Forskningsrapporten om Vivallaskolan - tankar och åsikter från ansvariga

Målet var öka måluppfyllelsen och integrationen när Vivalla stängde sitt högstadium 2017. Nu visar forskarrapporten att omorganisationen skapat positiva förutsättningar för lärande och nya möten men att flytten i sig inte är garanti för varken för ökad måluppfyllelse eller ökad integration. Vad säger ansvariga politiker och förvaltningschef om resultatet av studien och hur går arbetet nu vidare?

Rapporten EN SKOLA I INTEGRATION? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration, är presenterad. Forskarna Anders Trumberg, Emma Arneback, Jan Jämte och Anders Bergh har följt eleverna på anvisningsskolorna och nu kommit med sin rapport. Några röster från ansvariga politiker och förvaltningschef om rapporten om tankar framåt:

Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun:

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag

- Jag känner mig stärkt av rapporten. Stärkt i att vi påbörjat ett arbete i kommunen som är på rätt väg. Det är ett otroligt gediget material som har tagits fram och ett material som vi kan använda i vårt arbete framåt bland annat i det systematiska kvalitetsarbete som pågår med våra rektorer och ute på skolorna.

-Vi har stora utmaningar framåt men vi är på rätt väg, säger Katarina Arkehag.

Jessica Ekerbring, förste vice ordförande Programnämnd barn och utbildning

Var med och fattade beslutet att Vivallas högstadium skulle stängas 2017 och att eleverna istället skulle anvisas till fyra andra skolor. När hon nu några år efteråt ser resultatet finns både tankar om självkritik men även framtidstro.

- Skulle vi fatta samma beslut idag? mitt svar är ja. Det fanns en stor enighet för beslutet när det fattades och det är viktigt att vi ser detta arbete långsiktigt och över tid. Resultaten visar också på stora skillnader mellan skolorna, dessutom har det gått kort tid. Samtidigt finns det skäl att vara självkritiska - vad hade vi kunnat göra för att göra omställningen lättare? Tänker då framföra allt på ökad stöd, samverkan och information. Utifrån rapporten tror jag det är viktigt att vi nu har ett framåtperspektiv och se vad vi kan utveckla, säger Jessica Ekerbring

Marlene Jörhag, ordförande i Programnämnd barn och utbildning

Marlene Jörhag

Marlene Jörhag

- Det är en intressant rapport och jag hade nog förväntat mig ett mer positivt resultat. Samtidigt är det lite för data för att dra några långtgående slutsatser - förändringsarbete behöver få ta tid.

- Det handlar om flera aspekter för att vända måluppfyllelsen. Ledarskapet är centralt och att vi ger våra lärare och rektorer bra förutsättningar där, vi måste också ha ett ökat fokus på kunskapsuppdraget. Vi behöver jobba mycket med studiero och ett ökad relationsskapande arbete, säger Marlene Jörhag.

Forskarna är noga med att påpeka att rapporten inte är något slutresultat utan ett bidrag till ett pågående arbete. Man har sett att det finns ett otroligt engagemang hos alla från politiker till lärare och elever men frågan kring skolsegregationen är komplex och laddad. Man menar att skolan är en nyckelfaktor men kan inte själva lösa problematiken. Här krävs ett samlat grepp från flera aktörer.

Jan Jämte, en av forskarna påpekar att förvaltningsledning, rektorer och lärare nu behöver ta vara på allt som finns i rapporten, "bråka" med rapporten och dra lärdomar för det fortsatta arbetet. För det krävs tid och reflektion för alla inblandade.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Från forskningsrapporten - fem lärdomar

  1. Utmaningar med tolkningsbara gegrepp - vådå måluppfyllelse och integration?
  2. Glapp mellan förväntningar och förutsättningar
  3. Behov av centralt stöd och samarbete mellan skolor
  4. Kompetens för arbete med elevgrupper präglade av mångfald
  5. Samhällets sociala skiktning återspeglas i skolan

Senast uppdaterad:

Publicerad: