Ny forskning om lärmiljö i idrott och hälsa

Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar idag ny forskning om hur tillgänglig lärmiljö kan skapas i ämnet idrott och hälsa. Tre viktiga teman lyfts upp: Tillitsfulla relationer, struktur och stöd samt ett utvecklande klimat.

Hur kan en tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa utformas så att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

Forskningsöversikten försöker ge svar på följande fråga genom att peka på några viktiga teman som är centrala för att skapa en tillgänglig lärmiljö - för alla elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Tanken att forskningsöversikten kan vara ett stöd för lärare som planerar sin undervisning i idrott och hälsa

Tillitsfulla relationer

Det är viktigt att skapa tillitsfulla relationer, både elever emellan och mellan elever och lärare, som bidrar till upplevelsen av att ingå i en gemenskap. Centralt är också att vara lyhörd inför elevernas perspektiv. Att som lärare skapa sig en uppfattning om elevernas upplevelser i samband med undervisningen i ämnet. Det är också viktigt att arbeta mycket med samarbete samt att se elevernas olikheter som en tillgång i undervisningen.

Struktur och stöd

Det är viktigt att jobba med förutsägbarhet till exempel att eleverna i förväg vet vad som ska hända på lektionen och vad de ska lära sig. Elever som avstår från att delta i undervisningen kan sakna struktur och stöd. Det kan handla om oklarheter om vad lektionen, aktiviteten eller övningen går ut på eller vad eleverna förväntas lära. Om läraren ger tydlig information kan eleverna känna sig tryggare med lektionens upplägg och innehåll, vilket är ett led i att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

För att skapa en mer tillgänglig miljö bör också lärare arbeta med formuleringar och förklaringar som är begripliga för alla. Studierna i översikten visar hur viktigt det är att arbeta med struktur och stöd för att öka tillgängligheten i lärmiljön för elevers delaktighet, utveckling och lärande.

Utvecklande klimat

Eleverna måste få lyckas i sitt lärande och på så sätt få styrkan att tro på sin förmåga att utvecklas och klara av aktiviteter, oavsett tidigare erfarenheter och förmågor. Ett utvecklande klimat präglas också av att läraren möter elevernas olika behov. Eleverna ges möjlighet att träna och öva olika färdigheter om och om igen. Samtidigt är det viktigt att läraren arbetar för att främja elevers självtillit. Lärarens bemötande och agerande är viktiga delar för att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga.

Översiktens resultat kan användas som diskussionsmaterial för verksamma lärare om hur man kan planera och genomföra undervisningen för att öka elevers delaktighet, utveckling och lärande – med tonvikt på de elever som möter svårigheter i det sociala samspelet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: