift (halvklass, stöd, planering) där hon belyser vikten av att variera uppdrag under en dag för att lärare ska orka med sin arbetssituation.

Kopplat till detta med arbetssituation, belyser hon frågan kring tvålärarsystem och riskerna med att lärare dubbeljobbar i klassrummet i stället för att på ett strukturerat sätt arbeta med elever individuellt eller i mindre grupper. Hon menar att här krävs en tydlig schemaläggning för stöd och intensivundervisning.

Lästrappa i fyra steg

Författaren presenterar en lästrappa som är uppdelad i fyra steg. Eleverna screenas redan i F-klass utifrån Skolverkets bedömningsstöd. Lär sig inte eleverna att läsa under F-klass marineras de i lästräning under 45-minuterspass fyra dagar i veckan tills de knäckt koden. Vidare görs det en pedagogisk utredning om eleven fortsatt efter tolv veckors intensivundervisning inte knäckt läskoden. I årskurs två och tre delas eleverna in i nivåer och läser tillsammans med andra som kommit lika långt i sin läsutveckling. När det gäller läsning så tror jag det är bra med tidiga insatser. Att vänta och se är ingen framgångsfaktor.

Skolbibliotekets betydelse

I boken får skolbiblioteket en central roll. Linnea Lindquist beskriver sina insatser för detta så här:

Skolbiblioteket skulle dels byta skepnad till ett skolbibliotek anpassat för lågstadiet, det skulle vara inbjudande och ge goda förutsättningar för att bedriva undervisning i biblioteket och det skulle finnas möjligheter till återhämtning för eleverna. Dels skulle jag rekrytera en fackutbildad bibliotekarie på heltid.

Det här låter som ljuv musik i mina öron! Jag tror att tillgången på böcker, rätt nivå på böcker, är helt avgörande för motivationen till läsning och framför allt till fortsatt läsning när eleven knäckt koden.

Sammanfattningsvis kan sägas att detta är en koncentrerad bok fylld av konkreta åtgärder för att vända en skola. Det är i stort och smått, högt och lågt. Här gäller det att sortera för att hitta det som passar just din verksamhet!

/Karin Engblom, språksamordnare, utbildningsenheten i Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: