Gå till innehåll

Riksintressen avser områden, platser och enstaka objekt som anses viktiga ur en nationell synvinkel och därför är skyddade. Det kan exempelvis avse områden för vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård, fiske eller mineralresurser. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (1998:808).

Av staten utpekade riksintressen i Örebro kommun framgår i nedanstående tabell. Riksintressena skyddas genom exempelvis kulturminneslagen, kommunalt antagna detaljplaner, områdesbestämmelser, naturreservat eller genom att vid planering ta stor hänsyn till riksintresset. Riksintressen där skyddet är otillräckligt framgår av tabellen. Där inget står bedöms skyddet vara tillräckligt.

Riksintresse flyg

Tabell för riksintresse flygÖrebro flygplats

Flygplats för gods- och persontransporter som är av fundamental regional betydelse.

Riksintresse järnväg

Tabell för riksintresse järnvägVästra Stambanan

Västra stambanan sträcker sig från Stockholm till Göteborg via bland annat Hallsberg. Banan är av internationell betydelse.

Mälarbanan

Mälarbanan går från Stockholm via Västerås till Örebro och är av nationell betydelse.

Godsstråk Bergslagen

Banan från Storvik till Mjölby ingår i det strategiska godsnätet och är av internationell betydelse.

Örebro terminal

Befintlig rangerbangård/växlingsbangård vid Örebro Central och befintlig kombiterminal av riksintresse.

Örebro C

Station av riksintresse. Resandeutbyte med internationell/nationell/regional/lokal trafik.

Örebro S

Station av riksintresse. Resandeutbyte med internationell/nationell/regional/lokal trafik.

Riksintresse vägar

Tabell för riksintresse vägar


E18

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och i det av EU utpekade Trans European Transport Network. Förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.

E20

E20 ingår i det nationella stamvägnätet och delar av E20 även i det av EU utpekade Trans European Transport Network. Förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn.

50

Väg 50 ingår i det nationella stamvägnätet. Förbinder Sydsverige med Mellansverige.

51

Förbindelse mellan regionala centrum på sträckan Norrköping till Örebro.

52

Förbindelse mellan regionala centrum på sträckan Nyköping till Örebro.

571

Vägen ansluter E18 till utpekad flygplats av riksintresse.

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion

Tabell för riksintresse för anläggningar för industriell produktionBofors skjutfält

Skjutfältet ligger i Karlskoga kommun men omfattar även kommunerna Nora och Örebro. Eftersom fältet samnyttjas med Villingsbergs skjutfält behöver hänsyn även tas till detta riksintresse vid åtgärder i Örebro kommun.

Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning

Tabell för riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningSkråmsta vattenverk

Nyttjas av många människor samt stor kapacitet och god kvalitet. Området där denna anläggning är belägen klassas därmed som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Vattenskyddsområde med föreskrifter för Svartån bör inrättas.

Riksintresse kulturmiljövård

Tabell för riksintresse kulturmiljövård


Baronbackarna

Bostadsområde, viktig förebild för svenskt flerbostadsbyggande från 1950-talet. Skyddad i detaljplan.

Brevens bruk

Industrimiljö, välbevarat järnbruk med 1800-talsbebyggelse i regelbundet bebyggelsemönster. Bevarandeprogram med riktlinjer finns för området (1977). Bruksmiljön är förklarad som byggnadsminne. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Centrala Örebro

Residensstad som speglar utvecklingen från medeltida fäste vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder till dagens av 1600-talet, 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.

Dylta bruk

Industrimiljö, rödfärgsbruk med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Esplunda

Herrgårdsmiljö med framträdande gårdsanläggning och storskaligt odlingslandskap. Herrgårdsmiljön är förklarad som byggnadsminne. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Glanshammar

Sockencentrum med medeltida kyrka med intressant byggnadshistoria samt en av länets äldsta kända silvergruvor. Områdesbestämmelser bör upprättas för delar som inte är planlagda under senare år, och ersätta byggnadsplan GLA-415 och -470 från 1950-talet.

Hjälmarsberg

Herrgårdsmiljö, representativ för Hjälmarområdet. Områdesbestämmelser bör upprättas för de delar som inte är detaljplaneplanlagda.

Karlslund

Herrgårdsmiljö med välbevarad reglerad bebyggelse. Skyddad genom reservat.

Kägleholm

Herrgårdsmiljö, före detta storgodsmiljö kring Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Rosta

Bostadsområde, viktig förebild nationellt och internationellt, för efterkrigstidens flerbostadsbebyggelse. Skyddad i detaljplan.

Skävesund

Herrgårdsmiljö från 1800-talet och upplevelsebar fornlämningsmiljö. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Täby

Kyrkmiljö. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Vintrosa

Vintrosa kyrkby. Sockencentrum. Områdesbestämmelser bör upprättas.

Riksintresse naturvård

Tabell för riksintresse naturvårdAmoberget

Del av norra Kilsbergen med två mäktiga branter och mellanliggande bukt med välbildade klappervallar i stort sett fria från skador, samt värdefull lövträdslund.

Blackstahyttan

Område med välbildade klappervallar, strandvallar och strandterrasser runt högsta kustlinjen. Sprickdalar med spår från isavsmältningen i form av jättegrytor som utgör goda levnadsmiljöer.

Bruntorpskärret

Ett våtmarkskomplex med värdefulla områden av kärr och sumpskog. Området har en rik kalkkärrsflora och molluskfauna.

Ervalla ängar

En av få kvarvarande hävdade fuktängar. Här finns ornitologiska värden.

Götavi

Naturbetesmark bestående av öppen hagmark, med art- och individrika växtsamhällen.

Hemfjärden

Artrik fågelsjö med låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar. Från områdets norra kant och ner till och med åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal.

Himmersmossen och Fågelkärret

Ett komplex av flera värdefulla myrtyper, tre topogena kärr, och flera mossar, med ett rikt fågelliv.

Hjälmarens Åsöar

Åtta uppstickande delar av Norrköpingsåsen, där denna korsar Hjälmaren. Är av geologiskt intresse samt har stor betydelse för fågellivet som häcklokaler.

Hyttebacken

Gården Hyttebacken ligger helt omgiven av skog i Kilsbergens skogsbygd med odlingsrösen, stenmurar och en representativ äng som utgörs av hackslått och annan öppen äng med artrika växtsamhällen.

Järleån

Ån och lövskogen runt omkring hyser ett rikt djurliv, med många fågelarter, strömstationär öring och bäver.

Kalkberget

Kalkpåverkat område med synnerligen rik flora, bergbranter och rikkärr.

Kvismaren

Består av de två forna sjöarna Västra och Östra Kvismaren, sänkta i samband med Hjälmarens sänkning på 1880-talet. Genom området rinner Kvismare kanal. Bitvis artrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna.

Latorpsplatån

Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker.

Mantorp - Nyttinge

Kilbergsmossenområdet i väster med höga botaniska värden. Förkastningens östra del har moränkullar med rik flora.

Norra Trolldalen - Ullavi Klint

Trolldalen är en djupt nedskuren sprickdal med stor kvartärgeologisk, botanisk och zoologisk betydelse som utgör viktigt rekreationsområde med utsiktsmöjligheter.

Röbergshage­mossen och Dammossen

Består av mosse och kärr som innehåller både barr- och lövskog. Skymhyttebäcken med öringsstam rinner genom området. Området hyser en av få lokaler för ärenprisnätfjäril. Växtlokal för sumpnycklar har påträffats.

Skvaleberget

Förkastningsbrant som är ett botaniskt mycket värdefullt område i en i huvudsak sydöstvänd förkastningsbrant. Här finns bland annat klapperfält och urbergsgrotta.

Sotterns Skärgård

Sjö med skärgårdskaraktär som hyser en rik förekomst av fiskgjuse och storlom. Sumpskogen Bockmossen är representativ för den naturgeografiska regionen och är relativt orörd.

Tysslingen

En igenväxande, grund lerslättsjö, belägen i en flack sänka framför Latorpsplatån och Kilsbergen. Den omges av odlingsmarker och strandskog med bitvis artrika växtsamhällen och rik fågelfauna kring sjön.

