Gå till innehåll
  • Start
  • / Om översiktsplanen

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanens syfte är att förmedla en övergripande helhetsbild över kommunens framtida utveckling och vägleda i beslut om användning av mark- och vattenområdeng och bebyggelseutveckling de närmaste tjugofem åren. Den anger till exempel hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas, var nya vägar och bostadsområden kan byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur staden Örebro kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att säkerställa att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka på, även för framtida generationer.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang och förankras bland medborgarna under processens gång. Kommunen ska se över översiktsplanen vart fjärde år, så att den hålls aktuell.

Planen ska vara vägledande i beslut om plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. Med tanke på att samhället förändras kan översiktsplanen inte vara för detaljerad. För att säkerställa att översiktsplanens intentioner följs och tar hänsyn till det förändrade samhället, ska markanvändning och byggande regleras i detaljplaner som är mer konkreta, lokala och gäller ett begränsat område. De bestämmer till exempel hur mycket som får byggas på en tomt.

Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring riksintressen med mera, och tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer, genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.


Illustration verktyg i kommunal fysisk planering

Olika verktyg i kommunal fysisk planering

Hur ska översiktsplanen tolkas?

Översiktsplanen redovisar den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var kommunen tagit ställning till att bevara eller ändra markanvändningen. Översiktsplanen redovisar också översiktligt olika aspekter att ta hänsyn till vid utveckling och bevarande. Där översiktsplanen inte innehåller några aktiva ställningstaganden gäller den markanvändning som pågår.

Eftersom konkurrensen om mark är större i tätort än på landsbygden behövs det en tydligare helhetsbild av planerad markanvändning i tätorterna än i kommunen som helhet. Därför innehåller kartan över tätorterna utbyggnadsområden, gröna stråk med mera. Med de i kartan markerade utbyggnadsområdena visar kommunen vilka områden man anser vara särskilt lämpliga att bebygga för olika ändamål. Det kan i vissa fall vara möjligt att bebygga även andra platser, om det är förenligt med översiktsplanens övriga ställningstaganden.

Översiktsplanen är ritad ungefär i skalan 1:20 000 och utbyggnadsområden, vägdragningar etc. är därför ungefärliga och utreds noggrannare i ett senare skede. Skyddszoner är inte redovisade i kartan och nya bostäder behöver därför hållas på tillräckligt avstånd från utbyggnadsområden för verksamheter och andra anläggningar som kan bli störande.

Översiktsplanen är inget genomförandeverktyg. Att ett område är utpekat som till exempel utbyggnadsområde för verksamheter i översiktsplanen, innebär att kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara verksamheter. Om och när det förverkligas genom detaljplaneläggning och byggnation, styrs i de allra flesta fall av den eller de som äger marken. Utgångspunkten är att kommunen kommer att neka bygglov eller planförfrågningar som inte stämmer med eller försvårar en utveckling mot den viljeinriktning som finns i översiktsplanen.

En ny översiktsplan upphäver den översiktsplan och de fördjupningar av översiktsplanen som antagits tidigare. Inriktningen är dock att de fördjupningar av översiktsplanen som finns ska fortsätta gälla, med vissa justeringar. Fördjupning för Ekeby-Almby antagen 2006-09-20 ska fortsätta gälla till dess att en ny fördjupning tas fram, med undantag för justering av utbyggnadsområde vid Ekeby Dreve och Ekeby Ekhage, vilket framgår av text i kartan. Fördjupning för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik antagen 2015-03-25 ska fortsätta gälla. Fördjupning för Vivalla och Boglundsängen antagen 2016-01-27 ska fortsätta gälla. Fördjupning för Långenområdet antagen 2014-01-29 ska fortsätta gälla, men med ändrad inriktning för Yxstabacken. Fördjupning för VINNA (Tysslinge, Latorp, Vintrosa, Lanna, Hidinge) antagen 2012-09-26 ska fortsätta gälla i de delar som inte berörs av de förändringar som görs i och med denna översiktsplan, till exempel i tillkommande och borttagna utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter i Vintrosa och Örebro kommuns del av Lanna och planerade naturreservat.

Andra juridiskt bindande planinstrument, som områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner, gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner, som naturplan, vattenplan, olika planprogram, policydokument och riktlinjer, har delvis arbetats in i översiktsplanen men kan användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändning, är det översiktsplanen som gäller.

Fördjupningar av översiktsplanen

Läs fördjupningar av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen, järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Långenområdet, Vintrosa-Lanna och Ekeby-Almby.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se