Gå till innehåll
 • Start
 • / Örebro i regionen

Örebro - ett draglok för hela regionen

I ett regionalt perspektiv utmärker sig Örebro kommun i efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och företagsetableringar samt en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel med mera, som har regional betydelse. I staden eftersträvas därför en effektiv markanvändning bland annat genom förtätning och genom att beskriva de mark- och expansionsbehov som de regionalt viktiga funktionerna har. Det innebär att prioritera byggande av tätare bostadsbebyggelse i stora delar av staden samt yteffektiva verksamheter som ger relativt många arbetstillfällen. En konsekvens av detta är att övriga kommuner i regionen, liksom övriga tätorter i kommunen, kan öka sin konkurrenskraft genom att de har ett stort utbud av attraktiva villatomter och ett generöst utbud av verksamhetsmark. Många kommuner har redan idag starka och kunskapsintensiva företag. Näringslivsbasen kan nu vidgas med en mer varierad efterfrågan på arbetskraft som följd. Sammantaget gynnar detta grannkommunernas befolkningsutveckling och ekonomi samt bidrar till ett jämnare regionalt tillväxtmönster.

Övergripande strategi och ställningstaganden

Örebro kommun har alltid varit regionens största kommun samt residensstad. Funktionen som regionalt nav ska skyddas och förstärkas genom att öka tillgängligheten så att arbetsmarknaden vidgas och företagens rekryteringsbas ökar, utbildningsinstitutionerna och forskningsmiljöerna stärks, liksom servicen, kulturen, idrotten och handeln. Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, sjukvård, kvalificerad service, kultur, idrott och handel.

 • Örebro är och ska förbli ett regionalt nav för arbetsmarknad, högre utbildning, forskning, sjukvård, kvalificerad service, kultur, idrott och handel.
 • Örebros arbetsmarknad ska förstoras genom att fler jobb ska kunna nås inom en timmes resa till/från Örebro.
 • För att regionförstoringen, med sitt ökade resbehov, inte ska belasta miljön negativt är det viktigt att skapa en effektiv kollektivtrafik – med bussar och tåg - som attraherar flertalet pendlare mellan regionens orter.
 • Många vill bo och verka i Örebro. Kommunen prioriterar därför en tät bostadsbebyggelse liksom verksamheter som ger många jobb.
Viktiga storregionala kommunikationsstråkFörstora bilden

Viktiga storregionala kommunikationsstråk. Klicka på bilden för att se den i större format.

Specifika ställningstaganden

Det finns en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel med mera som har en regional betydelse i kraft av att de i vår region bara kan erbjudas just i Örebro. Några av dessa har ett mycket tydligt behov av mark, ofta med framtida expansionsbehov. Ur ett resurshushållningsperspektiv är det extra viktigt att peka ut dessa och att tydligt beskriva varför de ska ges en hög prioritet jämfört med annan möjlig markanvändning. Här följer en beskrivning av de objekt som behöver belysas närmare.

Tågstopp för ny snabb järnväg Oslo-Stockholm

Ett storregionalt samarbete pågår för att möjliggöra en sträckning för ny snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med stopp i bland annat Örebro. Huvudstäderna skulle kunna nås från Örebro på drygt en timma. Det innebär att Örebro hamnar mitt i en arbetsmarknad som sträcker sig mellan Oslo och Stockholm och att järnvägen sannolikt pekas ut som ett riksintresse. De positiva konsekvenserna för bostadsmarknaden, forskningsmiljöerna samt kommunen och regionen som etableringsort för företag, är av strukturförändrande karaktär. Projektet är ekonomiskt omfattande och fordrar ett sammanhållet geografiskt stråk, där varje berörd kommun behöver ta sitt ansvar för att inte bryta kedjan.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • De reservat som utredningen leder fram till behöver ges högsta tänkbara skyddsstatus i jämförelse med andra konkurrerande intressen.

Se även avsnitt Järnväg i kapitel Trafik.

Universitetssjukhuset USÖ

Sjukhuset i Örebro är ett av landets sju universitetssjukhus och arbetsplats för cirka 3 500 personer, vilket gör det till en av länets största arbetsplatser. Här finns avancerad och högspecialiserad sjukvård, forskning och läkarutbildning. Sjukhusets expansionsmöjligheter säkerställs främst inom ramen för arbetet med CV-områdets omdaning.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Sjukhusets lokala och regionala betydelse gör att verksamhetens behov och önskemål i samband med omdaning av angränsande miljöer, bör tillmätas den största betydelse.

Se även avsnitt Universitetssjukhuset i kapitel Utbildning och sjukvård.

Örebro Universitet

Örebro universitet har år 2016 cirka 1 300 anställda och cirka 17 000 studenter fördelade på 80 olika utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, samt fristående kurser. Forskningen bedrivs i 36 ämnen, vilken sysselsätter cirka 400 doktorander och har hög internationell ranking. Universitetet har såväl lokala, nationella som internationella samarbeten. Verksamheterna är geografiskt spridda från Campus Örebro till Campus Universitetssjukhuset, Grythyttan samt Karlskoga. Örebro universitet är viktig för hela regionens utveckling.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Kommunen ska i den fysiska planeringen ta stor hänsyn till Universitetets expansionsbehov avseende kärnverksamheten, önskemål om student- och forskarbostäder liksom rumsliga behov hos verksamheter som är nära kopplade till Universitetets verksamhet, och där den fysiska närheten mellan dem är av betydelse.

Se även avsnittet om Örebro universitetet i kapitel Utbildning och sjukvård.

Vätternvattenreservat

Örebro kommun arbetar med att möjliggöra framtida dragning av en vattenledning från Vättern. En sådan lösning skulle kunna göra Örebro kommuns nuvarande vattenproduktionsanläggning till reservfunktion.

STÄLLNINGSTAGAnde

 • Den tilltänkta sträckningen för vattenledning från Vättern ska ges en mycket hög prioritet gentemot konkurrerande markanspråk.

Läs mer om vattenförsörjning i kapitlet Teknisk försörjning.

Örebro Resecentrum

Örebro resecentrum är huvudstation och hållplats för regional och nationell persontågtrafik och passeras av cirka 20 000 godståg per år. Den är även knutpunkt för stadsbussar, länsbussar, charterbussar, riksbusslinjer, flygbussar samt taxitransporter. Resecentrum ingår i den fördjupade översiktsplan som antogs 2014, där några av målen är att Resecentrum ska utvecklas för att dels nå regionens mål om att 40 procent av pendlingen ska ske med kollektivtrafik år 2030, dels nå kommunens mål att 60 procent av resorna görs med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2020.

STÄLLNINGSTAGANDEn

 • Resecentrum är kommunens centralstation. Den utgör en nationell och regional nod som ska utvecklas så att dess kapacitet, tillgänglighet och attraktivitet ökar.
 • Exploatering i stationens närhet ska ske med hög täthet.
 • Tillkommande verksamheter får inte äventyra stationens ombyggnad för utökad spårkapacitet, ny järnväg Oslo–Stockholm, angöring för buss-, gång-, cykel- och biltrafik, samt möjlighet för service riktad till resenärerna.

Se även Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Pdf, 18.4 MB.

Örebro Södra

Örebro Södra är kommunens andra järnvägsstation som ingår i en etablerad struktur för kommunikationer och verksamheter och utgör en viktig nod för in- och utpendling som ska bevaras och utvecklas.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Södra station ska utvecklas som pendlarstation med stopp för tåg och buss. Säkerheten för resande ska förbättras.
 • De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station tas tillvara så att fler stationsnära arbetsplatser skapas.
 • Tillkommande verksamheter får inte äventyra stationens ombyggnad för utökad spårkapacitet, ny järnväg Oslo–Stockholm, angöring för buss-, gång-, cykel- och biltrafik, samt möjlighet för service riktad till resenärerna.

Se även Fördjupning av översiktsplanen för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Pdf, 18.4 MB.

Flygplatsen (Örebro Airport)

Örebro Airport är en av Sveriges största frakt- och charterflygplatser. Beroende på den långa restiden från Örebro till Arlanda, kommer flygplatsen att behövas som komplement inom en överskådlig tid.

STÄLLNINGSTAGANDE

 • Verksamheten vid Örebro Airport är viktig för kommunens och regionens näringsliv och ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra nyttjandet.

Läs mer om flygplatsen i kapitel Trafik, avsnitt Flyg.