Riksintresse friluftsliv

Tabell för riktisintresse friluftslivHjälmaren

Merparten av Hjälmaren är ett viktigt utpekat riksintresse för friluftslivet.

Hemfjärden

Området har stora friluftsvärden bland annat på grund av sitt tätortsnära läge och den omväxlande naturen i området.

Kvismaredalen

Kvismaredalen är en av Svealands viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Området är också en internationellt sett viktig rastplats för våtmarksfåglar under vår- och höstflyttningarna.

Kilsbergen

Kilsbergen är Örebro läns viktigaste friluftsområde. Området har ett extremt rikt friluftsliv av varierad karaktär.

Riksintresse för yrkesfiske

Tabell för riksintresse för yrkesfiskeHjälmaren

Hemfjärden och Mellanfjärden är lek- och uppväxtområden för gös. Hjälmaren utom Hemfjärden är fångstområden.

Riksintresse ämnen och mineral

Tabell för riksintresse ämnen och mineralLillkyrka

Byggnadssten marmor.

Björkaverken

Dolomit och marmor av hög kvalitet.

Riksintresse för vindbruk

Tabell för riksintresse för vindbruk
Område som av Energimyndigheten bedömts som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft med hänsyn till bland annat medelvinden i området.

Riksintresse totalförsvaret

Tabell för riksintresse totalförsvaretVillingsberg-Bofors skjutfält

Villingsbergs skjutfält är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Skjutfältet omgärdas av ett influensområde inom vilket det finns risk för störningar. Alla plan- och lovärenden inom influensområdet ska remitteras till Försvarsmarkten. Hela landets yta utgör influensområde för höga objekt och ska därför också remitteras till Försvarsmakten. Det gäller objekt 20 meter och högre utanför samlad bebyggelse, och 45 meter och högre inom samlad bebyggelse.


Samtliga natura 2000-områden i kommunen är att betrakta som riksintresse enligt 4 kap 8 § Miljöbalken.

STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunen vill utpeka följande områden där kommunen har en annan uppfattning än staten:

  • Latorpsplatån: Riksintresset för naturvård inkluderar tätorterna Latorp och Vintrosa. Det är av yttersta vikt att orterna ska kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet. Noggranna inventeringar har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga natur- och kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas för rekreation.
  • Hemfjärden: Riksintresset för friluftsliv är för yvigt tilltaget och inkluderar åkerlandskap och byar som inte har någon koppling till friluftslivet kring sjön. Riksintresset får inte vara ett hinder för åtgärder och utveckling i dessa delar.
  • Kilsbergen: Riksintresset för friluftsliv har en för generellt dragen gräns ner mot slättbygden och inkluderar åkermark och byar som inte har någon koppling till områdets friluftsvärden. Riksintresset får inte vara ett hinder för åtgärder och utveckling i dessa delar. Riksintresset bör heller inte vara ett hinder för att utveckla anläggningar som syftar till att främja friluftslivet.
  • Villingsbergs skjutfält: Utpekat som riksintresse för totalförsvaret. När fältet inte används för militär verksamhet är det viktigt att delar av området kan användas för friluftsliv. Det är Örebro kommuns vilja att allmänheten bör ges tillträde till befintliga spår- och ledsystem i kanten av skjutfältsområdet, till exempel runt Falkasjön och Gårdssjön. Beträffanade detta ställningstagande har Örebro kommun en annan ståndpunkt än Försvarsmakten och Länsstyrelsen.
  • Törsjö: Kommunen önskar att planerad kombiterminal i Törsjö bör bli en del i riksintresset Hallsberg.
  • Väg 51: Kommunen planerar ny sträckning och trafikplats mellan E20 och riksväg 51 i Marieberg.
  • Riksintresset Örebro resecentrum behöver utvecklas med högre kapacitet för ökat resande.

Läs även i kapitel Miljökonsekvensbeskrivning om eventuella konsekvenser av nytt järnvägsreservat för riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se