Pendeltågsförbindelse med stopp i Hovsta

Regionen arbetar för förbättrade pendeltågsförbindelser och kommunen har som mål att etablera en pendeltågstation i Hovsta. Tågstoppet kan öka andelen kollektivtrafikresenärer i kommunen, minska den transportrelaterade klimatpåverkan, bidra till en stark inomkommunal flerkärnighet och begränsa den framtida ökningen av vägbaserad in- och utfartsträngsel i anslutning till staden. Förutom vinster för persontrafiken innebär färre personbilar på riksväg 50/68 att näringslivets transporter kan ske med större framkomlighet.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • Regionaltågtrafiken bör utvecklas med bättre anslutningar mot exempelvis Laxå, Lindesberg/Kopparberg och pendeltågsförbindelse till Nora.
 • Kommunen ska arbeta för att etablera tågstopp i Hovsta.
 • Det fordras ett aktivt förhållningssätt till markfrågor i anslutning till järnvägen i Hovsta, både för att möjliggöra pendeltågsprojektet och för att ta tillvara de expansionsmöjligheter för orten som tågstoppet medför. Kommunen ska vara restriktiv mot åtgärder som kan försvåra etableringen av ett tågstopp.

Törsjö godstågsterminal

Vid Svampenterminalen sker bland annat containeromlastning som ett komplement till den nationellt viktiga Hallsbergsterminalen. Kommunen behöver en ny plats för järnvägsanknutna verksamheter som kan ersätta Svampenterminalen.

STÄLLNINGSTAGANDEN

 • En ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg planeras vid Törsjö..
 • För att optimera denna funktion ska kommunen endast bereda plats för verksamheter som behöver direktanknytning till järnvägsnätet.

Läs mer om järnvägsfrågor i kapitel Trafik, avsnitt Järnväg.

Sjöfart via Hjälmaren

Kommunen ska undersöka möjligheten till framtida sjötransporter via inre vattenväg på Hjälmare kanal/Hjälmaren. Sjötransporter av till exempel byggmaterial skulle kunna stödja en utbyggnad av mycket centralt belägna fastigheter i staden som till exempel CV-området, med minskad miljöstörning och klimatpåverkan från lastbilstrafik som följd. Behovet av angöringspunkt för godset nära stadskärnan och bedömning av vilka markanspråk det för med sig är inte klarlagda i detta tidiga skede, utan behöver utredas.

Läs mer om sjöfart i kapitel Trafik, avsnitt Sjöfart.

Mellankommunala frågor

Det finns många frågor i översiktsplanen som har regional betydelse. Det finns också ett antal frågor som direkt berör mark- och vattenanvändningen i kommuner som gränsar till Örebro där det behövs ett fortsatt samarbete.

 • Reservat för ny snabb järnväg Oslo–Stockholm – Genomförbarheten bygger på att motsvarande fysisk planering genomförs i Lekeberg, Arboga med flera kommuner längs sträckningen med vilka Örebro kommun därför har en dialog.
 • Reservat för eventuell ny järnväg för gods väster om Örebro – En kommande utredning om möjlig sträckning kan komma att beröra Kumla och eventuellt Hallbergs kommuner som då behöver involveras i utredningen.
 • Reservat för Vättervattenledning – Berör Kumla med flera kommuner längs sträckningen som Örebro kommun därför samarbetar med.
 • Järnvägssträckning mot Nora – Berör Nora kommun som deltar i regionsamarbete kring denna fråga.
 • Sjöfart via Hjälmare kanal – Förutsätter att Arboga och Kungsörs kommuner tar hänsyn till möjligheter för sjöfart i Hjälmaren, Hjälmare kanal och Arbogaån.
 • Skjutfält Bofors och Villingsberg – Berör Karlskoga kommun då skjutfälten i de båda kommunerna är beroende av varandra.
 • Vattenskyddsåtgärder för dricksvattenproduktionen vid Bista/Jägarbacken och Eker – Lekebergs kommun berörs både genom Svartån och överföringsledning för dricksvatten till Lekeberg.
 • Vattenkvalitet i vattendragen – Alla kommuner i avrinningsområdena. Olika samarbeten finns.
 • Hjälmarens lövskogar – Arboga, Vingåker med flera kommuner runt Hjälmaren. Samarbete finns.
 • Friluftsliv i Kilsbergen – Nora och Lekebergs kommuner. Samarbete finns, bland annat via Region Örebro län.
 • Infrastruktur för kommunikationer, kollektivtrafikplanering – Flera kommuner. Samarbeten via bland annat via Region Örebro län.
 • Bostadsbyggande – Kumla, Lekebergs, Hallsberg, Nora med flera kommuner som påverkas starkt av Örebro kommuns utveckling i fråga om bostadsbyggande. Regional samverkansgrupp finns.
 • Externhandel – Utökade ytor för handel i Örebro kommun och förändrade pendlings- och inköpsbeteenden kan påverka förutsättningarna för handel i närliggande kommuner.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se